Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό της υπόθεσης Μιχαήλ Αγγιστριώτη του Σταύρου κ.λ.π.

                                                                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                          
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 2/13.02.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 43/2017
 
Θέμα 23ο Η.Δ.: «Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό της υπόθεσης Μιχαήλ Αγγιστριώτη του Σταύρου κ.λ.π.»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5222/09-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
3.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Βλάσσης Δημήτριος,
9.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης
11.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
12.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
13.    Μπάκουλης  Δημήτριος
14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος, (αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ)
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος,
17.    Πανταζής Βασίλειος
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ)
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,
21.   Σούκουλης Ανδρέας,
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 
23.    Καρασάββας Ιωάννης
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
 
 
1.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ)
2.       Μελέτης Χρήστος,
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.       Παππάς Αντώνιος
5.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
       (προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΘΗΔ)
6.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
7.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΘΗΔ)
8.       Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 
13.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό της υπόθεσης Μιχαήλ Αγγιστριώτη του Σταύρου κ.λ.π.», έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα εξής:
 
1.    Την αριθμ. 14/2017 διαταγή πληρωμής του κ. Δικαστή του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, για την καταβολή οφειλόμενης σ΄ αυτούς  αποζημιώσεως επί των επικειμένων της ιδιοκτησίας των με κωδ. 61 στο Ο.Τ. 203  του σχεδίου πόλεως  Κορίνθου , στην περιοχή «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» των Μιχαήλ Αγγιστριώτη και λοιπών.
2.   Την με αριθμ. πρωτ. 5289/2017 απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων κ. Αλέξανδρου Πνευματικού με την οποία ορίστηκε  πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων στο Πρωτοδικείο Κορίνθου η κα Αργυρού Κωνσταντίνα, για τον χειρισμό της ανωτέρω  με αριθμό 14/2017 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.
3.   Την  από 6-2-2017 (αριθμ. πρωτ. 5292/6-2-2017 ) αίτηση – προσφορά της πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου κας Κωνσταντίνας  Ι. Αργυρού, με την οποία  αιτείται επιπλέον της προβλεπόμενης από τον Ν. 4194/2013 ΦΕΚ  Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν.  4205/2013 ΦΕΚ Α΄242/2013 καθώς και από τα παραρτήματα που  τον συνοδεύουν ελάχιστης αμοιβής,  λόγω της ιδιαίτερης δυσκολίας  στο χειρισμό της υπόθεσης  και ειδικότερα  της δύσκολης νομοθεσίας και νομολογίας  που πρέπει να μελετηθεί για την σύνταξη των απαραίτητων δικογράφων και προτάσεων, αφού πρόκειται για διαταγή πληρωμής που εκδόθηκε από απαλλοτρίωση. 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι σύμφωνα
 
1. Με τις  διατάξεις της περίπτωσης ιε της παρ 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της μπορεί να αναθέσει κατ΄ εξαίρεση σε δικηγόρο, τον εξώδικο ή δικαστικό χειρισμό, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη  γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006.
 
2. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 “Για την εξώδικη αντιμετώπιση ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων του ανωτέρω άρθρου και η απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των  παρόντων μελών του (άρθρο 36 § 7 του Ν. 3801/2009).
 
Τέλος ο Πρόεδρος ανέφερε ότι  η ανωτέρω υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, και κάλεσε το Σώμα  να καθορίσει το ύψος αμοιβής της δικηγόρου κας Αργυρού Κωνσταντίνας, εξειδικευμένης σε τέτοιου είδους ζητήματα και με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοιες υποθέσεις, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006.  
Η αμοιβή της κας Αργυρού Κωνσταντίνας για το χειρισμό της  συγκεκριμένης υπόθεσης, αναλύεται ως εξής:
Α) Για την κατάθεση της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής, συνολικό ποσό 972,16 € συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ, ήτοι: (ποσό 134,00 € + 32,16  ΦΠΑ 24% = 166,16 € για το γραμμάτιο προκαταβολής εξόδων και φόρων επί πολιτικών υποθέσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου.  Ποσό 650,00 € + 156,00 €  ΦΠΑ 24% =806,00 € ως επιπρόσθετη αμοιβή , σύνολο 166,16 € + 806,00 € = 972,16 €).
 
Β) Για την συζήτηση της ανακοπής αυτής εφόσον πραγματοποιηθεί και την κατάθεση προτάσεων, συνολικό ποσό 1.204,04 € συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ , ήτοι: (ποσό 471,00 € +113,04 € ΦΠΑ 24% = 584,04 € για το γραμμάτιο προκαταβολής εξόδων και φόρων επί πολιτικών υποθέσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου.  Ποσό 500,00 € + 120,00 €  ΦΠΑ 24% =620,00 € ως επιπρόσθετη αμοιβή , σύνολο 584,04 + 620,00 € =1204,04)  και
 
Γ) Για την άσκηση εφέσεως κατά της οριστικής απόφασης που θα εκδοθεί επί της ασκηθείσας ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής, συνολικό ποσό 978,36 € συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ , ήτοι: (ποσό 139,00 € + 33,36 € ΦΠΑ 24% =172,36 € για το γραμμάτιο προκαταβολής εξόδων και φόρων επί πολιτικών υποθέσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου. Ποσό 650,00 € +156,00 € ΦΠΑ 24% =806,00 €,  σύνολο 172,36 € + 806,00 € =978,36 €)
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη, τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, το γεγονός ότι πρόκειται για δικαστική υπόθεση, η αντιμετώπιση της οποίας έχει ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα για το Δήμο και απαιτεί εξειδικευμένη νομική γνώση και εμπειρία,  τις διατάξεις της περίπτωσης ιε παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, και του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1. Καθορίζει, την αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου Κορινθίων κας Αργυρού Κωνσταντίνας, για το χειρισμό της υπόθεσης του Δήμου με τους  κ.κ.  Μιχαήλ Αγγιστριώτη κ.λ.π. (συνολικά 6 αιτούντες) και συγκεκριμένα την άσκηση ανακοπής κατά της αριθμ. 14/2017 διαταγής πληρωμής του κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, να παρασταθεί κατά την όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί για τη εν λόγω συζήτηση της αίτησης ανακοπής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου ή και σε κάθε μετ΄ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί αυτή, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα προτάσεων, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει έφεση κατά της εκδοθησομένης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, όπως της ανατέθηκε με την    αριθμ. 5289/6-2-2017 απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων.
Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου καθορίζεται αναλυτικά ως εξής:
Α) Για την κατάθεση της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής, συνολικό ποσό 972,16 € συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ, ήτοι: (ποσό 134,00 € + 32,16  ΦΠΑ 24% = 166,16 € για το γραμμάτιο προκαταβολής εξόδων και φόρων επί ποολιτικών υποθέσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου.  Ποσό 650,00 € + 156,00 €  ΦΠΑ 24% =806,00 € ως επιπρόσθετη αμοιβή , σύνολο 166,16 € + 806,00 € = 972,16 €).
 
Β) Για την συζήτηση της ανακοπής αυτής εφόσον πραγματοποιηθεί και την κατάθεση προτάσεων, συνολικό ποσό 1.204,04 € συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ , ήτοι: (ποσό 471,00 € +113,04 € ΦΠΑ 24% = 584,04 € για το γραμμάτιο προκαταβολής εξόδων και φόρων επί πολιτικών υποθέσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου.  Ποσό 500,00 € + 120,00 €  ΦΠΑ 24% =620,00 € ως επιπρόσθετη αμοιβή , σύνολο 584,04 + 620,00 € =1204,04)  και
 
Γ) Για την άσκηση εφέσεως κατά της οριστικής απόφασης που θα εκδοθεί επί της ασκηθείσας ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής, συνολικό ποσό 978,36 € συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ , ήτοι: (ποσό 139,00 € + 33,36 € ΦΠΑ 24% =172,36 € για το γραμμάτιο προκαταβολής εξόδων και φόρων επί πολιτικών υποθέσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου. Ποσό 650,00 € +156,00 € ΦΠΑ 24% =806,00 €,  σύνολο 172,36 € + 806,00 € =978,36 €)
 
2. Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00/6111.0001 του υπό έγκριση Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 με τίτλο “Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων”.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
                               Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  2 / 43 / 2017.
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  17-02-2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ