Ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής κ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                                                  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
    
Από το Πρακτικό 2/07-03-2017 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων
                                                   Αριθμός Απόφασης  15/2017
 
ΘΕΜΑ 4o Η.Δ.: Ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος»  του  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του Παναγιώτη που βρίσκεται στην οδό Αγίου Γεωργίου 95, στην Κόρινθο.
 
Στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, 07 Μαρτίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 συνήλθε για πρώτη φορά σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την από 9655/03-03-2017 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου κ. Σπυρίδωνα Βορτελίνου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Διαπιστώθηκε ότι  σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ
                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.     Βορτελίνος Σπυρίδων του Δημητρίου
1. Ντόντος Γεώργιος του Παναγιώτη
2.      Γκίλλας Θωμάς του Αθανασίου
2. Κακάβας Γεώργιος του Νικολάου
3.     Βλαχοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου
3. Χριστοδούλου Φωτεινή του Τιμολέοντα
4. Δημητριάδης Παναγιώτης του Κων/νου
5. Μακγλάρας Γεώργιος του Κων/νου
6.  Τρανούδης Σωφρόνιος του Αυγουστίνου
7.  Τσολάκου Μαρία του Χρήστου
4. Τσίτουρας Δημήτριος του Γεωργίου
 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου και   εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης  Δ/σης- Πρόγραμμα Καλλικράτης”,  των άρθρων 80 και 285  του Ν. 3463/2006  περί «Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος» καθώς και  τις διατάξεις της παρ. 1  του άρθρου 5 της ΔΙΑΔΠ/Φ.Α. 2.1./31600/20-11-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3106/09-12-2013 τεύχος Β) σας διαβιβάζω την κατωτέρω αίτηση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του Παναγιώτη που ζητά την ανανέωση της άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημά του για διάρκεια ενός έτους, που λειτουργεί ως «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος»  και βρίσκεται στην οδό Αγίου Γεωργίου 95,  στην Κόρινθο.
Σαν αρμόδιος υπάλληλος για την έκδοση της ανωτέρω ανανέωσης αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων, ο ανωτέρω  καταστηματάρχης έχει προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δηλ. αίτηση, Υπεύθυνη δήλωση αντί για άδεια οργανισμών συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, την προηγούμενη αδεία  μουσικών οργάνων, δημοτική ενημερότητα, καθώς και το παράβολο (75€),   κατόπιν αυτού εισηγούμαι την αιτούμενη  ανανέωση, της αρ. 2350/10-02-2016 προηγούμενης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων.
Επισημαίνουμε ότι για το συγκεκριμένο κατάστημα μέχρι σήμερα δεν έχουν βεβαιωθεί παραβάσεις, οι οποίες να αφορούν την χρήση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων».
 
Το συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση κι  έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας, τις διατάξεις του Ν.2218/94, του Ν.3463/2006, του Ν. 3852/2010,   του άρθρου 41 παρ.1, εδαφ. κβ του Ν.2218/94  και    τις διατάξεις της παρ. 1  του άρθρου 5 της ΔΙΑΔΠ/Φ.Α. 2.1./31600/20-11-2013
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Την ανανέωση της αρ. 2350/10-02-2016 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για διάρκεια ενός έτους σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας στο κάτωθι κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος,  του ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του Παναγιώτη που λειτουργείως «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος»   και βρίσκεται στην οδό Αγίου Γεωργίου 95,στην Κόρινθο.
Η παρούσα άδεια ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εν ισχύ η άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής που χορηγεί ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κάτοχος της οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου, πριν την λήξη ισχύος της άδειας δημόσιας εκτέλεσης, νέα έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής καθώς και το προβλεπόμενο (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία)  παράβολο υπέρ του Δήμου.
.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   02/15/2017.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κόρινθος, 08-03-2017
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
 ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ