Αίτημα Ευθυμίου Λαζάρου για ονοματοδοσία της ανωνύμου οδού όπισθεν της οδού ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ στην

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                                                 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
    
Από το Πρακτικό 2/16-2-2016 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων
                                               Αριθμός Απόφασης  10/2016
 
ΘΕΜΑ 3o Η.Δ.: Αίτημα Ευθυμίου Λαζάρου για ονοματοδοσία της ανωνύμου οδού όπισθεν της οδού ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ  στην περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου.
 
Στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, 16 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 συνήλθε για πρώτη φορά σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την από 5809/12-02-2016 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου κ. Σπυρίδωνα Βορτελίνου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Διαπιστώθηκε ότι  σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ
                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.     Βορτελίνος Σπυρίδων του Δημητρίου
1. Ντόντος Γεώργιος του Παναγιώτη
2.      Γκίλλας Θωμάς του Αθανασίου
2. Δικαίος Παύλος του Θεοχάρη
3.     Βλαχοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου
3. Τσίτουρας Δημήτριος του Γεωργίου
4. Δημητριάδης Παναγιώτης του Κων/νου
4. Κακάβας Γεώργιος του Νικολάου
5.     Χριστοδούλου Φωτεινή του Τιμολέοντα
 
6.     Τρανούδης Σωφρόνιος του Αυγουστίνου
 
7.     Μακγλάρας Γεώργιος του Κων/νου
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου και   εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του συμβουλίου τα κατωτέρω:
Σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 3463/06 Ι.γ.14. αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α. είναι μεταξύ άλλων και η ονομασία των οδών, πλατειών, η τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και η αρίθμηση κτισμάτων.
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3463/06 “Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών”, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.4071/12:
“Η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας και σύμφωνη γνώμη επιτροπής.
Επίσης σύμφωνα το άρθρο 213 του ν. 3463/06, οι  κύριοι ή κάτοχοι ακινήτων υποχρεούνται να ανέχονται την τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων, για την κυκλοφορία και την ονοματοθεσία οδών και πλατειών, καθώς και τη στήριξη  φωτιστικών σωμάτων.
Επίσης έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου α) την με αριθμ. πρωτ. 59721/18-12-2015 αίτηση του κ. Ευθυμίου Λαζάρου του Σταύρου με την οποία αιτείται την ονομασία της ανωνύμου οδού όπισθεν της οδού ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ στο νέο σχέδιο πόλης «ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑΣ» και β) την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται κατόπιν κατόπιν της αρ. πρωτοκ. 59721/18-12-2015 αίτησης του κ. Ευθυμίου Λαζάρου του Σταύρου κατοίκου Κορίνθου με την οποία ζητείται, η ονοματοδοσία της ανωνύμου οδού όπισθεν της οδού ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ στην «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» της Δ.Κ. Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.
Κατόπιν γενομένης  αυτοψίας της υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε ότι η προαναφερόμενη ανώνυμη οδός μεταξύ των Ο.Τ. 699,700,695,696,698 του σχεδίου πόλης της «Μπαθαρίστρας» άρχεται δυτικώς από την ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ και με κατεύθυνση προς ανατολικά καταλήγει σε διαμορφωμένη πλατεία (βλ συνημμένο απόσπασμα GOOGLE).
Προτείνεται  να δοθεί από τη Δημοτική Αρχή  ονομασία στην προαναφερόμενη οδό με απόφαση των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του Δήμου.
Η παρούσα αποστέλλεται στο Συμβούλιο της Δ.Κ. Κορίνθου για διαμόρφωση πρότασης προκειμένου να εισηγηθεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων προς το Δ.Σ. για λήψη απόφασης».
 
 Το συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση κι  έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3463/06 Ι.γ.14., του άρθρου 8 του ν. 3463/06 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.4071/12, του άρθρου 213 του ν. 3463/06
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων την ονομασία της οδού στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης της περιοχής «ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑΣ» Κορίνθου, μεταξύ των ΟΤ 751 και ΟΤ 749 όπως ακριβώς αναφέρετε στο τοπογραφικό διάγραμμα, σεοδό Ταξιαρχών, επειδή στην ανωτέρω περιοχή βρίσκεται ο Ιερός Ναός Ταξιαρχών όπου και καταλήγει η ανωτέρω οδός.
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   2/10/2016.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κόρινθος, 19-02-2016
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ