Ονομασία ανώνυμης οδού στην περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου».

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                                                 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
    
Από το Πρακτικό 11/13-09-2016 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων
                                                 Αριθμός Απόφασης  61/2016
 
ΘΕΜΑ 3o Η.Δ.: Ονομασία ανώνυμης οδού στην περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου».
 
Στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, 13 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 συνήλθε για πρώτη φορά σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την από 36546/09-09-2016 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου κ. Σπυρίδωνα Βορτελίνου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Διαπιστώθηκε ότι  σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ
                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.     Βορτελίνος Σπυρίδων του Δημητρίου
1. Ντόντος Γεώργιος του Παναγιώτη
2.      Γκίλλας Θωμάς του Αθανασίου
2. Δικαίος Παύλος του Θεοχάρη
3.     Βλαχοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου
3. Χριστοδούλου Φωτεινή του Τιμολέοντα
4. Μακγλάρας Γεώργιος του Κων/νου
5.Δημητριάδης Παναγιώτης του Κων/νου
6. Τρανούδης Σωφρόνιος του Αυγουστίνου
7. Κακάβας Γεώργιος του Νικολάου
4. Τσίτουρας Δημήτριος του Γεωργίου
 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου   και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης,   ενημέρωσε τα μέλη του συμβουλίου τα κατωτέρω:
Σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 3463/06 Ι.γ.14. αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α. είναι μεταξύ άλλων και η ονομασία των οδών, πλατειών, η τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και η αρίθμηση κτισμάτων.
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3463/06 “Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών”, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.4071/12:
“Η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας και σύμφωνη γνώμη επιτροπής.
Επίσης σύμφωνα το άρθρο 213 του ν. 3463/06, οι  κύριοι ή κάτοχοι ακινήτων υποχρεούνται να ανέχονται την τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων, για την κυκλοφορία και την ονοματοθεσία οδών και πλατειών, καθώς και τη στήριξη  φωτιστικών σωμάτων.
Επίσης έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Η παρούσα έκθεση συντάσσεται κατόπιν της  αρ. πρωτοκ. 28234/11-7-2016 αίτησης του κ. Γεωργίου Ρέμμα του Ανδρέα  κατοίκου Κορίνθου  με την οποία ζητείται, μεταξύ των άλλων, η ονοματοδοσία σε ανώνυμη οδό  της  περιοχής  ‘Μπαθαρίστρα-Δέλτα’ της Δ.Κ. Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.
 Κατόπιν γενόμενης την 4-8-2016 αυτοψίας της υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε ότι στη περιοχή ‘Μπαθαρίστρα-Δέλτα Κορίνθου’ (εκτός σχεδίου) υφίσταται ασφαλτοστρωμένη ανώνυμη οδός στο πρόσωπο της φερομένης ιδιοκτησίας του ανωτέρω, η οποία είναι δημοτική βάσει των στοιχείων του Κτηματολογίου (αριθμός ΚΑΕΚ : 28055EK00117)
 Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τη δόμηση στην περιοχή (περιοχή εντασσόμενη σε σχέδιο) και τα σημερινά κυκλοφοριακά δεδομένα προτείνει :
να δοθεί ονομασία από τη Δημοτική Αρχή στη ανώνυμη δημοτική  οδό εντός σχεδίου πόλης της περιοχής ‘Μπαθαρίστρα’ η οποία άρχεται από τη οδό Ευξείνου Πόντου και διερχόμενη μεταξύ των ΟΤ.829,830,826,827 καταλήγει στη προαναφερόμενη ανώνυμη οδό όπως σημειώνεται στο συνημμένο χάρτη.
να χαρακτηριστεί πάροδος  της ανωτέρω προτεινόμενης για ονομασία οδού η αιτούμενη οδός (οδός εκτός σχεδίου πόλης)  όπως σημειώνεται στο συνημμένο απόσπασμα Google
 
Η  παρούσα έκθεση συντάχθηκε λαμβάνοντας υπ’  όψη  τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114 /30.06.2006)’Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων’  για την λήψη σχετικής   απόφασης από τα αρμόδια όργανα του Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 
Το συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση κι  έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας και τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3463/06 Ι.γ.14., του άρθρου 8 του ν. 3463/06 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.4071/12, του άρθρου 213 του ν. 3463/06
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων την ονομασία τηςανώνυμου δημοτικής  οδού εντός σχεδίου πόλης της περιοχής «Μπαθαρίστρα» η οποία άρχεται από τη οδό Ευξείνου Πόντου και διερχόμενη μεταξύ των ΟΤ.829,830,826,827 καταλήγει στη προαναφερόμενη ανώνυμη οδό όπως σημειώνεται στο συνημμένο χάρτη σεοδό Χάλκης.
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   11/61/2016.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κόρινθος, 19-09-2016
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ