Απόφαση αριθμ. 1/3/2017

 Αριθμός Πρακτικού 1

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 01-03-2017

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη-Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 1η Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8656/24-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Κων. Ζήμος, 4)Στ. Κεφάλας, 5)Παν. Λαμπρινός 6)Γεωργ. Μουρούτσος, 7)Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου.

Α π ό ν τ ε ς

1)Κων. Δημητρόπουλος 2)Μαρ. Καραμαλίκη.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 3η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί προέγκρισης ίδρυσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος», λέει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 πριν από την χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 83 του Ν. 3852/2010, εκδίδεται ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τα καταστήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, θέτει δε υπ’ όψιν της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την σχετική εισήγηση του Τμήματος Εμπορίου και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Κορινθίων που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ίδρυσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης- Πρόγραμμα Καλλικράτης”, καθώς και των άρθρων 80 και 285 του Ν. 3463/2006 περί «Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος» παρ. 2 για την ίδρυση και λειτουργία των κατ/των υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Δήμαρχο και την Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 (ΦΕΚ 3106/09-12-2013 τεύχος Β’). Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας για τις Δημοτικές Κοινότητες και από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τις Τοπικές, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.

Για την ανωτέρω προέγκριση, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση, στην οποία δηλώνει το είδος του κατ/τος και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία και το οίκημα στο οποίο αυτό πρόκειται να λειτουργήσει, επισυνάπτοντας:

1.- Απόσπασμα κτηματογραφικού χάρτη ή Τοπογραφικό Διάγραμμα

2.- Φωτοτυπία Ταυτότητας

3.- Βεβαίωση σχετικά με τις χρήσεις γης

Σας διαβιβάζω την κατωτέρω αίτηση καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά της :

 

Εταιρεία Κ.ΜΑΡΑΓΚΟΥ-Χ.ΜΑΡΑΓΚΟΥ Ε.Π.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Κυλικείο), εντός παιδικής εξοχής, στη θέση (Μαρούγκα) Τοπικής Κοινότητας Ξυλοκέριζας, Δήμου Κορινθίων, σε ιδιοκτησία Ειρήνης Ευσταθίου και Χριστίνας Μαραγκού.

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία και μετά τον προέλεγχο του φακέλου του ενδιαφερόμενου,

εισηγούμεθα την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης της ανωτέρω επιχείρησης.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την σχετική εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 73 και 83 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις των άρθρων 80 και 285 του Ν.3463/2006, καθώς και την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/09-12-2013 (ΦΕΚ 3106/09-12-2013 τεύχος Β’)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στην Εταιρεία Κ.ΜΑΡΑΓΚΟΥ-Χ.ΜΑΡΑΓΚΟΥ Ε.Π.Ε., ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Κυλικείο), εντός παιδικής εξοχής, που βρίσκεται στην θέση (Μαρούγκα) Τοπικής Κοινότητας Ξυλοκέριζας, της Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου Δήμου Κορινθίων.

Επισημαίνεται ότι, για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο Δήμο, εντός τριών μηνών από την χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης στο Δήμο, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/3/2017 .