Απόφαση αριθμ. 1/5/2017

 Αριθμός Πρακτικού 1

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 01-03-2017

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη-Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 1η Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8656/24-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Κων. Ζήμος, 4)Στ. Κεφάλας, 5)Παν. Λαμπρινός 6)Γεωργ. Μουρούτσος, 7)Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου.

Α π ό ν τ ε ς

1)Κων. Δημητρόπουλος 2)Μαρ. Καραμαλίκη.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 5η: Ο Πρόεδρος 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αποδοχής χρηματοδότησης και τροποποίησης δημοτικού προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017 για την υλοποίηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) Δήμου Κορινθίων», ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ότι με την υπ’ αριθμ.114.6/23-12-2016 Απόφαση Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, ο Δήμος Κορινθίων, εντάχθηκε μεταξύ 150 Δήμων ως δικαιούχος του Προγράμματος «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016» για την υλοποίηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), κατόπιν της υπ’ αριθμ.2016-06023/22-11-2016 Αίτησης Χρηματοδότησης του Δήμου Κορινθίων για «Υλοποίηση ΣΒΑΚ», μετά από σχετική πρόσκληση και θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής την από 12-01-2017 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Κορινθίων. Αποδοχή Χρηματοδότησης και Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017

ΣΧΕΤ.:

  1. Οι διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010

  2. Την έννοια των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που δεν αποτελούν μία απλή κυκλοφοριακή μελέτη αλλά είναι αποτέλεσμα συστηματικής ανάλυσης και αποτύπωσης της παρούσας και μελλοντικής κατάστασης, σχεδιασμού και αξιολόγησης μέτρων που η ευρωπαϊκή και διεθνής πρακτική προτείνει ως βέλτιστα για κάθε περίπτωση, εφαρμογής νέων πολιτικών, εφαρμογής νέων μορφών συνεργασίας, ανάδειξης νέων πηγών χρηματοδότησης και σωστού και ακριβούς προγραμματισμού. Τα σχέδια αυτά αποσκοπούν να συμβάλλουν στην βελτίωση της κινητικότητας της πόλης με βάση την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης με τελικό στόχο την διασφάλιση της καλύτερης ποιότητας ζωής των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.

  3. Την αριθμ. 5377/27-10-2016 Πρόσκληση του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου προς Δήμους όλης της Ελλάδας να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης για την υλοποίηση ΣΒΑΚ (η επιλογή των οποίων έγινε με συγκεκριμένη μεθοδολογία και κριτήρια όπως πληθυσμό, τάση ανάπτυξης τις τελευταίες δεκαετίες, περιφερειακή κατάταξη κλπ)

  4. Την αριθμ. 2016-06023/22-11-2016 Αίτηση Χρηματοδότησης του Δήμου Κορινθίων για «Υλοποίηση ΣΒΑΚ», που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου , σε συνέχεια της ανωτέρω πρόσκλησης

  5. Την αριθμ. 114.6/23-12-2016 (ΑΔΑ: 7Τ3546Ψ844-ΠΔΘ) Απόφαση Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου , με την οποία εντάχθηκαν 150 Δήμοι, μεταξύ των οποίων είναι και ο Δήμος Κορινθίων, ως δικαιούχοι του Προγράμματος «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016» για την υλοποίηση ΣΒΑΚ

  6. Το ποσό με το οποίο θα χρηματοδοτηθεί ο Δήμος Κορινθίων για την υλοποίηση του ΣΒΑΚ, που είναι 65.000,00 ευρώ

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών παρακαλούμε:

(1) την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Κορινθίων για την έκφραση γνώμης για την αποδοχή της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για την Υλοποίηση του «Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Κορινθίων» .

(2) τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών για τη σύνταξη σχετικής εισήγησης για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 για την ένταξη νέας πίστωσης ύψους 65.000,00 ευρώ για την εκπόνηση «Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Κορινθίων» με πηγή χρηματοδότησης το Πράσινο Ταμείο

  1. Το Δημοτικό Συμβούλιο για την αποδοχή της χρηματοδότησης ύψους 65.000,00 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση του «Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Κορινθίων»

  2.  

Ακολούθως ο Πρόεδρος εκφράζει θετική γνώμη για την αποδοχή της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για την Υλοποίηση του «Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Κορινθίων» καθώς και για την Τροποποίηση του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 για την ένταξη νέας πίστωσης ύψους 65.000,00 ευρώ για την εκπόνηση του ανωτέρω Σχεδίου, με πηγή χρηματοδότησης το Πράσινο Ταμείο.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκφράζει θετική γνώμη στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αποδοχή της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για την Υλοποίηση του «Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Κορινθίων» καθώς και για την Τροποποίηση του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 για την ένταξη νέας πίστωσης ύψους 65.000,00 ευρώ για την εκπόνηση του ανωτέρω «Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Κορινθίων» με πηγή χρηματοδότησης το Πράσινο Ταμείο.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/5/2017 .