Απόφαση αριθμ. 1/7/2017

 Αριθμός Πρακτικού 1

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 01-03-2017

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη-Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 1η Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8656/24-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Κων. Ζήμος, 4)Στ. Κεφάλας, 5)Παν. Λαμπρινός 6)Γεωργ. Μουρούτσος, 7)Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου.

Α π ό ν τ ε ς

1)Κων. Δημητρόπουλος 2)Μαρ. Καραμαλίκη.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 7η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής «Άσπρα Χώματα» Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων μεταξύ των οδών Δωδεκανήσου και Κοραή», θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 41219/7-10-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ”Άσπρα Χώματα” Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων μεταξύ των οδών Δωδεκανήσου και Κοραή».

 

Με τις αριθμ. πρωτ. 23585/2444/13-6-2016 και 23587/2445/13-6-2016 αιτήσεις, η κα Θεογιάννη Μαρία του Αλεξάνδρου και η κα Οικονομοπούλου Νίκη του Αλεξάνδρου αντίστοιχα, ζητούν προς το Δήμο Κορινθίων την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Κορίνθου στη θέση ”Άσπρα Χώματα”, ως φαίνεται στο από 13-06-2016 τοπογραφικό διάγραμμα του ιδιώτη μηχανικού κ. Παναγιώτη Οικονομόπουλου κλίμακας 1:200 που επισυνάπτουν.

 

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη συνημμένη των ανωτέρω αιτήσεων τεχνική έκθεση του μηχ/κου Παναγιώτη Οικονομόπουλου, με το ΦΕΚ 277/Δ/3-5-1995 είχε γίνει τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Κορίνθου στην περιοχή ”Άσπρα Χώματα”. Στη συνέχεια, με το ΦΕΚ 17/Δ/17-1-2002 έγινε η επανέγκριση της αναθεώρησης του ανωτέρω ρυμοτομικού σχεδίου, που είχε αρχικά εγκριθεί με την 8796/27-12-1990 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας (ΦΕΚ 10/Δ/1991), χωρίς όμως να συμπεριληφθεί η τροποποίηση που επιβλήθηκε με το ΦΕΚ 277/Δ/1995 με αποτέλεσμα τη δημιουργία τυφλών ιδιοκτησιών καθώς και τη ρυμοτόμηση οικοδομών που δομήθηκαν βάσει του ΦΕΚ αυτού.

Προτείνεται λοιπόν από τους αιτούντες, όπως φαίνεται και στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του μηχ/κου Παναγιώτη Οικονομόπουλου η «διόρθωση της εκ παραδρομής αβλεψίας στην περιοχή «Άσπρα Χώματα» με τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Κορίνθου, σύμφωνα με το ΦΕΚ 277/Δ/3-5-1995.»

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 • Το σχέδιο πόλεως Κορίνθου στην περιοχή ”Άσπρα Χώματα”, εγκρίθηκε αρχικά το έτος 1933 με το από 2/10/1933 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 298/Α/6-10-1933)

 • Το έτος 1979 εγκρίθηκε τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Κορίνθου στην περιοχή ”Άσπρα Χώματα” με το από 25/08/1979 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 567/Δ/13-10-1979) με την οποία δημιουργήθηκε πεζόδρομος πλάτους οκτώ μέτρων (8,00 μ.) μεταξύ των οδών Δωδεκανήσου και Κοραή.

Με το ίδιο διάταγμα, είχε δημιουργηθεί νοτίως πεζόδρομος πλάτους τεσσάρων μέτρων (4,00 μ.), ο οποίος καταργήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 751/1984 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας περί μερικής ακύρωσης του παραπάνω προεδρικού διατάγματος.

 • Το έτος 1991, ο Νομάρχης Κορινθίας με την υπ’ αριθμ. 8796/27-12-1990 απόφασή του (ΦΕΚ 10/Δ/17-01-1991), ενέκρινε την αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου της Κορίνθου για ολόκληρη την περιοχή του σχεδίου πόλης Κορίνθου.

Συγκεκριμένα, στην υπό εξέταση περιοχή είχε επιπρόσθετα δημιουργηθεί δρόμος πλάτους 6,00 μέτρων στα βορειοανατολικά της ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 280550913007

 • Το έτος 1997 το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 2458/1997 απόφασή του, ακύρωσε την παραπάνω αναφερόμενη σχετική απόφαση Νομάρχη Κορινθίας με την οποία είχε αναθεωρηθεί το σχέδιο πόλεως της Κορίνθου, με το αιτιολογικό ότι δεν είχαν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 10/Δ/1991 τα διαγράμματα που συνοδεύουν την απόφαση αυτή παρά μόνο το κείμενο.

 • Το έτος 2002 έγινε επανέγκριση της αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου Κορίνθου στο μεγαλύτερο τμήμα του με την υπ’ αριθμ. 2915/8-10-2001 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 17/Δ/2002), έχοντας εξαιρέσει το τμήμα του παραλιακού μετώπου και της παραρεμάτιας ζώνης του ρέματος Ξηριά, στο οποίο έχει εκπονηθεί ξεχωριστή πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης και βρίσκεται στο τελικό στάδιο έγκρισής της με Προεδρικό Διάταγμα.

 • Στην υπό εξέταση περιοχή του σχεδίου πόλεως, είχε προηγηθεί τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με την υπ΄ αριθμ. 1793/5-4-1995 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Κορινθίας (ΦΕΚ 277/Δ/3-5-1995), η οποία όμως δεν έχει ληφθεί υπόψη στην απόφαση με αριθμό 2915/9-10-2001 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 17/Δ/17-1-2002) με την οποία επανεγκρίθηκε το σχέδιο πόλεως που ισχύει σήμερα.

 • Για το λόγο αυτό και ως προς την ισχύ ή όχι της υπ΄ αριθμ. 1793/5-4-1995 απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Κορινθίας (ΦΕΚ 277/Δ/3-5-1995), η Υπηρεσία μας είχε απευθύνει προγενέστερα, το με αριθμ. πρωτ. 37967/30-6-2014 ερώτημα προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία γνωμοδότησε επί του θέματος με το υπ’ αριθμ. 54655/112-02-2015 έγγραφό της, αναφέροντας ότι “… παύει να ισχύει η τροποποίηση η οποία είχε εγκριθεί με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή με αριθμ. πρωτ. 1793/5-4-1995 …..” και “… Σε περίπτωση που κατά την άποψή σας η εν λόγω τροποποίηση είναι αναγκαία και το γεγονός ότι δε λήφθηκε υπόψη κατά την επανέγκριση της αναθεώρησης οφείλεται σε παράλειψη της Διοίκησης, θα πρέπει το Σχέδιο πόλης να επανατροποποιηθεί με έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.”

 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ

 

Η Υπηρεσία μας, αφού εξέτασε τα εκτιθέμενα, πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή ”Άσπρα Χώματα” όπου ζητείται η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, έλεγχο στο αρχείο ρυμοτομικών διαταγμάτων και στο αρχείο των οικοδομικών αδειών της Υπηρεσίας Δόμησης, διαπίστωσε τα εξής.

 • Η ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 280550913004 για την οποία έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 42/1995 οικοδομική άδεια με πρόσωπο στην οδό πλάτους οκτώ μέτρων (8,00 μ.) που είχε δημιουργηθεί με την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου που είχε εγκριθεί με το ΦΕΚ 277/Δ/1995, έχει καταστεί «τυφλή» και κατά συνέπεια μη οικοδομήσιμη, αφού καταργήθηκε η οικοδομική γραμμή του προσώπου της με την επανέγκριση της αναθεώρησης με το ΦΕΚ 17/Δ/2002.

 • Εντός της ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 280550914006 υφίσταται τριώροφη οικοδομή με πυλωτή, για την οποία έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 1006/1990 οικοδομική άδεια προσθήκης Β΄ και Γ΄ ορόφου, και η οποία με την εφαρμογή του ΦΕΚ 17/Δ/2002 έχει καταστεί ρυμοτομούμενη κατά το ήμισυ σχεδόν της δομημένης επιφάνειας.

 • Η προτεινόμενη κατάργηση της παρόδου Κοραή πλάτους έξι μέτρων (6,00 μ.) που είχε εγκριθεί με το ΦΕΚ 10/Δ/1991, είχε καταργηθεί με το ΦΕΚ 277/Δ/1995 και επανεγκρίθηκε με το ΦΕΚ 17/Δ/2002, δεν καθιστά τις παρόδιες ιδιοκτησίες με ΚΑΕΚ 280550913006 και ΚΑΕΚ 280550913007 «τυφλές» αφού όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, αφενός είναι διαμπερείς (ΒΔ συνορεύουν με την πάροδο Δωδεκανήσου και ΝΑ με την οδό Κοραή), αφετέρου από την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι στο βορειοανατολικό όριο της ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 280550913007 έχει κατασκευαστεί μανδρότοιχος και η υπάρχουσα τριώροφη οικοδομή αυτής για την οποία έχουν εκδοθεί οι υπ΄ αριθμ. 1890/1981 και 184/2005 οικοδομικές άδειες, έχει δύο εισόδους εκ των οποίων η μία είναι επί της οδού Δωδεκανήσου και η άλλη επί της οδού Κοραή.

 • Εντός της προτεινόμενης προς έγκριση οδού πλάτους οκτώ μέτρων (8,00 μ.), μεταξύ των οδών Κοραή και Δωδεκανήσου, υπάρχει μόνο μία περιτοίχιση με μανδρότοιχο της ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 280550913001.

Με βάση τα ανωτέρω θεωρούμε ότι η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στην εν λόγω θέση είναι αναγκαία και:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Κορίνθου στην περιοχή ”Άσπρα Χώματα”, όπως προτείνεται στο από 13-06-2016 τοπογραφικό διάγραμμα του ιδιώτη μηχανικού κ. Παναγιώτη Οικονομόπουλου κλίμακας 1:200 και συγκεκριμένα:

α) την κατάργηση της οδού πλάτους έξι μέτρων (6,00 μ.) που προβλέπεται από το ΦΕΚ 17/Δ/2002 στα βορειανατολικά της ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 280550913007

β) τη δημιουργία οδού πλάτους οκτώ μέτρων (8,00 μ.) στα σημεία Α-Β-Γ-Δ στα νοτιοδυτικά των ιδιοκτησιών με ΚΑΕΚ 280550913001, ΚΑΕΚ 280550913002, ΚΑΕΚ 280550913004 και ΚΑΕΚ 280550913005

γ) τη στροφή της οδού πλάτους οκτώ μέτρων (8,00 μ.) που προβλέπεται στο ΦΕΚ 17/Δ/2002 στα βορειοανατολικά των ιδιοκτησιών με ΚΑΕΚ 280550913013 και ΚΑΕΚ 280550913012 και τη νέα θέση της οδού στα σημεία Ε,Ζ,Η,Θ,Ι και Λ,Κ με πλάτος έξι μέτρων (6,00 μ)

δ) στην τροποποίηση αυτή, προτείνονται οι όροι δόμησης και περιορισμοί δόμησης όπως ισχύουν σήμερα για την περιοχή του Τομέα ΙΙ, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ΄ αριθμ. 2915/9-10-2001 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 17/Δ/17-1-2002)

 

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για το εν λόγω θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010.

Συνημμένα:

 1. Η με αριθμ. πρωτ. 23585/2444/13-6-2016 αίτηση της κας Θεογιάννη Μαρίας

 2. Η με αριθμ. πρωτ. 23587/2445/13-6-2016 αίτηση της κας Οικονομοπούλου Νίκης

 3. Η από 13-6-2016 τεχνική έκθεση του ιδιώτη μηχανικού Παναγιώτη Κ. Οικονομόπουλου

 4. Το από 13-6-2016 τοπογραφικό διάγραμμα του ιδιώτη μηχανικού Παναγιώτη Οικονομόπουλου κλίμακας 1:200

 5. Τα ΦΕΚ 298/Α/6-10-1933, ΦΕΚ 567/Δ/13-10-1979, ΦΕΚ 10/Δ/17-01-1991, ΦΕΚ 277/Δ/3-5-1995 και ΦΕΚ17/Δ/17-1-2002 συνοδευόμενα από τα δημοσιευμένα διαγράμματα που αφορούν τη θέση της τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου

 6. Τα κάτωθι στελέχη των οικοδομικών αδειών:

 • Για την ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 280550913013 : Οι υπ΄ αριθμ. 2598/1983 και 446/1988 οικοδομικές άδειες με το από Φεβρουάριο 1988 διάγραμμα κάλυψης κλίμακας 1:100 της μηχανικού Μαρίας Σωφρονιάδου

 • Για την ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 280550914006 : Η υπ΄ αριθμ. 1006/1990 οικοδομική άδεια με το από Νοέμβριο 1989 διάγραμμα κάλυψης κλίμακας 1:100 της μηχανικού Χρυσαυγής Θωμαϊδου – Πέρρα

 • Για την ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 280550913007 : Οι υπ΄ αριθμ. 1890/1981 και 184/2005 οικοδομικές άδειες με το από έτος 1981 διάγραμμα κάλυψης κλίμακας 1:100 του μηχανικού Αναστάσιου Ξύδη και το από Οκτώβριο 2004 διάγραμμα κάλυψης κλίμακας 1:100 του μηχανικού Κων/νου Κούτχια

 • Για την ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 280550913002 : Οι υπ΄ αριθμ. 1339/1983 και 31/2004 οικοδομικές άδειες με το από Οκτώβριο 2003 διάγραμμα κάλυψης κλίμακας 1:100 του μηχανικού Κων/νου Κούτχια

 • Για την ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 280550913004 : Η υπ΄ αριθμ. 42/1995 οικοδομική άδεια με το από Νοέμβριο 1994 διάγραμμα κάλυψης κλίμακας 1:50 του μηχανικού Απόστολου Παπαφωτίου

 1. Το με αριθμ. πρωτ. 37967/30-6-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου

 2. Το υπ’ αριθμ. 54655/112-02-2015 έγγραφό της Περιφέρειας Πελοποννήσου

 

Κατόπιν, ο Πρόεδρος προτείνει την τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Κορίνθου στην περιοχή ”Άσπρα Χώματα”, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τα δικαιολογητικά του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Κορίνθου στην περιοχή ”Άσπρα Χώματα”, όπως προτείνεται στο από 13-06-2016 τοπογραφικό διάγραμμα του ιδιώτη μηχανικού κ.Παναγιώτη Οικονομόπουλου κλίμακας 1:200, κατόπιν των υπ’ αριθμ. πρωτ. 23585/2444/13-6-2016 και 23587/2445/13-6-2016 αιτήσεων των κ.κ. Θεογιάννη Μαρίας του Αλεξάνδρου και Οικονομοπούλου Νίκης του Αλεξάνδρου αντίστοιχα και συγκεκριμένα:

α) την κατάργηση της οδού πλάτους έξι μέτρων (6,00 μ.) που προβλέπεται από το ΦΕΚ 17/Δ/2002 στα βορειανατολικά της ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 280550913007

β) τη δημιουργία οδού πλάτους οκτώ μέτρων (8,00 μ.) στα σημεία Α-Β-Γ-Δ στα νοτιοδυτικά των ιδιοκτησιών με ΚΑΕΚ 280550913001, ΚΑΕΚ 280550913002, ΚΑΕΚ 280550913004 και ΚΑΕΚ 280550913005

γ) τη στροφή της οδού πλάτους οκτώ μέτρων (8,00 μ.) που προβλέπεται στο ΦΕΚ 17/Δ/2002 στα βορειοανατολικά των ιδιοκτησιών με ΚΑΕΚ 280550913013 και ΚΑΕΚ 280550913012 και τη νέα θέση της οδού στα σημεία Ε,Ζ,Η,Θ,Ι και Λ,Κ με πλάτος έξι μέτρων (6,00 μ)

δ) στην τροποποίηση αυτή, προτείνονται οι όροι δόμησης και περιορισμοί δόμησης όπως ισχύουν σήμερα για την περιοχή του Τομέα ΙΙ, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ΄ αριθμ. 2915/9-10-2001 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 17/Δ/17-1-2002)

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/7/2017 .