Αίτημα για εξώδικο συμβιβασμό της αποζημίωσης γης και επικειμένων

                                                                                                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 2/13.02.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 27/2017

 

Θέμα 7ο Η.Δ.: «Αίτημα για εξώδικο συμβιβασμό της αποζημίωσης γης και επικειμένων, λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλεως περιοχής Μπαθαρίστρα –Δέλτα»

 

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5222/09-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

3.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Σταυρέλης Νικόλαος

6.       Φαρμάκης Γεώργιος

7.       Οικονόμου Γεώργιος

8.       Βλάσσης Δημήτριος,

9.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος

10.    Λαμπρινός Παναγιώτης

11.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

12.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

13.    Μπάκουλης  Δημήτριος

14.    Κοντογιώργος Αναστάσιος, (αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ)

15.    Νανόπουλος Βασίλειος

16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος,

17.    Πανταζής Βασίλειος

18.    Κορδώσης Χρήστος

19.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ)

20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,

21.   Σούκουλης Ανδρέας,

22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 

23.    Καρασάββας Ιωάννης

24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας

 

 

1.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ)

2.       Μελέτης Χρήστος,

3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος

4.       Παππάς Αντώνιος

5.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα

       (προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΘΗΔ)

6.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ

7.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΘΗΔ)

8.       Πιέτρης Τιμολέων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 

2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

 

 

 

 

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

7.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 

13.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 

Ο Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτημα για εξώδικο συμβιβασμό της αποζημίωσης γης και επικειμένων, λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλεως περιοχής Μπαθαρίστρα –Δέλτα» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 41094/07-10-2016 αίτηση του κ. Δόσχορη Ιωάννη του Μιχαήλ, ως φερόμενου ιδιοκτήτη των γεωτεμαχίων με αριθμ. κτημ. 0625006 στο Κ.Χ. 828 και με αρ. κτημ. 0628003 έναντι Κ.Χ. 828 του σχεδίου πόλης περιοχής  «Μπαθαρίστρα –Δέλτα» Κορίνθου,  με την οποία ζητά εξώδικο συμβιβασμό για: α) την αποζημίωση γης εμβαδού 609,57 τ.μ. από το Δήμο Κορινθίων, σύμφωνα με τις αξίες γης που αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο με τις αριθμ. 512/2013 και 82/2016 αποφάσεις του και ανέρχεται στο ποσό των 70.633,56 € και β) την αποζημίωση των ρυμοτομούμενων επικειμένων σύμφωνα με τις τιμές μονάδας που καθορίστηκαν από την επιτροπή του Π.Δ. 5/1986 και τα υπ΄ αριθμ. 1/2013 και 1/2016 πρακτικά εκτίμησης αξίας επικειμένων που ο ίδιος προτείνει με την αίτηση του, το σύνολο της οποίας αιτούμενης αποζημίωσης ανέρχεται στα 15.385,90€. Δηλαδή συνολική αποζημίωση (70.633,56 € + 15.385,90€) = 86.019,46 €.

2. την αριθμ. 386/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο το αίτημα αποζημίωσης γης και επικειμένων με εξώδικο συμβιβασμό του κ. Δόσχορη Ιωάννη, για να ληφθεί απόφαση, λόγω του ότι το ποσό του συμβιβασμού υπερβαίνει τις 30.000,00 € και ορίζεται πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κα Φιλιππίδη Παυλίνα-Ιωάννα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει στο Δήμο μας, σχετικά με την υπ’ αριθμ. 41094/07-10-2016 αίτηση του κ. Δόσχορη Ιωάννη.

3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5096/06-02-2017 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου κας Φιλιππίδη Παυλίνας-Ιωάννας, με την οποία προτείνεται η αποδοχή του αιτήματος του κ. Ιωάννη Δόσχορη και να προχωρήσει ο Δήμος στη σύνταξη εξώδικου συμβιβασμού.

 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη όλα τ’ ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 ιδ του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 6 § 5 του Ν. 4071/2012 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Τον εξώδικο συμβιβασμό και την καταβολή αποζημίωσης γης και επικειμένων στον κ. Δόσχορη Ιωάννη του Μιχαήλ,   ιδιοκτήτη σε ποσοστό 100% γεωτεμαχίων με αρ. κτημ. 0625006 στο Κ.Χ. 828 και με αρ. κτημ. 0628003 έναντι Κ.Χ. 828, που βρίσκονται στο σχέδιο πόλης περιοχής “Μπαθαρίστρα –Δέλτα Κορίνθου”, σύμφωνα με τις τιμές που ο ίδιος προτείνει με την αριθμ. πρωτ. 41094/07-10-2016 αίτησή του και συγκεκριμένα:

α) για το έλλειμμα γης των 609,57 τμ. και επειδή αυτό ξεπερνά κατά πολύ το εμβαδόν της αρτιότητας των 400 τ.μ., το ακίνητο αποζημιώνεται με ποσό αξίας 120€/τ.μ. μέχρι εμβαδού 400τμ. και με ποσό αξίας 108€/τμ. για εμβαδόν 209,57τ.μ. κι έτσι η αποζημίωση του ακινήτου ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 70.633,56€ (δηλ. 400 τ.μ. Χ 120€/τμ. + 209,57 τ.μ. Χ 108€/τμ = 70.633,56 €).

 Β) για τα επικείμενα αποζημιώνεται με το ποσό των 15.385,90 €, σύμφωνα με το παρακάτω αναλυτικό πίνακα επικειμένων:

 

επικείμενα ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 0628003

Είδος

Ποσότητα

Κατάσταση

Τιμή Μονάδος

Σύνολο ανά είδος

Σύνολο ανά ιδιοκτησία

Ποσοστό συνιδιοκτησίας

Σύνολο ανά ποσοστό

ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ

40,00 μ.μ

ΚΑΛΗ

15 €/μμ

600,00

 

 

5875,9

 

 

100,00%

 

 

5.875,90

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΛΩΝΕΣ (4) ΤΕΜΑΧΙΑ

0,16 κ.μ

ΚΑΛΗ

185 €/κμ

29,60

ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΚΑΜΑΡΑ

1,22κ.μ.

ΚΑΛΗ

185 €/κμ

225,70

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

1 τεμάχιο

ΚΑΛΗ

60 €/τεμ

60,00

ΠΟΡΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (2,00 x 1,95)

3,90 τ.μ.

ΚΑΛΗ

65 €/τμ

253,50

ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΟΡΤΑ – ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ

4,50 τ.μ.

ΚΑΛΗ

70 €/τμ

315,00

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ πάχους 10 εκ. μετά ΟΠΛΙΣΜΟΥ

95τ.μ.

ΚΑΛΗ

13,60 €/τμ

1292,00

ΜΑΝΔΡΑ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΥΣ με θεμέλιο  10,30μ* 0,20μ * Η1,25μ

2,58κ.μ.

ΚΑΛΗ

 

185 €/κμ

477,30

ΚΛΗΜΑΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥ

60 τεμ.

ΜΕΓΑΛΑ

35 €/τεμ

2100,00

ΦΟΙΝΙΚΑΣ

1

ΜΕΓΑΛΟΣ

260 €/τεμ

260,00

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

1

ΜΕΓΑΛΗ

105 €/τεμ

105,00

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΕΣ

6

ΜΙΚΡΕΣ

10 €/τεμ

60,00

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΕΣ (ΑΝΑΡΡΙΧΟΜΕΝΕΣ)

2

ΜΕΓΑΛΕΣ

33,90 €/τεμ

67,80

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ

2

ΜΕΓΑΛΑ

15 €/τεμ

30,00

επικείμενα ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 0625006

ΕΛΙΕΣ

41

ΜΕΓΑΛΕΣ

210 €/τεμ

8610,00

9510,00

100,00%

9.510,00

ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ

60,00 μ.μ

ΚΑΛΗ

15  €/μμ

900,00

 Συνολικά η αποζημίωση του κου Δόσχορη Ιωάννη, βάσει των ανωτέρω, ανέρχεται σε 86.019,46 €.

 Η δαπάνη ποσού 70.633,56€ θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού έτους 2017 με Κ.Α. 30/7111.0003 και τίτλο “Απαλλοτριώσεις ακινήτων” και

 Η δαπάνη ποσού 15.385,90 € θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού έτους 2017 με Κ.Α. 30/7111.0008 και τίτλο “Αποζημιώσεις επικειμένων περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλεως»

 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου για την ολοκλήρωση της ανωτέρω αποζημίωσης.

 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  2 / 27 / 2017.

 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

 ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ