Απόφαση αριθμ. 1/8/2017

 Αριθμός Πρακτικού 1

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 01-03-2017

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη-Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 1η Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8656/24-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Κων. Ζήμος, 4)Στ. Κεφάλας, 5)Παν. Λαμπρινός 6)Γεωργ. Μουρούτσος, 7)Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου.

Α π ό ν τ ε ς

1)Κων. Δημητρόπουλος 2)Μαρ. Καραμαλίκη.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 8η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αιτήματος χορήγησης άδειας κατασκευής ράμπας εισόδου-εξόδου σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην οδό Κροκιδά με αρ. 71 στην Κόρινθο », θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 10700/21-03-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: “Αίτηση για χορήγηση άδειας κατασκευής ράμπας εισόδου-εξόδου σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην οδό Κροκιδά 71 στην Κόρινθο”

 

Με την αρ. 58632/10-12-2015 αίτησή του προς τον Δήμο ο Νικόλαος Αντ. Γκούλελης αιτείται την χορήγηση άδειας κατασκευής ράμπας εισόδου-εξόδου σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην οδό Κροκιδά 71 στην Κόρινθο.

Ο αιτών κατέθεσε στην υπηρεσία αντίγραφο του τοπογραφικού σχεδίου θεωρημένου από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή του ακινήτου, σκαρίφημα της αιτούμενης εισόδου-εξόδου του χώρου στάθμευσης στο άνω ακίνητο συνταχθέν από τη μηχανικό Δ.Μαλαχάτη-Τιγκαράκη, αντίγραφο της αρ.195/2006 και 533/2007 οικοδομικής άδειας (αρχική και αναθεωρημένη), συμβολαιογραφικό έγγραφο (αρ.17.422/13-2-2006) με το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα στο συγκεκριμένο χώρο όσο και η νομιμότητα λειτουργίας του πάρκινγκ και σχετική υπεύθυνη δήλωση της Παναγιώτας Μπούρα συζύγου Νικολάου Γκούλελη ως ιδιοκτήτριας του Χώρου στάθμευσης.

 

Έπειτα, από αυτοψία μηχανικού της τεχνικής υπηρεσίας, η υπηρεσία μας συναινεί να δοθεί άδεια για δημιουργία ράμπας με απότμηση πεζοδρομίου σε πλάτος τριών μέτρων για την είσοδο –έξοδο οχημάτων σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην οδό Κροκιδά 71 στην Κόρινθο, εντός των ορίων της πρόσοψης της ιδιοκτησίας σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα της υπηρεσίας και τις πιο κάτω προϋποθέσεις :

1.Θα γίνει αποκατάσταση του πεζοδρομίου με απότμηση του κρασπέδου και πλακόστρωση εντός των ορίων της εισόδου-εξόδου όπως φαίνεται στο σχετικό σχεδιάγραμμα της υπηρεσίας

2.Η πρώτη πλάκα θα τοποθετηθεί με κλίση όπως φαίνεται στο σχετικό σχεδιάγραμμα της υπηρεσίας.

3.Στις δύο ακραίες θέσεις και προς αποφυγή ‘σκαλοπατιού’ για τους πεζούς θα γίνεται διαγώνια τομή πλακών και θα προσαρμόζεται κατάλληλα, ώστε να αμβλύνεται η υψομετρική διαφορά κατά μήκος.

Ας σημειωθεί ότι η βάση της πλακόστρωσης θα πρέπει να γίνεται με αμμοχάλικο, κατάλληλα συμπυκνωμένο ή με σκυρόδεμα κατά προτίμηση. Επίσης μετά την τοποθέτηση, οι πλάκες αρμολογούνται κατάλληλα

4.Οι εργασίες θα γίνουν με δαπάνες της ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού χώρου στάθμευσης, με τις υποδείξεις και την επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

5.Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα πολεοδομικών επεμβάσεων.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης από την Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με τα παραπάνω.

 

 

Κατόπιν, ο Πρόεδρος προτείνει την χορήγηση άδειας κατασκευής ράμπας εισόδου-εξόδου στον ανωτέρω ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, στην οδό Κροκιδά 71 στην Κόρινθο, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τα δικαιολογητικά του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την χορήγηση άδειας κατασκευής ράμπας εισόδου-εξόδου σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην οδό Κροκιδά 71 στην Κόρινθο, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 58632/10-12-2015 αίτησης του κ. Νικολάου Αντ. Γκούλελη, σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας και τις εξής προϋποθέσεις :

1.Θα γίνει αποκατάσταση του πεζοδρομίου με απότμηση του κρασπέδου και πλακόστρωση εντός των ορίων της εισόδου-εξόδου όπως φαίνεται στο σχετικό σχεδιάγραμμα της Υπηρεσίας

2.Η πρώτη πλάκα θα τοποθετηθεί με κλίση όπως φαίνεται στο σχετικό σχεδιάγραμμα της Υπηρεσίας.

3.Στις δύο ακραίες θέσεις και προς αποφυγή ‘σκαλοπατιού’ για τους πεζούς θα γίνεται διαγώνια τομή πλακών και θα προσαρμόζεται κατάλληλα, ώστε να αμβλύνεται η υψομετρική διαφορά κατά μήκος. Η βάση της πλακόστρωσης θα πρέπει να γίνεται με αμμοχάλικο, κατάλληλα συμπυκνωμένο ή με σκυρόδεμα κατά προτίμηση. Επίσης μετά την τοποθέτηση, οι πλάκες αρμολογούνται κατάλληλα.

4.Οι εργασίες θα γίνουν με δαπάνες της ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού χώρου στάθμευσης, με τις υποδείξεις και την επιμέλεια της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου.

5.Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/8/2017 . 

Leave a Comment