Εκλογή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου για τη περίοδο 2017 – 2019

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                              
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                               ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό 5/05.03.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  72/2017

 

 
Θέμα 1ο : «Εκλογή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου για τη περίοδο 2017 – 2019»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Κυριακή  καιώρα 11:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε ειδική συνεδρίαση  σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 64,  ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 8862/28-02-2017 πρόσκληση του Συμβούλου της πλειοψηφίας που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα τρία (33) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος
4.       Παππάς Αντώνιος
5.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Χατζής Μιχαήλ
8.       Ζήμος Κωνσταντίνος
9.       Δράκος Παναγιώτης
10.   Φαρμάκης Γεώργιος
11.   Οικονόμου Γεώργιος
12.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κων/να
13.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
14.    Λαμπρινός Παναγιώτης
15.   Κεφάλας Σταύρος
16.   Μουρούτσος Γεώργιος
17.    Βλάσσης Δημήτριος
18.    Μπάκουλης  Δημήτριος
19.    Ζώγκος Ανδρέας
20.   Κοντογιώργος Αναστάσιος
21.    Νανόπουλος Βασίλειος
22.   Ζαχαριάς Σπυρίδων
23.    Πανταζής Βασίλειος
24.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
25.   Κορδώσης  Χρήστος
26.    Δημητρόπουλος Κων/νος
27.   Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής (αποχώρησε στο 4ο θέμα)
28.   Καρασσάβας Ιωάννης
29.   Σούκουλης Ανδρέας
30.   Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 
31.   Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
32.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
33.    Πιέτρης Κων/νος 
 
 
Κανένα
 
 
Ο  Προεδρεύων αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας  διάταξης «Εκλογή Προέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου για τη περίοδο 2017-2019» ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3582/2010 στη σημερινή ειδική συνεδρίαση ανατίθενται τα καθήκοντα του ειδικού Γραμματέα στην Ευτυχία Δελή, υπάλληλο του Δήμου. Επίσης ενημέρωσε ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Καρασάββας, εκλεγείς με τη δημοτική παράταξη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» ανεξαρτητοποιήθηκε με την από 23-09-2016 αίτησή του και ως εκ τούτου θα συμμετάσχει μόνο στη ψηφοφορία ενώπιον του συνόλου του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Εν συνεχεία ο Προεδρεύων ακολουθώντας τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου, ξεκίνησε τη διαδικασία εκλογής Προέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου και κάλεσε τον  συνδυασμό της πλειοψηφίας να εκλέξει χωριστά μεταξύ των μελών του τον υποψήφιο για το αξίωμα του Προέδρου, με μυστική ή φανερή ψηφοφορία κατά την κρίση του.
Μετά από ψηφοφορία του συνδυασμού της πλειοψηφίας ομόφωνα αποφασίσθηκε η εκλογή, του υποψηφίου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, να γίνει με φανερή ψηφοφορία.
Παίρνοντας το λόγο ο Δήμαρχος πρότεινε τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χρήστο Χασικίδη, για την υποψηφιότητα του  Προέδρου.
Αφού δεν υπήρχε άλλη πρόταση, ξεκίνησε η φανερή ψηφοφορία για την ανάδειξη του υποψηφίου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επί είκοσι (20) ψηφισάντων Δημοτικών Συμβούλων του συνδυασμού της πλειοψηφίας,  ο κ. Χρήστος Χασικίδης έλαβε  είκοσι (20) ψήφους και αναδείχθηκε υποψήφιος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας  ο Προεδρεύων  κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να εκλέξουν  με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για δυόμιση έτη (2017-2019), υπενθυμίζοντας ότι υποψήφιος για το εν λόγω αξίωμα έχει αναδειχθεί ο κ. Χρήστος Χασικίδης.
Ξεκίνησε η μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας αποσφραγίστηκε η κάλπη, απαριθμήθηκαν οι φάκελοι  οι οποίοι ευρέθησαν τριάντα τρεις (33) όσοι και οι ψηφίσαντες. Στη συνέχεια άρχισε η διαλογή των ψήφων, από την οποία [διαλογή] προέκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα:
Ευρέθησαν: είκοσι πέντε [25] έγκυρα ψηφοδέλτια, Λευκά: 07  Άκυρα: 1,
Ο υποψήφιος Πρόεδρος  κ. Χρήστος Χασικίδης έλαβε είκοσι πέντε (25) ψήφους και συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο
 
Εκλέγει Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για δυόμιση έτη  (2017 – 2019) τον κ. Χρήστο Χασικίδη του Γεωργίου, που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33)  ψήφων, έλαβε είκοσι πέντε (25) ψήφους.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α  5/72/2017
 
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ                  
 
               ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ                                                
 
                                                               
                                                                                                                                                                                
                                                                                           
              Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
               ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ