Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου για τη περίοδο 2017 – 2019

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                           

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 5/05.03.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης  73/2017

 

Θέμα 2ο : «Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου για τη περίοδο 2017 – 2019»

 Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Κυριακή  και ώρα 11:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε ειδική συνεδρίαση  σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 64,  ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 8862/28-02-2017 πρόσκληση του Συμβούλου της πλειοψηφίας που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα τρία (33) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος

2.       Μελέτης Χρήστος

3.       Καμπούρης Χαράλαμπος

4.       Παππάς Αντώνιος

5.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος

6.       Σταυρέλης Νικόλαος

7.       Χατζής Μιχαήλ

8.       Ζήμος Κωνσταντίνος

9.       Δράκος Παναγιώτης

10.   Φαρμάκης Γεώργιος

11.   Οικονόμου Γεώργιος

12.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κων/να

13.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος

14.    Λαμπρινός Παναγιώτης

15.   Κεφάλας Σταύρος

16.   Μουρούτσος Γεώργιος

17.    Βλάσσης Δημήτριος

18.    Μπάκουλης  Δημήτριος

19.    Ζώγκος Ανδρέας

20.   Κοντογιώργος Αναστάσιος

21.    Νανόπουλος Βασίλειος

22.   Ζαχαριάς Σπυρίδων

23.    Πανταζής Βασίλειος

24.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος

25.   Κορδώσης  Χρήστος

26.    Δημητρόπουλος Κων/νος

27.   Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής (αποχώρησε στο 4ο θέμα)

28.   Καρασσάβας Ιωάννης

29.   Σούκουλης Ανδρέας

30.   Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 

31.   Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

32.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία

33.    Πιέτρης Κων/νος 

 

 

Κανένα

 

 

Ο  Προεδρεύων αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας  διάταξης «Εκλογή Αντιπροέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου για τη περίοδο 2017-2019» ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3582/2010 στη σημερινή ειδική συνεδρίαση ανατίθενται τα καθήκοντα του ειδικού Γραμματέα στην Ευτυχία Δελή , υπάλληλο του Δήμου. Επίσης ενημέρωσε ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Καρασάββας, εκλεγείς με τη δημοτική παράταξη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» ανεξαρτητοποιήθηκε με την από 23-09-2016 αίτησή του και ως εκ τούτου θα συμμετάσχει μόνο στη ψηφοφορία ενώπιον του συνόλου του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Εν συνεχεία ο Προεδρεύων ακολουθώντας τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου, ξεκίνησε τη διαδικασία εκλογής Αντιπροέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου και κάλεσε τον  συνδυασμό της μείζονος μειοψηφίας να εκλέξει χωριστά μεταξύ των μελών του τον υποψήφιο για το αξίωμα του Αντιπροέδρου, με μυστική ή φανερή ψηφοφορία κατά την κρίση του.

Μετά από ψηφοφορία του συνδυασμού της μείζονος μειοψηφίας ομόφωνα αποφασίσθηκε η εκλογή του υποψηφίου Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου να γίνει με φανερή ψηφοφορία.

Παίρνοντας το λόγο ο επικεφαλής κ. Βασίλειος Νανόπουλος πρότεινε τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σπυρίδωνα Ζαχαριά  για την υποψηφιότητα του  Αντιπροέδρου.

Αφού δεν υπήρχε άλλη πρόταση, ξεκίνησε η φανερή ψηφοφορία για την ανάδειξη του υποψηφίου Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επί εννέα (09) ψηφισάντων Δημοτικών Συμβούλων του συνδυασμού της μείζονος μειοψηφίας ο κ. Σπυρίδων Ζαχαριάς  έλαβε εννέα (09) ψήφους και αναδείχθηκε υποψήφιος Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας ο Προεδρεύων κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να εκλέξουν με μυστική ψηφοφορία τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για δυόμισι έτη (2017-2019), υπενθυμίζοντας ότι υποψήφιος για το εν λόγω αξίωμα έχει αναδειχθεί ο κ. Σπυρίδωνας Ζαχαριάς.

Ξεκίνησε η μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας αποσφραγίστηκε η κάλπη και απαριθμήθηκαν οι φάκελοι, οι οποίοι ευρέθησαν τριάντα τρεις (33) όσοι και οι ψηφίσαντες. Στη συνέχεια, άρχισε η διαλογή των ψήφων, από την οποία [διαλογή] προέκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα:

Ευρέθησαν: Τριάντα [30] έγκυρα ψηφοδέλτια, Λευκά: 03,  Άκυρα: 0.

Ο υποψήφιος Αντιπρόεδρος κ. Σπυρίδων Ζαχαριάς έλαβε τριάντα (30) ψήφους και συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο

 

Εκλέγει Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για δυόμισι έτη (2017-2019) τον κ. Σπυρίδωνα Ζαχαριά του Σωτηρίου, που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33)  ψήφων, έλαβε τριάντα (30) ψήφους.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α  5/73/2017.

 

                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                                                                                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ                          

                                ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ                                                

 

 

                                                        

 Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

  

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment