Απόφαση αριθμ. 1/10/2017

 Αριθμός Πρακτικού 1

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 01-03-2017

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη-Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 1η Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8656/24-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Κων. Ζήμος, 4)Στ. Κεφάλας, 5)Παν. Λαμπρινός 6)Γεωργ. Μουρούτσος, 7)Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου.

Α π ό ν τ ε ς

1)Κων. Δημητρόπουλος 2)Μαρ. Καραμαλίκη.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 10η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αιτήματος χορήγησης άδειας διαγράμμισης – σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν ιδιωτικού χώρου στάθμευσης στην οδό Νοταρά με αρ.53 στην Κόρινθο», θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την από 15-02-2016 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Άδεια διαγράμμισης – σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν ιδιωτικού χώρου στάθμευσης στην οδό Νοταρά με αρ.53 στην Κόρινθο»

 

Κατόπιν της αρ. 19/2/4-3-2014 σχετικής του θέματος απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σας, μετά από νέα αυτοψία μηχανικού της υπηρεσίας μας, γνώμη της υπηρεσίας είναι ότι:

Είναι δυνατή η χορήγηση της αιτούμενης άδειας διαγράμμισης – σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν ιδιωτικού χώρου στάθμευσης στην οδό Νοταρά με αρ. 53 στην Κόρινθο, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

Α. Η διαγράμμιση της εισόδου-εξόδου θα έχει συνολικό μήκος τριάμιση (3,50) μέτρων και πλάτος δυόμιση (2,50) μέτρων και θα κατασκευαστεί με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου με έξοδα των ιδιοκτητών αποκλειόμενης της χρήσης οποιασδήποτε μορφής εμποδίων

Β. Εκατέρωθεν της εισόδου-εξόδου θα τοποθετηθούν με έξοδα των ιδιοκτητών, δύο πινακίδες σήμανσης Ρ-40 (ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΤΑΣΗ-ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ), και μια πινακίδα που θα αναγράφει «Είσοδος -Έξοδος οχήματος» στην ακριβή θέση που θα υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, στην οποία θα αναγράφονται και ο αριθμός της απόφασης έγκρισης της χορήγησης της αιτούμενης άδειας από το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Δημοτικής Αρχής (Δ.Σ.)

Γ. Η απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.

 

Κατόπιν τούτων, προτείνουμε τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την έγκριση της αιτούμενης άδειας σύμφωνα με τα παραπάνω.

Ο Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει αρνητική ως προς το ως άνω αίτημα, εισήγηση της Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, επειδή δεν προκύπτει από τα προσκομιζόμενα έγγραφα ότι ο χώρος που δηλώνεται χώρος στάθμευσης, είναι χαρακτηρισμένος ως τέτοιος.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να μην χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια διαγράμμισης – σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν ιδιωτικού χώρου στάθμευσης στην οδό Νοταρά με αρ. 53 στην Κόρινθο, επειδή δεν προκύπτει από τα προσκομιζόμενα έγγραφα ότι ο χώρος που δηλώνεται χώρος στάθμευσης, είναι χαρακτηρισμένος ως τέτοιος.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/10/2017 .