Απόφαση αριθμ.1/11/2017

 Αριθμός Πρακτικού 1

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 01-03-2017

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη-Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 1η Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8656/24-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Κων. Ζήμος, 4)Στ. Κεφάλας, 5)Παν. Λαμπρινός 6)Γεωργ. Μουρούτσος, 7)Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου.

Α π ό ν τ ε ς

1)Κων. Δημητρόπουλος 2)Μαρ. Καραμαλίκη.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 11η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αιτήματος χορήγησης άδειας κατασκευής ράμπας ΑΜΕΑ – δέσμευσης μιας θέσης στάσης-στάθμευσης επί της οδού Απ. Παύλου με αρ. 11 στην Κόρινθο», θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 35445/26-09-2016 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση περί αιτούμενης χορήγησης άδειας κατασκευής ράμπας ΑΜΕΑ-δέσμευσης μιας θέσης στάσης -στάθμευσης επί της οδού Απ. Παύλου με αρ. 11 στην Κόρινθο»

 

Κατόπιν της αρ. 35445/2-9-2016 αίτησης της Κ. Βασιλικής Κουτσή με την οποία ζητείται, η χορήγηση άδειας κατασκευής ράμπας για την πρόσβαση ΑΜΕΑ και δέσμευση μίας θέσης στάθμευσης (περί τη ράμπα) απέναντι στην είσοδο κλινικής επί της οδού Αποστόλου Παύλου με αρ. 11 εντός του σχεδίου πόλης της Κορίνθου, γνώμη της υπηρεσίας είναι ότι :

1.Επειδή, η δημοτική αρχή κατά την ανακαίνιση των κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρομίων) στο κεντρικό οδικό δίκτυο της πόλης της Κορίνθου έχει κατασκευάσει ράμπα κίνησης πεζών στα σημεία σύνδεσης της στάθμης του πεζοδρομίου με τη στάθμη του οδοστρώματος στην οδό στη οποία έχει πρόσοψη η υπ’ όψη κλινική, δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθεί το αίτημα για κατασκευή ράμπας μεμονωμένα για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στη άνω θέση.

 

  1. Επειδή, η οδός Απ. Παύλου στην οποία έχει πρόσβαση η άνω κλινική είναι διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας και πρωτεύουσα αρτηρία βάσει της ισχύουσας κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης και διέρχεται εντός του πολεοδομικού κέντρου της πόλης της Κορίνθου με υψηλή εμπορική κίνηση και υπαρκτό το πρόβλημα στάθμευσης, το αίτημα για δέσμευση μιας θέσης στάθμευσης στο οδόστρωμα της οδού, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα για σύντομη στάση και στάθμευση αυτοκίνητου που μεταφέρει ασθενή για την ασφαλή αποβίβασή του, δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθεί μεμονωμένα στην άνω θέση.

Επιπροσθέτως, η ικανοποίηση των αιτημάτων αυτών, ενδεχομένως να εγείρει αντίστοιχα αιτήματα κι από άλλους επιχειρηματίες των οποίων οι επιχειρήσεις εξυπηρετούν ΑΜΕΑ.

 

Ως εκ τούτου για τους παραπάνω λόγους, η υπηρεσία μας, εισηγείται την μη χορήγηση της αιτούμενης άδειας.

 

Ο Πρόεδρος προτείνει αρνητική ως προς το ως άνω αίτημα, εισήγηση της Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να μην χορηγηθεί άδεια κατασκευής ράμπας ΑΜΕΑ-δέσμευσης μιας θέσης στάσης -στάθμευσης επί της οδού Απ. Παύλου με αρ. 11, στην πόλη της Κορίνθου, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 35445/2-9-2016 αιτήσεως της Κ. Βασιλικής Κουτσή για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/11/2017 .