Απόφαση αριθμ. 1/12/2017

 Αριθμός Πρακτικού 1

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 01-03-2017

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη-Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 1η Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8656/24-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Κων. Ζήμος, 4)Στ. Κεφάλας, 5)Παν. Λαμπρινός 6)Γεωργ. Μουρούτσος, 7)Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου.

Α π ό ν τ ε ς

1)Κων. Δημητρόπουλος 2)Μαρ. Καραμαλίκη.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 12η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης άδειας για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων στην οδό Κολιάτσου 34 στην πόλη της Κορίνθου», θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. πρωτ. 49693/2-12-2016 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση περί αιτούμενης άδειας για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων στην οδό Κολιάτσου 34 στην πόλη της Κορίνθου»

 

Με την αρ. 47189/16-11-2016 αίτησή του προς το Δήμο, ο κ. Αλέξανδρος Αγγ. Χριστοδούλου, αιτείται την χορήγηση άδειας φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων για το κατάστημα εμπορίας ειδών χαρτοπωλείου κατά την αίτηση, επί της οδού Κολιάτσου 34 στην Κόρινθο.

Η προαναφερόμενη θέση που ζητείται η χορήγηση της αιτούμενης άδειας είναι επί της οδού Κολιάτσου πλησίον της διασταύρωσης με την οδό Κολοκοτρώνη στο ρεύμα κατεύθυνσης κυκλοφορίας προς την οδό Απ. Παύλου.

Η οδός Κολιάτσου είναι οδός διπλής κατεύθυνσης με κεντρική νησίδα εντός του πολεοδομικού κέντρου της πόλης, χαρακτηρισμένη ως δευτερεύουσα αρτηρία βάσει των ισχυόντων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και επιτρεπόμενη στάθμευση οχημάτων εκατέρωθεν της οδού .

Γνώμη της υπηρεσίας είναι ότι, δεν δύναται να επιτραπεί η ολιγόλεπτη στάση οχημάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών τροφοδοσίας του υπ’ όψη καταστήματος λαμβάνοντας υπ’ όψη τις κυκλοφοριακές συνθήκες της άνω οδού (δευτερεύουσα αρτηρία εντός πολεοδομικού κέντρου).

Σημειώνεται ότι η Δημοτική αρχή, κατόπιν αναλόγων του παρόντος αιτήσεων πολιτών έχει αποφασίσει να μη παραχωρηθούν χώροι στάθμευσης οχημάτων μεμονωμένα σε καταστήματα στην πόλη της Κορίνθου (αρ. 193/2014 απόφαση Δ.Σ.).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα πολεοδομικών επεμβάσεων.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

 

Ο Πρόεδρος προτείνει να μην δοθεί η αιτούμενη άδεια για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων στην οδό Κολιάτσου 34 στην πόλη της Κορίνθου, σύμφωνα και με την ανωτέρω εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να μην χορηγηθεί άδεια για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων για κατάστημα εμπορίας ειδών χαρτοπωλείου, στην οδό Κολιάτσου 34 στην πόλη της Κορίνθου, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 47189/16-11-2016 αίτησης του κ.Αλέξανδρου Αγγ. Χριστοδούλου, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/12/2017.