Απόφαση αριθμ. 5/53/2017

 Ορθή Επανάληψη

Αριθμός Πρακτικού 5

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 01-03-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 1η Μαρτίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 10:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 8657/24-02-2017  πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και απουσίαζαν τρία (3) και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Πανταζής Βασ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλ..

 

           Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

     ΑΠΟΦΑΣΗ 53η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017» λέει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με το εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου.  Σύμφωνα με το αρ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν».  Συνεπώς, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

 

            Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 481/16 (σε ορθή επανάληψη, ΑΔΑ: 64ΜΟΩΛ7-12Η) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 31888/13-2-2016 όμοια του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί έγκρισης δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017 και σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ. αρ. 23976/22-7-16, ο Δήμος μας υποχρεούται να προβεί σε αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2017, προκειμένου να αποτυπώνονται σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία και να καταστεί ρεαλιστικός ως προς την εκτέλεσή του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6, Υποχρεωτικές Αναμορφώσεις Π/Υ, της ΚΥΑ 23976/22-7-16 “1. Μετά τη λήξη της χρήσης 2016 και εντός του 1ου τετραμήνου του 2017, οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2017 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2016 προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός” και ειδικότερα ως προς την Ομάδα Εσόδων I, την Ομάδα Εσόδων II, το Χρηματικό υπόλοιπο και τις πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ”.

            Σύμφωνα με τα ανωτέρω και δεδομένου ότι έχουν προκύψει και νέες ανάγκες, που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού, προτείνεται στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής όπως προβούν στην εισήγηση τους προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για

·         Υποχρεωτικές αναμορφώσεις Π/Υ

·         Λοιπές αναμορφώσεις Π/Υ

 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Π/Υ

 

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ I

            Κατά τον επανυπολογισμό της Ομάδας Εσόδων I την 31-12-2016 (περ. α του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 3 της ΚΥΑ 23976/22-7-16) προέκυψαν τα ακόλουθα:

α) Εισπραχθέντα Ιαν. – Δεκ. 2015 (Ομάδα Εσόδων I) ποσό 8.849.289,46 ευρώ

β) Εισπραχθέντα Ιαν. – Δεκ. 2016 (Ομάδα Εσόδων I) ποσό 9.652.018,42 ευρώ

            Συνεπώς, επειδή τα εισπραχθέντα έτους 2016 είναι μεγαλύτερου ύψους από τα εισπραχθέντα έτους 2015, στον Προϋπολογισμό 2017, ως ανώτατο ποσό της Ομάδας Εσόδων I εγγράφεται το ποσό του έτους 2016, ήτοι 9.652.018,42.

            Στον προϋπολογισμό 2017 στην Ομάδα Εσόδων I έχει εγγραφεί ποσό 10.071.801,13 ευρώ και συνεπώς απαιτείται η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού με μείωση κατά το ποσό των 419.782,71€.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Στο σκέλος των εσόδων και στον κ.α 51 με τίτλο: Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης¨ έχει εγγραφεί στον Π/Υ 2017 συνολικά ποσό 17.698.237,70€. Το χρηματικό υπόλοιπο της 31/12/2016 σύμφωνα με τη βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας ανήλθε συνολικά σε 18.719.168,53€. Αναμορφώνουμε τον προϋπολογισμό έτους 2017 (περ. Γ του άρθρου 6 της ΚΥΑ) με αύξηση στο σκέλος των εσόδων του χρηματικού υπολοίπου κατά 1.020.930,83.

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

α) Στον προϋπολογισμό εκτιμήσαμε ότι το χρηματικό υπόλοιπο της υπηρεσίας 20 θα ανέλθει στο ποσό των 1.225.234,90 ευρώ. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία κατά την 31/12/2016, το ποσό ανέρχεται τελικά σε 2.235.886,69 ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά 1.010.651,79 ευρώ στο σκέλος των Εσόδων.

            Επίσης, το ύψος των προϋπολογισμένων οφειλών της ανταποδοτικής υπηρεσίας κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού υπολογίστηκε σε 65.036,97 ευρώ από πόρους της υπηρεσίας. Κατά την 31/12/2016 οι οφειλές ανήλθαν τελικά σε 144.755,17 ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά 79.718,20 ευρώ στο σκέλος των Εξόδων.

β) Στον προϋπολογισμό εκτιμήσαμε ότι το χρηματικό υπόλοιπο της υπηρεσίας 45 θα ανέλθει στο ποσό των 390.040,77 ευρώ. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία κατά την 31/12/2016 το ποσό ανέρχεται τελικά σε 564.252,71 ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά 174.211,94 ευρώ.

            Επιπρόσθετα, το ύψος των προϋπολογισμένων οφειλών της ανταποδοτικής υπηρεσίας κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού υπολογίστηκε σε 153,75 ευρώ (τακτικά). Κατά την 31/12/2016 οι οφειλές ανήλθαν τελικά σε 1.606,43 ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά 1.452,68 ευρώ στο σκέλος των Εξόδων.

            Συνολικά το χρηματικό υπόλοιπο στον Κ.Α. 5113.0001 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών” είχαμε εκτιμήσει ότι θα ανέλθει σε 1.615.275,67€  και τελικά ανήλθε σε 2.800.139,40€. Οπότε προκύπτει αύξηση κατά 1.184.863,73€. 

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II

 

            Στο σκέλος των Εσόδων και στην Ομάδα 32 “Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη” έχουν εγγραφεί στον Π/Υ πιστώσεις συνολικού ποσού 18.681.258,92 ευρώ. Το συνολικό ύψος των εισπρακτέων υπολοίπων που προέκυψε την 31/12/2016 και πρέπει να εγγραφεί στην Ομάδα Εσόδων του Κ.Α. 32 ανήλθε σε 18.834.920,52 ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά 153.661,60€

            Επίσης, στο σκέλος των Εξόδων στον Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ” έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό πίστωση συνολικού ποσού: 18.091.660,22 ευρώ που πρέπει να αναμορφωθεί και να ανέλθει σε 18.245.321,82 ευρώ.Συνολική αύξηση 153.661,60€.

Κατά τον επανυπολογισμό της Ομάδας Εσόδων II και του Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ” του σκέλους των Εξόδων (περ. β του άρθρου 6 της ΚΥΑ 23976/22-7-16) προέκυψαν τα ακόλουθα:

α) Περίοδος Ιαν. – Δεκ. 2016: Εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ (Ομάδα Εσόδων 32) ποσό 428.071,85 ευρώ

β) Περίοδος Ιαν. – Δεκ. 2015: Εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ (Ομάδα Εσόδων 32) ποσό 589.598,70 ευρώ

γ) Απόλυτη διαφορά ετήσιας περιόδου 2016-2015: 428.071,85-589.598,70=-161.526,85 ευρώ

            Δεδομένου ότι η απόλυτη διαφορά μεταξύ του έτους 2016 και 2015 είναι αρνητική, σύμφωνα με την παράγραφο β2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 23976/22-7-16, το ποσό που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί είναι το ποσό του έτους 2015, δηλαδή 589.598,70 ευρώ.

            Συνεπώς, το ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ” του σκέλους των Εξόδων ανέρχεται σε: 18.834.925,52-589.598,70=18.245.321,82 ευρώ.

            Επομένως, αναμορφώνουμε τον Προϋπολογισμό έτους 2017 με αύξηση στο σκέλος των Εσόδων του Κ.Α. 32 (το συνολικό ποσό που εγγράφεται είναι 18.834.920,52 ευρώ) και με αύξηση στο σκέλος των Εξόδων του Κ.Α. 85 (το συνολικό ποσό που εγγράφεται είναι 18.245.321,82 ευρώ).

 

ΟΦΕΙΛΕΣ

Στο σκέλος των εξόδων και στους κ.α 8111, 8112, 8113, 8114, 8115, 8116, 8117, 8121, 8122 και 8123, για το σύνολο των υπηρεσιών έχουν εγγραφεί πιστώσεις συνολικά 2.077.696,05€. Το ύψος συνολικά των απλήρωτων υποχρεώσεων την 31/12/2016 ανήλθε σε 2.014.531,61€. Αναμορφώνουμε αντίστοιχα τον προϋπολογισμό και μειώνουμε  κατά 63.164,44€

 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση του προϋπολογισμού θα πρέπει να προβούμε στις κάτωθι αλλαγές:

0619.0001

 

ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών αποδοχών καθαριστριών σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης

 

76000

-76000

0

15-6041.0002

 

Αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης

 

32000

-32000

0

15/6041.0003

 

Αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης

 

28000

-28000

0

15/6054.0005

 

Εργοδοτικές εισφορές καθαριστριών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης

 

8000

-8000

0

15/6054.0006

 

Εργοδοτικές εισφορές καθαριστριών σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης

 

8000

-8000

0

 

Επίσης :

·          Προτείνεται η αλλαγή τίτλου του έργου με Κ.Α. 30/7323.0003 από «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου» σε «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου (πλην Δ.Κ. Κορίνθου)»

·         Προτείνεται η αλλαγή τίτλου του έργου με Κ.Α. 30/7331.0104 από «Κατασκευή επέκταση & συμπλήρωση κτιρίων ΟΤΑ» σε «Κατασκευή επέκταση & συμπλήρωση κτιρίων ΟΤΑ (Τ.Κ. Περιγιαλίου)»

·         Καταργείται το έργο με τίτλο:Αναπλάσεις Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου, πίστωσης 100.000,00 € (χρηματοδότηση ΣΑΤΑ) με κ.α 30/7322.0004 λόγω κατάτμησης.

·         Προτείνεται η αλλαγή τίτλου του έργου με Κ.Α. 30/7323.0008 από «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Άσσου» σε «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου»

 

Β . ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

1)Στον κ.α 35/7132.0005 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 45.000,00 €με τίτλο: Προμήθεια γεωργικού μηχανήματος(τρακτέρ )για την πυροπροστασία (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2009). Προτείνουμε την αλλαγή του τίτλου σε: Προμήθεια γεωργικού μηχανήματος(τρακτέρ και κλαδοτεμαχιστής )για την πυροπροστασία (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2009).

2)Σε συνέχεια της υπ΄αρίθμ. 26/470/2016 σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου , με την οποία έγινε αποδοχή του  ποσού των 3.000.000,00€ και τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2016 για την κατασκευή του έργου “Έργα διάθεσης νερού απο Ε.Ε.Λ για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων” με φορέα χρηματοδότησης του Υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών και πηγή χρηματοδότησης του Π.Δ.Ε , προτείνουμε την τροποποίηση του προϋπολογισμού και συγκεκριμένα:

 

1322.0001

“Έργα διάθεσης νερού απο Ε.Ε.Λ για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων”

0

3000000

3000000

00/6737.0001

Προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: “Έργα διάθεσης νερού απο Ε.Ε.Λ για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων”

0

3000000

3000000

 

 

 

 

 

 

3)Έχοντας υπόψη:

·         τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010

·         Την έννοια των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που δεν αποτελούν μία απλή κυκλοφοριακή μελέτη αλλά είναι αποτέλεσμα συστηματικής ανάλυσης και αποτύπωσης της παρούσας και μελλοντικής κατάστασης, σχεδιασμού και αξιολόγησης μέτρων που η ευρωπαϊκή και διεθνής πρακτική προτείνει ως βέλτιστα για κάθε περίπτωση, εφαρμογής νέων πολιτικών, εφαρμογής νέων μορφών συνεργασίας, ανάδειξης νέων πηγών χρηματοδότησης και σωστού και ακριβούς προγραμματισμού. Τα σχέδια αυτά αποσκοπούν να συμβάλλουν στην βελτίωση της κινητικότητας της πόλης με βάση την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης με τελικό στόχο την διασφάλιση της καλύτερης ποιότητας ζωής των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.

·         Την αριθμ. 5377/27-10-2016 Πρόσκληση του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου προς Δήμους όλης της Ελλάδας να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης για την υλοποίηση ΣΒΑΚ (η επιλογή των οποίων έγινε με συγκεκριμένη μεθοδολογία και κριτήρια όπως πληθυσμό, τάση ανάπτυξης τις τελευταίες δεκαετίες, περιφερειακή κατάταξη κλπ)

·         Την αριθμ. 2016-06023/22-11-2016 Αίτηση Χρηματοδότησης του Δήμου Κορινθίων για «Υλοποίηση ΣΒΑΚ» , που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου , σε συνέχεια της ανωτέρω πρόσκλησης

·         Την αριθμ. 114.6/23-12-2016 (ΑΔΑ: 7Τ3546Ψ844-ΠΔΘ) Απόφαση Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου , με την οποία εντάχθηκαν 150 Δήμοι, μεταξύ των οποίων είναι και ο Δήμος Κορινθίων, ως δικαιούχοι του Προγράμματος «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016» για την υλοποίηση ΣΒΑΚ

·        Το ποσό με το οποίο θα χρηματοδοτηθεί ο Δήμος Κορινθίων για την υλοποίηση του ΣΒΑΚ, που είναι 65.000,00 ευρώ , θα πρέπει να προβούμε σε τροποποίηση του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 για την ένταξη νέας πίστωσης ύψους 65.000,00 ευρώ για την εκπόνηση «Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Κορινθίων» με πηγή χρηματοδότησης το Πράσινο Ταμείο ως εξής:

 

1329.0003

Σχέδιο Βιώσιμης 

Αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Κορινθίων

0

65000

65000

64/7413.0001

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Κορινθίων

0

65000

65000

4) Προκειμένου να καλυφθούν διάφορες ανάγκες που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν  κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού τον αναμορφώνουμε και συγκεκριμένα προέκυψαν οι κάτωθι μεταβολές:

 

20/6641.0001

 

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

 

180000

-150000

30000

20/6644.0001

 

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων

 

70000

-50000

20000

20/7131.0005

 

Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων

 

896374,69

 

1003625,31

 

1900000

20/6211.0001

 

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

 

1377901,25

 

125150,68

 

1503051,93

20/6231.0001

 

Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών

 

0

43200

43200

20/7132.0001

 

Προμήθεια απορριμματοφόρων αυτοκινήτων

 

100000

 

-43200

56800

35/6264.0001

 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

 

1000

4000

5000

00/8261.0001

 

 

 

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών

 

5000

 

 

12157,60

 

 

 

17.157,60

 

 

10/6265.0003

Συντήρηση επισκευή ανελκυστήρων δημοτικού μεγάρου

10000

-6500

6500

30/7331.0001

 

Συντήρηση επισκευή ανελκυστήρων δημοτικού μεγάρου

 

0

6500

10000

10/6276.0001

 

Δαπάνες εκκένωσης βόθρων

 

0

200

200

20/6613.0001

 

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

 

0

2157,6

 

2157,6

 

00/6224.0001

 

Λοιπές Επικοινωνίες(εταιρίεs ταχυμεταφορών – courrier)

 

12000

 

13000

25000

15/6474.0003

 

Προμήθειες προγράμματος προστασίας δημόσιας υγείας απο αδέσποτα ζώα του Δήμου Κορινθίων και υπηρεσία περισυλλογής αδέσποτων

 

0

6705,32

 

6705,32

 

15/6117.0003

 

Εργασίες ελέγχου και εξέτασης αδέσποτων ζώων (εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις κ.λ.π)

 

0

11996

 

11996

 

45/7112.0004

 

Αγορά χώρου δημιουργίας νέου κοιμητηρίου στη Δ.Ε. Κορίνθου

 

90000

 

172759,26

 

262759,26

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

4140751,77

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4)Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα ως ακολούθως:

 

30/7331.0001

 

Συντήρηση επισκευή ανελκυστήρων δημοτικού μεγάρου

 

0

10000

10000

30/7331.0015

Διαμόρφωση παλαιών αποθηκών σε πολιτιστικό κέντρο Άσσου

200.000,00

-100.000,00

100.000,00

30/7326.0050

Κατασκευή Λιθοδομών Στεφανίου

104.247,70

-104.247,70

0,00

30/7322.0004

Αναπλάσεις Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου

100000

-100000

0

64/7413.0001

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Κορινθίων

0

65000

65000

·         Προτείνεται η αλλαγή τίτλου του έργου με Κ.Α. 30/7323.0003 από «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου» σε «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου (πλην Δ.Κ. Κορίνθου)»

·         Προτείνεται η αλλαγή τίτλου του έργου με Κ.Α. 30/7331.0104 από «Κατασκευή επέκταση & συμπλήρωση κτιρίων ΟΤΑ» σε «Κατασκευή επέκταση & συμπλήρωση κτιρίων ΟΤΑ (Τ.Κ. Περιγιαλίου)»

·         Καταργείται το έργο με τίτλο:Αναπλάσεις Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου, πίστωσης 100.000,00 € (χρηματοδότηση ΣΑΤΑ) με κ.α 30/7322.0004 λόγω κατάτμησης.

·         Στο έργο με κ.α 30/7336.0004 και τίτλο:Κατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης πίστωσης 300.000,00€ απο πόρους Δήμου, η πίστωση των 100.000,00€ θα καλυφθεί απο πόρους ΣΑΤΑ 2016

·         Προτείνεται η αλλαγή τίτλου του έργου με Κ.Α. 30/7323.0008 από «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Άσσου» σε «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου»

 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Η τελική διαμόρφωση θα προέλθει από τις αυξομειώσεις πιστώσεων εσόδων και εξόδων, καθώς και απο τις νέες εντάξεις  διαμέσου του αποθεματικού κεφαλαίου Κ.Α. 9111.

 

ΕΣΟΔΑ

 

 

 

 

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ

0441.0001

Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)

555220,7

-115458,08

439762,62

0521.0001

Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)

231261,44

-81261,44

150000

1511.0001

Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)

38.203,49

-28.203,49

10.000,00

1512.0001

Πρόστιμα ΚΟΚ Ν. 3542/07 που βεβαίώνονται από την Ελληνική Αστυνομία

204.859,70

-154.859,70

50.000,00

2115.0001

Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας

60.000,00

-40.000,00

20.000,00

ΟΜΑΔΑ Ι

ΣΥΝΟΛΟ

 

-419782,71

 

0619.0001

ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών αποδοχών καθαριστριών σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης

76.000,00

-76.000,00

0,00

1322.0001

Έργα διάθεσης νερού απο Ε.Ε.Λ για  άρδευση  στο Δήμο Κορινθίων

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

1328.0008

Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Δημιουργία κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 07

69.846,88

-887,21

68.959,67

1329.0003

Σχέδιο Βιώσιμης 

Αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Κορινθίων

0

65000

65000

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

2988112,79

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

2568330,08

 

3211.0001

Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

302.850,04

-2.922,57

299.927,47

3211.0002

Δημοτικός Φόρος

59.615,81

-1.092,10

58.523,71

3212.0001

Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Δήμου

2.093.301,55

-18.963,86

2.074.337,69

3215.0001

Τέλος ακίνητης περιουσίας Δήμου

89.145,60

74.234,70

163.380,30

3217.0001

Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων

1.883.214,19

-876.350,89

1.006.863,30

3218.0001

Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Δήμου

2.763.498,40

50.023,30

2.813.521,70

3218.0002

Τακτικά έσοδα από τέλη παρεπιδημούντων

257.809,14

3.369,08

261.178,22

3219.0001

Μισθώματα Δημ. Ακινήτων Δημ. Αγοράς παρελθόντων ετών

393.319,39

-2.561,04

390.758,35

3219.0002

Δικαιώματα από τέλη καθ/τας νεκροταφείων παρελθόντων ετών

726.978,00

-129.981,49

596.996,51

3219.0004

Τέλος κοινοχρήστων χώρων παρελθόντων ετών

1.770.547,16

-4.187,06

1.766.360,10

3219.0005

Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης σχεδίου πόλης παρελθόντων ετών

134.932,98

894.804,92

1.029.737,90

3219.0006

Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα παρελθόντων ετών

69.766,87

-143,59

69.623,28

3219.0008

Ειδικό τέλος 5% λατομικών προϊόντων παρελθόντων ετών

499.707,42

-36.015,43

463.691,99

3219.0009

Διεκδικούμενες αποζημιώσεις χρήσης ακινήτων παρελθόντων ετών

726.507,39

-823,80

725.683,59

3219.0010

Μισθώματα ακινήτων

188.965,38

-43.869,88

145.095,50

3219.0012

Φόρος προστιθέμενης αξίας 13% (ΦΠΑ)

79.626,63

-1.033,59

78.593,04

3219.0013

Φόρος προστιθέμενης αξίας 23% (ΦΠΑ)

93.709,55

-1.106,87

92.602,68

3219.0016

Λοιπά έσοδα Δ. Άσσου-Λεχαίου

56.795,19

-8,80

56.786,39

3219.0017

Τακτικά έσοδα και λοιπά έσοδα Δ. Σαρωνικού

5.559,10

-18,77

5.540,33

3219.0018

Π.Ο.Ε. Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων Δ. Σολυγείας

20.937,79

5.748,66

26.686,45

3219.0020

Παραχώρηση τετραετών τάφων

200,00

44.296,07

44.496,07

3219.0021

Τέλη αιγιαλού και παραλίας

4.590,00

-4.590,00

0,00

3221.0001

Εισπρακτέα υπόλοιπα (ΠΟΕ) από έκτακτα έσοδα φορολογικών διατάξεων

1.620.806,52

10.644,46

1.631.450,98

3221.0002

ΠΟΕ από πρόστιμα ΚΟΚ

3.933.743,15

189.816,56

4.123.559,71

3221.0003

Έσοδα ΠΟΕ από καταλογισμό δικαστικών εξόδων κλπ

204.494,93

4.560,60

209.055,53

3221.0004

Έσοδα ΠΟΕ από πρόστιμα καταλογιστικών αποφάσεων

6.973,37

-167,01

6.806,36

32

ΣΥΝΟΛΟ

 

153.661,60

 

5111.0001

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών

1.706.240,62

-74.075,74

1.632.164,88

5113.0001

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών

1.615.275,67

1.184.863,73

2.800.139,40

5119.0001

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου

2.915.789,93

-947.368,44

1.968.421,49

5121.0001

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών

227.333,88

-132.334,49

94.999,39

5121.0002

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών

78.930,83

60.436,12

139.366,95

5129.0001

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου

1.691.940,83

929.409,65

2.621.350,48

51

ΣΥΝΟΛΟ

 

1.020.930,83

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ                                      ΕΣΟΔΩΝ                                             64.796.331,66€             ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ                                                 ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ                                    3742922,51€             ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ                         68539254,17€                              

3742922,51

 

ΕΞΟΔΑ

 

 

 

 

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ

00/8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

0,00

350,00

350,00

00/8112.0005

Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ.Σολυγείας

0,00

660,50

660,50

00/8112.0006

Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

9.249,70

2.757,75

12.007,45

00/8113.0002

Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

7.101,48

-1.732,60

5.368,88

00/8115.0006

Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

26.001,66

-3.272,68

22.728,98

00/8117.0002

Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

1.169.140,05

-127.211,77

1.041.928,28

10/8111.0001

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Δ.Κορινθίων, Δ.Άσσου-Λεχαίου, Δ.Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010

0,00

71,71

71,71

10/8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

499,75

223,28

723,03

10/8113.0002

Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

23.590,22

-22.134,85

1.455,37

10/8115.0006

Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

0,00

60,46

60,46

10/8116.0006

Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

2.892,47

-2.419,99

472,48

10/8121.0006

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

0,00

1.153,20

1.153,20

15/8115.0006

Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

39.699,93

-20.692,52

19.007,41

15/8122.0006

Έργα καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

5.969,15

-5.969,15

0,00

20/8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

16.481,26

11.138,00

27.619,26

20/8112.0006

Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

0,00

1,77

1,77

20/8113.0002

Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

6.303,77

5.438,97

11.742,74

20/8115.0006

Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

225,65

22.340,73

22.566,38

20/8116.0006

Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

4.221,28

40.798,73

45.020,01

30/8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

1.937,25

1.637,59

3.574,84

30/8112.0006

Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ.Κορινθίων (ΚΑ 8112)

24.600,00

285,20

24.885,20

30/8113.0002

Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

16.092,36

-7.074,77

9.017,59

30/8115.0006

Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

849,98

-802,28

47,70

30/8116.0006

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

9.278,12

8.924,99

18.203,11

30/8121.0006

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

0,00

0,03

0,03

30/8122.0001

Έργα Δήμου Κορινθίων (ΚΑ 8122)

1.317,40

-1.317,40

0,00

30/8122.0004

Έργα Δήμου Σαρωνικού (ΚΑ 8122)

213.874,95

-13.164,57

200.710,38

30/8122.0006

Έργα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

154.035,17

-47.803,89

106.231,28

35/8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

2.693,70

-430,50

2.263,20

35/8113.0002

Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

15.803,55

-12.408,13

3.395,42

35/8116.0006

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

0,00

11.459,33

11.459,33

35/8121.0006

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

334,99

-334,99

0,00

40/8115.0006

Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

254,65

27,80

282,45

45/8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

153,75

726,16

879,91

45/8116.0006

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

0,00

726,52

726,52

60/8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

0,00

1.638,79

1.638,79

60/8113.0002

Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

2.526,00

-2.526,00

0,00

64/8121.0006

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

0,00

95.710,14

95.710,14

81

ΣΥΝΟΛΟ

 

-63.164,44

 

00/8511.0001

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων

15.062.105,54

320.285,13

15.382.390,67

20/8511.0001

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων

362.465,85

-62.538,38

299.927,47

25/8511.0001

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων

2.005.848,12

-18.599,73

1.987.248,39

45/8511.0001

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων

661.240,71

-85.485,42

575.755,29

85

ΣΥΝΟΛΟ

 

153.661,60

 

20/6641.0001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

180.000,00

-150.000,00

30.000,00

20/6644.0001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων

70.000,00

-50.000,00

20.000,00

20/7131.0005

Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων

896.374,69

1.003.625,31

1.900.000,00

20/6211.0001

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

1.377.901,25

125150,68

1503051,93

20/6231.0001

Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών

0,00

43.200,00

43.200,00

20/7132.0001

Προμήθεια απορριμματοφόρων αυτοκινήτων

100.000,00

-43.200,00

56.800,00

35/6264.0001

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

1.000,00

4.000,00

5.000,00

00/8261.0001

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών

5.000,00

12157,6

17157,6

10/6265.0003

Συντήρηση επισκευή ανελκυστήρων δημοτικού μεγάρου

10.000,00

-6.500,00

3500

30/7331.0001

Συντήρηση επισκευή ανελκυστήρων δημοτικού μεγάρου

0,00

6.500,00

6500

10/6276.0001

Δαπάνες εκκένωσης βόθρων

0,00

200,00

200,00

20/6613.0001

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

0,00

2.157,60

2.157,60

00/6224.0001

Λοιπές Επικοινωνίες(εταιρίεs ταχυμεταφορών – courrier)

12.000,00

13.000,00

25.000,00

00/6737.0001

Προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: “Έργα διάθεσης νερού απο Ε.Ε.Λ για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων”

,00

3.000.000,00

3.000.000,00

15-6041.0002

Αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης

32.000,00

-32.000,00

0,00

15/6041.0003

Αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης

28.000,00

-28.000,00

0,00

15/6054.0005

Εργοδοτικές εισφορές καθαριστριών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης

8.000,00

-8.000,00

0,00

15/6054.0006

Εργοδοτικές εισφορές καθαριστριών σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης

8.000,00

-8.000,00

0,00

15/6474.0003

Προμήθειες προγράμματος προστασίας δημόσιας υγείας απο αδέσποτα ζώα του Δήμου Κορινθίων και υπηρεσία περισυλλογής αδέσποτων

0,00

6.705,32

6.705,32

15/6117.0003

Εργασίες ελέγχου και εξέτασης αδέσποτων ζώων (εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις κ.λ.π)

0,00

11.996,00

11.996,00

45/7112.0004

Αγορά χώρου δημιουργίας νέου κοιμητηρίου στη Δ.Ε. Κορίνθου

90.000,00

172.759,26

262.759,26

64/7134.0003

 Ολοκληρωμένο σύστημα πληρωμής και διαχείρισης τελών παρόδιας στάθμευσης και ειδικών θέσεων στάθμευσης

99.949,80

-95.710,14

4.239,66

64/7413.0001

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Κορινθίων

0

65000

65000

30/7331.0015

Διαμόρφωση παλαιών αποθηκών σε πολιτιστικό κέντρο Άσσου

200.000,00

-100.000,00

100.000,00

30/7326.0050

Κατασκευή Λιθοδομών Στεφανίου

104.247,70

-104.247,70

0,00

30/7322.0004

Αναπλάσεις Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου

100000

-100000

0

00/6737.0007

Προγραμματική Σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Γκαμπριέλε Ντ’ Αννούτσιο (G. D’ ANNOYZIO) της Πεσκάρα για την αστική αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου και του μητροπολιτικού ιστού της Κορίνθου

90.000,00

-80.000,00

10.000,00

-9111

Aποθεματικό

45220,12

-8368,58

36851,54

 

ΣΥΝΟΛΟ

21.164.134,96

3742922,51

24.907057,47

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ        

   ΕΞΟΔΩΝ                                            64796331,66€             ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ                                                 ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ                                   3.742922,51€             ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ                         68.539.254,17€                          

 

 

 

     Τέλος, ο Πρόεδρος λέει πως λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), το αρ. 28376/2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

   Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

         Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/53/2017.-