Απόφαση αριθμ. 1/13/2017

 Αριθμός Πρακτικού 1

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 01-03-2017

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη-Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 1η Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8656/24-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Κων. Ζήμος, 4)Στ. Κεφάλας, 5)Παν. Λαμπρινός 6)Γεωργ. Μουρούτσος, 7)Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου.

Α π ό ν τ ε ς

1)Κων. Δημητρόπουλος 2)Μαρ. Καραμαλίκη.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 13η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αιτήματος χορήγησης άδειας απότμησης πεζοδρομίου στην οδό Ερμού με αρ. 61 στην Κόρινθο», θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 32688/05-09-2016 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Άδεια απότμησης πεζοδρομίου στην οδό Ερμού με αρ. 61 στην Κόρινθο»

Κατόπιν της αρ. 32688/9-8-2106 αίτησης του κ.Μιχαήλ Αθ. Στεργιόπουλου, ζητείται η χορήγηση άδειας απότμησης πεζοδρομίου για την είσοδο-έξοδο οχημάτων σε ακάλυπτο χώρο οικόπεδου επί της οδού Ερμού 61 και Αδειμάντου στην Κόρινθο.

Η υπηρεσία μας μετά επί τόπου αυτοψία, διαπίστωσε την ύπαρξη πλακόστρωτου πεζοδρομίου μέσου πλάτους 2,70 μέτρων, έμπροσθεν εισόδου ακάλυπτου χώρου ακινήτου (οικόπεδου μετά ισόγειας παλιάς οικοδομής) συνιδιοκτησίας του ανώτερου και της Γεωργίας συζύγου Μιχαήλ Στεργιόπουλου (αρ. συμβολαίου :15236/28-08-2014) όπως δείχνεται στο συνημμένο της αίτησης τοπογραφικό σχεδιάγραμμα.

Γνώμη της υπηρεσίας είναι ότι, είναι δυνατή η χορήγηση άδειας απότμησης του πεζοδρομίου, (δημιουργία ράμπας) για την είσοδο –έξοδο οχημάτων, σε εύρος μέγιστου πλάτους τριών μέτρων (3,0 μ.), στην υπ’ όψη οδό και τις πιο κάτω προϋποθέσεις :

Θα γίνει με απότμηση του κρασπέδου του πεζοδρομίου σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα της υπηρεσίας.

-Στη συνέχεια η πρώτη πλάκα θα τοποθετηθεί με κλίση όπως φαίνεται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα της υπηρεσίας.

-Στις δύο ακραίες θέσεις και προς αποφυγή ‘σκαλοπατιού’ για τους πεζούς θα γίνεται διαγώνια τομή πλακών και θα προσαρμόζεται κατάλληλα, ώστε να αμβλύνεται η υψομετρική διαφορά κατά μήκος

-Ας σημειωθεί ότι η βάση της πλακόστρωσης θα πρέπει να γίνεται με αμμοχάλικο, κατάλληλα συμπυκνωμένο ή με σκυρόδεμα κατά προτίμηση. Επίσης μετά την τοποθέτηση, οι πλάκες αρμολογούνται κατάλληλα

-Επίσης απαγορεύεται ρητώς κάθε άλλη επέμβαση επί του πεζοδρομίου (π.χ. εκσκαφή, υπερύψωση) πλην της άνω απότμησης του πεζοδρομίου.

Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.

 

Κατόπιν τούτων, προτείνουμε τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την έγκριση της αιτούμενης άδειας σύμφωνα με τα παραπάνω.

Συνημμένα :

  • αρ. 32688/9-8-2106 αίτηση

  • αρ. 15236/28-08-2014 συμβολαιογραφική πράξη

  • τοπογραφικό σχέδιο

  • διάγραμμα απότμησης της υπηρεσίας

 

Ο Πρόεδρος μετά από εξέταση του σχετικού φακέλου, προτείνει την αναβολή συζήτησης του θέματος, επειδή ο φάκελλος δικαιολογητικών είναι ελλιπής, δεν περιέχει τα απαιτούμενα σχέδια, και στα υπάρχοντα σχέδια δεν είναι εμφανής η θέση της αιτούμενης απότμησης πεζοδρομίου για είσοδο-έξοδο οχημάτων.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, τον φάκελλο δικαιολογητικών που προσκομίστηκαν, τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναβάλει την συζήτηση επί του αιτήματος χορήγησης άδειας απότμησης πεζοδρομίου για την είσοδο-έξοδο οχημάτων σε ακάλυπτο χώρο οικόπεδου επί της οδού Ερμού 61 και Αδειμάντου στην Κόρινθο, κατόπιν της υπ’ αρ. 32688/9-8-2106 αίτησης του κ.Μιχαήλ Αθ. Στεργιόπουλου, επειδή ο φάκελλος δικαιολογητικών είναι ελλιπής, δεν περιέχει τα απαιτούμενα σχέδια, και στα υπάρχοντα σχέδια δεν είναι εμφανής η θέση της αιτούμενης απότμησης πεζοδρομίου για είσοδο-έξοδο οχημάτων.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/13/2017 .