Απόφαση αριθμ. 1/14/2017

 Αριθμός Πρακτικού 1

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 01-03-2017

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη-Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 1η Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8656/24-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Κων. Ζήμος, 4)Στ. Κεφάλας, 5)Παν. Λαμπρινός 6)Γεωργ. Μουρούτσος, 7)Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου.

Α π ό ν τ ε ς

1)Κων. Δημητρόπουλος 2)Μαρ. Καραμαλίκη.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 14η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αιτήματος χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης στην οδό Κολιάτσου με αρ. 18 στην Κόρινθο», θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 36387/26-09-2016 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής:

  1. ΘΕΜΑ: «Άδεια εισόδου-εξόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης στην οδό Κολιάτσου 18 στην

  2. Κόρινθο»

Κατόπιν της αρ. 36387/8-9-2106 αίτησης της κας. Μαρίνα Κ. Δερλώπα, ζητείται η χορήγηση άδειας για την είσοδο-έξοδο οχημάτων χώρου στάθμευσης σε οικόπεδο επί της οδού Κολιάτσου 18 στην Κόρινθο.

Η υπηρεσία μας μετά επί τόπου αυτοψία, διαπίστωσε την ύπαρξη πλακόστρωτου πεζοδρόμιου, έμπροσθεν εισόδου ακάλυπτου χώρου ακινήτου (οικόπεδου μετά ισόγειας πλινθόκτιστης οικοδομής) ιδιοκτησίας πλήρους κυριότητας της ανωτέρω (αρ. ΚΑΕΚ : 280550712019/0/0 και συμβόλαιο αποδοχής κληρονομιάς με αρ. 9048/5-8-2011) όπως δείχνεται στο συνημμένο της αίτησης τοπογραφικό σχεδιάγραμμα.

Γνώμη της υπηρεσίας είναι ότι, είναι δυνατή η χορήγηση της αιτούμενης άδειας για την είσοδο –έξοδο οχημάτων, σε εύρος μέγιστου πλάτους τριών μέτρων (3,0 μ.), στην υπ’ όψη οδό και τις πιο κάτω προϋποθέσεις :

1. Να χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια εισόδου-εξόδου σε εύρος συνολικού πλάτους τριών (3,00) μέτρων επί του προσώπου της υπ’ όψη ιδιοκτησίας, λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι, η δημιουργούμενη είσοδος-έξοδος δεν θα προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία των διερχόμενων στην οδό οχημάτων.

2. Θα διαγραμμισθεί το οδόστρωμα έμπροσθεν της δημιουργούμενης εισόδου-εξόδου στο πεζοδρόμιο της οδού με κίτρινη διαγράμμιση, αποκλειόμενης της χρήσης οποιαδήποτε μορφής εμποδίων σε μήκος τριών 3,00) μέτρων με έξοδα των ιδιοκτητών και με την επίβλεψη της υπηρεσίας

3.Εκατέρωθεν της δημιουργούμενης εισόδου-εξόδου, θα τοποθετηθούν ταμπέλες (Ρ –40), με πρόσοψη προς την κατεύθυνση της οδού που θα αναγράφεται ο αριθμός της χορηγούμενης άδειας από τη Δημοτική Αρχή με έξοδα της υπ’ όψη ενδιαφερομένης κατόπιν υπόδειξης της ακριβούς θέσης από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου .

4. Θα γίνει με απότμηση του κρασπέδου του πεζοδρομίου σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα της υπηρεσίας.

Επίσης απαγορεύεται ρητώς κάθε άλλη επέμβαση επί του πεζοδρομίου (π.χ. εκσκαφή, υπερύψωση) πλην της άνω απότμησης του πεζοδρομίου.

5.Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.

 

Κατόπιν τούτων, προτείνουμε τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την έγκριση της αιτούμενης άδειας σύμφωνα με τα παραπάνω.

Συνημμένα :

  1. αρ. 36387/8-9-2016 αίτηση

  2. αρ. 9048/5-8-2011 συμβόλαιο

  3. τοπογραφικό σχέδιο

  4. διάγραμμα απότμησης της υπηρεσίας

  5. απόσπασμα κτηματολογίου : ΚΑΕΚ : 280550712019/0/0

 

Ο Πρόεδρος μετά από εξέταση του σχετικού φακέλου, προτείνει την αναβολή συζήτησης του θέματος, επειδή ο φάκελλος δικαιολογητικών χρειάζεται συμπλήρωση, καθώς πρέπει να διευκρινιστεί η ακριβής θέση εισόδου-εξόδου και να ελεγχθεί αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτής .

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, τον φάκελλο δικαιολογητικών που προσκομίστηκαν, τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναβάλει την συζήτηση επί του αιτήματος χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης στην οδό Κολιάτσου με αρ. 18 στην Κόρινθο, κατόπιν της υπ’ αρ. 36387/8-9-2106 αίτησης της κ.Μαρίνας Κ.Δερλώπα, επειδή ο φάκελλος δικαιολογητικών χρειάζεται συμπλήρωση, καθώς πρέπει να διευκρινιστεί η ακριβής θέση εισόδου-εξόδου και να ελεγχθεί αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτής.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/14/2017 .