Απόφαση αριθμ. 1/15/2017

 Αριθμός Πρακτικού 1

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 01-03-2017

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη-Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 1η Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8656/24-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Κων. Ζήμος, 4)Στ. Κεφάλας, 5)Παν. Λαμπρινός 6)Γεωργ. Μουρούτσος, 7)Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου.

Α π ό ν τ ε ς

1)Κων. Δημητρόπουλος 2)Μαρ. Καραμαλίκη.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 15η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί τοποθέτησης οδικού καθρέπτη σε δημοτική οδό στον οικισμό Κοράκου στην Κόρινθο», θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την από 13-10-2017 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Περί τοποθέτησης οδικού καθρέπτη σε δημοτική οδό στον οικισμό Κοράκου Κορίνθου

Σχετ. Η αρ. πρωτ. 33334/12-8-2016 αίτηση

Κατόπιν της αρ. άνω σχετικής αίτησης και μετά από αυτοψία στη διασταύρωση της οδού Ευριπίδου με την οδό Εφύρας (οδός παράλληλη με σιδηροδρομική γραμμή ΟΣΕ) στον οικισμό Κοράκου στην περιοχή Κανταρέ της Δ.Κ.Αρχαίας Κορίνθου όπως φαίνεται στο συνημμένο απόσπασμα ορθοφωτόχαρτη (κλίμακα 1:2000), η υπηρεσία μας διαπίστωσε ότι υπάρχει η ανάγκη τοποθέτησης καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας στο παραπάνω σημείο, διότι κατά την έξοδο των οχημάτων από την οδό Ευριπίδου υπάρχουν εμπόδια (μαντρότοιχος οικόπεδου- κολώνα δικτύου κοινής ωφέλειας στο οδόστρωμα) που εμποδίζουν την ορατότητα.

 1. Η τοποθέτηση του οδικού καθρέπτη θα γίνει έναντι της άνω διασταύρωσης σε σημείο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία μας για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

  1. O οδικός καθρέφτης θα είναι κυρτός, διαμέτρου Φ80, ευρυγώνιος, με ορατότητα μεγάλου εύρους από πολυκαρμπονικό – υλικό μεγάλης αντοχής σε θραύση, ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία και μη ανάκλασης των ακτίνων του ηλίου (αντιθαμβωτικός), με γείσο (καπελάκι) και βάση για στήριξη σε κολώνα – στύλο διαμέτρου τριών (3) ιντσών, σύμφωνα με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης :

   Α. Τις διατάξεις της Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Μεταλλικών Στύλων Στήριξης Πινακίδων Σημάνσεως Οδών (ΦΕΚ 1061/Β/13-10-1980), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  2. Β. Τις διατάξεις στήριξης πινακίδων (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-07-00:2009-ΦΕΚ 2221/Β/30- 7-2012).
 2. Κατόπιν τούτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι το οδικό δίκτυο στο οποίο προτείνεται η τοποθέτηση του καθρέπτη είναι αρμοδιότητας συντήρησης του Δήμου Κορινθίων, εισηγούμαστε την προώθηση του θέματος στην Δημοτική Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την λήψη απόφασης μετά από την διατύπωση πρότασης από το συμβούλιο της Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου .

   1. Συνημμένα :

  1. 1. Αρ. πρωτοκ. 33334/12-8-2016 αίτηση

 3. 2. Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη (ΚΛΙΜΑΚΑ 1:2000)

 

Ο Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει την αποδοχή του αιτήματος για τοποθέτηση οδικού καθρέπτη στην διασταύρωση της οδού Ευριπίδου με την οδό Εφύρας, στον οικισμό Κοράκου στην περιοχή Κανταρέ της Δ.Κ.Αρχαίας Κορίνθου, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, τον φάκελλο δικαιολογητικών που προσκομίστηκαν, τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την τοποθέτηση οδικού καθρέπτη στην διασταύρωση της οδού Ευριπίδου με την οδό Εφύρας (οδός παράλληλη με σιδηροδρομική γραμμή ΟΣΕ) στον οικισμό Κοράκου στην περιοχή Κανταρέ της Δ.Κ.Αρχαίας Κορίνθου, σύμφωνα με την από 13-10-2016 σχετική εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, ως εξής:

   1. Η τοποθέτηση του οδικού καθρέπτη θα γίνει έναντι της άνω διασταύρωσης σε σημείο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας, με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

   2. O οδικός καθρέφτης θα είναι κυρτός, διαμέτρου Φ80, ευρυγώνιος, με ορατότητα μεγάλου εύρους από πολυκαρμπονικό – υλικό μεγάλης αντοχής σε θραύση, ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία και μη ανάκλασης των ακτίνων του ηλίου (αντιθαμβωτικός), με γείσο (καπελάκι) και βάση για στήριξη σε κολώνα – στύλο διαμέτρου τριών (3) ιντσών, σύμφωνα με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης :

    Α. Τις διατάξεις της Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Μεταλλικών Στύλων Στήριξης Πινακίδων Σημάνσεως Οδών (ΦΕΚ 1061/Β/13-10-1980), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

   1. Β. Τις διατάξεις στήριξης πινακίδων (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-07-00:2009-ΦΕΚ 2221/Β/30- 7-2012).
 1.  

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/15/2017 .