Απόφαση αριθμ. 4/29/2017

 Αριθμός Πρακτικού 4

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-02-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Φεβρουαρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 7435/17-02-2017  πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και απουσίαζαν τρία (3) και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ. (προσήλθε στη συζήτηση του 16ου θέματος ημερ. διάταξης), 2)Δημητρόπουλος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Γκουργιώτη Αλ.) (προσήλθε στη συζήτηση του 7ου θέματος ημερ. διάταξης), 3)Πανταζής Βασ. (προσήλθε στη συζήτηση του 13ου θέματος ημερ. διάταξης).

 

           Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  ΑΠΟΦΑΣΗ 29η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2016) προϋπολογισμού 4.995,96€» υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. 33/413/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, ορίστηκε δε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 29-12-2016.  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 29-12-2016 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, σύμφωνα με το οποίο απορρίπτεται η προσφορά της μοναδικής συμμετέχουσας εταιρείας με την επωνυμία Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε., επειδή παρουσιάζει ουσιαστικές ελλείψεις στο Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής.  Επίσης, η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού διαπίστωσε ότι ενώ η αριθμ. 51465/15-12-2016 αναλυτική διακήρυξη αναφέρεται σε δημοπράτηση έργου με τίτλο «Συντήρηση – επισκευή ανελκυστήρων Δήμου (έτους 2016)», αυτό δεν είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Κορινθίων, αλλά χρηματοδοτείται από πίστωση του προϋπολογισμού με ΚΑ 10/6265.0003.  Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού γνωμοδοτεί αφενός για την απόρριψη της προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντα, αφετέρου για τη ματαίωση του εν λόγω διαγωνισμού, προκειμένου να εξασφαλιστεί καταρχήν η εγγραφή του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και στη συνέχεια να ξεκινήσει η διαδικασία ανάθεσής του.

  Ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 29-12-2016 πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης, την απόρριψη της προσφορά της μοναδικής συμμετέχουσας εταιρείας με την επωνυμία Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε. και την ματαίωση του παρόντος διαγωνισμού.

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4412/2016 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Εγκρίνει το από 29-12-2016 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε την 29-12-2016 για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2016)» προϋπολογισμού μελέτης 4.995,96€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

  Β.- Απορρίπτει την προσφορά της μοναδικής συμμετέχουσας εταιρείας με την επωνυμία Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε., επειδή παρουσιάζει ουσιαστικές ελλείψεις στο Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 29-12-2016 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

  Γ.- Ματαιώνει τον εν θέματι διαγωνισμό, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εγγραφή του ως άνω έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα και ακολούθως να ξεκινήσει η διαδικασία ανάθεσής του, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 29-12-2016 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

 

   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/29/2017.-