Απόφαση αριθμ. 1/16/2017

 Αριθμός Πρακτικού 1

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 01-03-2017

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη-Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 1η Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8656/24-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Κων. Ζήμος, 4)Στ. Κεφάλας, 5)Παν. Λαμπρινός 6)Γεωργ. Μουρούτσος, 7)Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου.

Α π ό ν τ ε ς

1)Κων. Δημητρόπουλος 2)Μαρ. Καραμαλίκη.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 16η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί τοποθέτησης ή μη εμποδίων σε πεζοδρόμιο της Ε.Ο. Κορίνθου – Εξαμιλίων – Ξυλοκέριζας στον οικισμό Εξαμιλίων», θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. Πρωτ.43558/22-11-2016 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής:

 

 

 

Θέμα: «Τοποθέτηση ή μη εμποδίων σε πεζοδρόμιο της Ε.Ο. Κορίνθου-Εξαμιλίων- Ξυλοκέριζας στον οικισμό Εξαμιλίων»

 

Σχετ. 1. Η Αρ. πρωτ. 43558/21-10-2016 αίτηση

 1.  

Με το υπ’ αρ. 1 σχετικό αίτημα του, ο Αλέξανδρος Βλάσσης του Κων/νου κάτοικος Εξαμιλίων, ζητά την τοποθέτηση δύο σε αριθμό εμποδίων (μπάρες σχήματος Π) κατά μήκος τμήματος του πεζοδρομίου έναντι της κεντρικής πλατείας του οικισμού Εξαμιλίων της Δ.Κ. Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων, λόγω έντονων προβλημάτων παραβατικότητας και για λόγους ασφαλείας προσκομίζοντας εικόνα (απόσπασμα Google) της θέσης (αρ. 1 συνημμένο) .

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου κατόπιν γενόμενης αυτοψίας την 27-10-2016, διαπίστωσε ότι:

Στην εξεταζόμενη θέση στη διασταύρωση της επαρχιακής οδού Κορίνθου- Εξαμιλίων – Ξυλοκέριζας και της δημοτικής οδού που συνδέει τα Εξαμίλια με την Αρχαία Κόρινθο (μέσω της ΠΕΟ ΚορίνθουΝεμέας- Άργους) εντός του οικισμού Εξαμιλίων, υφίσταται πεζοδρόμιο με πλάτος που κυμαίνεται από 0.80 έως 0,90 μ. με σήμανση προτεραιότητας (μία πινακίδα STOP) της Ε.Ο έναντι της δημοτικής οδού.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη:

Α) Την υπ’ αριθ. 52907/28-12-2009 απόφ. ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2621Β/31-12-2009) Ειδικές Ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών και συγκεκριμένα:

1. στο άρθρο 2 αναφέρεται ότι , σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50 μ. (του κρασπέδου μη συνυπολογιζομένου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο και μέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%.

Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως σήμανση, φύτευση αστικός εξοπλισμός απαγορεύεται να τοποθετείται εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών.

Στην περίπτωση υφιστάμενων πεζοδρομίων πλάτους μικρότερου από 1,50 μ. η ζώνη αυτή καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου. Πλάτη μικρότερα από 0,70 μ. αποφεύγονται ως μη εξυπηρετούντα άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο.

2. στο Άρθρο 6 «Αστικός Εξοπλισμός» αναφέρεται ότι : Ο εξοπλισμός των κοινόχρηστων χώρων που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών… τοποθετούνται υποχρεωτικά εκτός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών, ενώ παρακάτω στο ίδιο άρθρο ‘απαγορεύεται η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, στύλων και πάσης φύσεως εμποδίων κάθετα προς την πορεία κίνησης των πεζών. Η χρήση προστατευτικών εμποδίων της κίνησης των πεζών κατά μήκος των πεζοδρομίων επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά κατασκευάζονται από στοιχεία με στρογγυλεμένες ακμές σε μορφή Π ή κιγκλιδώματος με ύψος 0,80μ. και μέγιστο μήκος 1,50μ. με απόσταση μεταξύ τους 1,00μ. και με επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10μ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης.

 1.  

Β) Τον ΚΟΚ (Ν.2696/1999 – ΦΕΚ 57Α/23-03-1999)

Γ) Επειδή, στην υπ’ όψη θέση υφίσταται κίνδυνος για την ασφάλεια των πεζών λόγω της κατηγορίας των οδών (επαρχιακό οδικό δίκτυο εντός οικισμού) και του μικρού πλάτους του πεζοδρομίου και λαμβάνοντας υπόψη την ΔΜΕΟ/Ο/3050/13 (ΦΕΚ 2302 Β/16-9-2013): Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας),

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμεθα:

 1.  

1) την τοποθέτηση ενός προστατευτικού εμποδίου μορφής «Π» επί του άκρου του πεζοδρομίου, στην εξεταζόμενη θέση (βλ. συνημμένο απόσπασμα χάρτη) ύψος 0,80μ. και μήκος 1,50μ. και με επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10μ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιμο από άτομα με προβλήματα όρασης, ως προσωρινό μέτρο για την προστασία των διερχομένων στο πεζοδρόμιο πεζών

2) η τοποθέτηση του άνω μεταλλικού στοιχείου στο πεζοδρόμιο, θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου με αυτεπιστασία και με την επίβλεψη της υπηρεσίας μας

3) σε περίπτωση υλοποίησης σχεδίου ανάπλασης των οδών στον οικισμό από τη Δημοτική Αρχή, το θέμα θα επανεξεταστεί στα πλαίσια εκπόνησης και έγκρισης σχετικής μελέτης από την αρμόδια Δημοτική υπηρεσία

 1.  

και γνωμοδοτούμε, θετικά περί του αιτήματος τοποθέτησης εμποδίου επί του άκρου του πεζοδρομίου στη διασταύρωση (συνάντηση) της επαρχιακής οδού Κορίνθου-Εξαμιλίων- Ξυλοκέριζας και της δημοτικής οδού που συνδέει τα Εξαμίλια με την Αρχαία Κόρινθο (μέσω της ΠΕΟ Κορίνθου Νεμέας- Άργους).

Η παρούσα αποστέλλεται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προκείμενου να εισηγηθεί για την λήψη ή μη σχετικής κανονιστικής απόφασης από το Δ.Σ. του Δήμου Κορινθίων.

Συνημμένα :

 1. 1. απόσπασμα Google

  1. 2. Αρ. πρ. 43558/21-10-2016 αίτηση

  2.  

Ο Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει την αποδοχή του αιτήματος τοποθέτησης εμποδίου επί του άκρου του πεζοδρομίου στην διασταύρωση της επαρχιακής οδού Κορίνθου-Εξαμιλίων- Ξυλοκέριζας και της δημοτικής οδού που συνδέει τα Εξαμίλια με την Αρχαία Κόρινθο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ.43558/22-11-2016 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, τον φάκελλο δικαιολογητικών που προσκομίστηκαν, τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την τοποθέτηση εμποδίου επί του άκρου του πεζοδρομίου στην διασταύρωση (συνάντηση) της επαρχιακής οδού Κορίνθου-Εξαμιλίων- Ξυλοκέριζας και της δημοτικής οδού που συνδέει τα Εξαμίλια με την Αρχαία Κόρινθο (μέσω της ΠΕΟ Κορίνθου Νεμέας- Άργους) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ.43558/22-11-2016 σχετική εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, ως εξής:

 1. 2) η τοποθέτηση του άνω μεταλλικού στοιχείου στο πεζοδρόμιο, θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου με αυτεπιστασία και με την επίβλεψη της αρμόδιας υπηρεσίας,

  1. 3) σε περίπτωση υλοποίησης σχεδίου ανάπλασης των οδών στον οικισμό από τη Δημοτική Αρχή, το θέμα θα επανεξεταστεί στα πλαίσια εκπόνησης και έγκρισης σχετικής μελέτης από την αρμόδια Δημοτική υπηρεσία.

  2.  

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/16/2017 .