Απόφαση αριθμ. 2/6/2017

 Αριθμός Πρακτικού 2

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 01-02-2017

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 1η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 3779/27-01-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδρ., 6)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1) Παππάς Αντ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

     Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   

  ΑΠΟΦΑΣΗ 6η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων για το έτος 2017» λέει στα μέλη της Επιτροπής πως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν. 3852/2010 και 221 του Ν. 4412/2016 η Οικονομική Επιτροπή καλείται να συγκροτήσει επιτροπές αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων.  Επίσης, θέτει υπόψη της Επιτροπής το αριθμ. 602/2016 έγγραφο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. περί ορισμού εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων έργων έτους 2017.  Σε εφαρμογή λοιπόν των διατάξεων των παρ. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8α, 8η, 11α και 11ε του άρθρου 221, της παρ. 4 του άρθρου 344 και της παρ. 6 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016 ο Πρόεδρος προτείνει τη συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων έργων του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2017 ως εξής:

  Α. Τριμελή επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων (γνωμοδοτική):

Τακτικά Μέλη:

1. Περόγαμβρο Σπυρίδωνα, Πολιτικό Μηχανικό, κλάδου ΠΕ3,

2.Καραΐσκο Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ3,

3. Κακάβα Νικόλαο, Μηχανικό, κλάδου ΤΕ.

και τακτικό εκπρόσωπο της ΠΕΣΕΔΕ τον κ. Παπασταμόπουλο Κωνσταντίνο, Πολ. Μηχ. Ε.Δ.Ε..

Αναπληρωματικά Μέλη:

1. Θεοδοσίου Αναστασία, Πολιτικό Μηχανικό, κλάδου ΠΕ3,

2. Βενετσάνο Νικόλαο, Πολιτικό Μηχανικό, κλάδου ΠΕ3,

3. Γκεζερλή Νικολέτα, Πολιτικό Μηχανικό, κλάδου ΠΕ3.

και αναπληρωματικό εκπρόσωπο της ΠΕΣΕΔΕ τον κ. Σπαθόπουλο Ιάκωβο, Πολ. Μηχ.  Ε.Δ.Ε..

Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Περόγαμβρος Σπυρίδων και Αντιπρόεδρος το τακτικό μέλος Κακάβας Νικόλαος.

 

  Β. Τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων επί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων (γνωμοδοτική):

Τακτικά Μέλη:

1.Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα, Χημικό Μηχανικό κλάδου ΠΕ7,

2.Γιαβάση Άννα, Δομικών Έργων κλάδου ΔΕ5,

3.Σαββανού Ελένη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό κλάδου ΠΕ5.

Αναπληρωματικά Μέλη:

1.Καμτσιώρα Έλλη, Μηχανολόγο Μηχανικό, κλάδου ΠΕ,

2.Μαραγκάκη Εμμανουήλ, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, κλάδου ΠΕ,

3.Κουτσοδήμου Σταυρούλα, Χωραταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, κλάδου ΠΕ.

Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα και Αντιπρόεδρος το τακτικό μέλος Σαββανού Ελένη.

 

  Η Οικονομική Επιτρoπή μετά από διαλoγική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, το υπ΄ αριθμ. 602/2016 έγγραφο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις των άρθρ. 221, 344 και 379 του Ν. 4412/2016, τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Συγκρoτεί επιτροπές αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων έργων του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2017 ως εξής:

  Α. Τριμελή επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων (γνωμοδοτική):

Ορίζει ως Τακτικά Μέλη τους δημοτικούς υπαλλήλους:

1. Περόγαμβρο Σπυρίδωνα, Πολιτικό Μηχανικό, κλάδου ΠΕ3,

2.Καραΐσκο Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ3,

3. Κακάβα Νικόλαο, Μηχανικό, κλάδου ΤΕ.

και τακτικό εκπρόσωπο της ΠΕΣΕΔΕ τον κ. Παπασταμόπουλο Κωνσταντίνο, Πολ. Μηχ. Ε.Δ.Ε..

Ορίζει ως Αναπληρωματικά Μέλη τους δημοτικούς υπαλλήλους:

1. Θεοδοσίου Αναστασία, Πολιτικό Μηχανικό, κλάδου ΠΕ3,

2. Βενετσάνο Νικόλαο, Πολιτικό Μηχανικό, κλάδου ΠΕ3,

3. Γκεζερλή Νικολέτα, Πολιτικό Μηχανικό, κλάδου ΠΕ3.

και αναπληρωματικό εκπρόσωπο της ΠΕΣΕΔΕ τον κ. Σπαθόπουλο Ιάκωβο, Πολ. Μηχ.  Ε.Δ.Ε..

Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Περόγαμβρος Σπυρίδων και Αντιπρόεδρος το τακτικό μέλος Κακάβας Νικόλαος.

  Οι αρμοδιότητες της παρούσης επιτροπής, όπως περιγράφονται στα σημεία α, β, γ, δ, ε, στ και ζ  της παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, είναι: α)αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, β)ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, γ)ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές, δ)στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύεται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, ε)εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, στ)γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης και ζ)στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου.

Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν με το ίδιο όργανο.  Η συγκρότηση της παρούσης επιτροπής ισχύει έως του ορισμού νέας στο επόμενο έτος.

 

  Β. Τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων επί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών (γνωμοδοτική):

Ορίζει ως Τακτικά Μέλη τους δημοτικούς υπαλλήλους:

1.Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα, Χημικό Μηχανικό κλάδου ΠΕ7,

2.Γιαβάση Άννα, Δομικών Έργων κλάδου ΔΕ5,

3.Σαββανού Ελένη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό κλάδου ΠΕ5.

Ορίζει ως Αναπληρωματικά Μέλη τους δημοτικούς υπαλλήλους:

1.Καμτσιώρα Έλλη, Μηχανολόγο Μηχανικό, κλάδου ΠΕ,

2.Μαραγκάκης Εμμανουήλ, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, κλάδου ΠΕ,

3.Κουτσοδήμου Σταυρούλα, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, κλάδου ΠΕ.

Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα και Αντιπρόεδρος το τακτικό μέλος Σαββανού Ελένη.

  Οι αρμοδιότητες της παρούσης επιτροπής, όπως περιγράφονται στο σημείο η της παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, είναι: -Γνωμοδοτεί για τις προβλεπόμενες στον Ν. 4412/2016 ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής.

Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν με το ίδιο όργανο.  Η συγκρότηση της παρούσης επιτροπής ισχύει έως του ορισμού νέας στο επόμενο έτος.

 

          Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/6/2017.-