Απόφαση αριθμ. 1/17/2017

 Αριθμός Πρακτικού 1

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 01-03-2017

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη-Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 1η Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8656/24-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Κων. Ζήμος, 4)Στ. Κεφάλας, 5)Παν. Λαμπρινός 6)Γεωργ. Μουρούτσος, 7)Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου.

Α π ό ν τ ε ς

1)Κων. Δημητρόπουλος 2)Μαρ. Καραμαλίκη.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 17η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί τοποθέτησης ή μη εμποδίων για την αποτροπή στάσης-στάθμευσης σε πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Ανδρ. Παπανδρέου (Λεωφόρος Ιωνίας) στον Συνοικισμό Κορίνθου», θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. πρωτ. 43386/03-11-2016 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής:

 1.  

 2. Θέμα: «Τοποθέτηση ή μη εμποδίων για την αποτροπή στάσης–στάθμευσης σε πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Ανδρ. Παπανδρέου ( ‘Λεωφόρος Ιωνίας’) στον Συνοικισμό Κορίνθου»

 3. Σχετ.: 1. Η Αρ. πρωτ. 43386/21-10-2016 αίτηση

 4. Με το υπ’ αρ. 1 σχετικό αίτημα του, ο Αριστοτέλης Πατέστος του Μιχαήλ κάτοικος Κορίνθου, ζητά την τοποθέτηση δύο σε αριθμό εμποδίων (κολονάκια) κατά μήκος τμήματος του πεζοδρομίου εκατέρωθεν υφιστάμενης ράμπας εισόδου-εξόδου σε οικοδομή του ιδίου που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Ανδρ. Παπανδρέου (‘Λεωφόρος Ιωνίας’) στον Συνοικισμό Κορίνθου λόγω στάθμευσης οχημάτων ΙΧ πάνω στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της οικοδομής του.

 5. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου κατόπιν γενόμενης αυτοψίας την 3-11-2016, διαπίστωσε ότι στην προαναφερόμενη θέση, υφίσταται πεζοδρόμιο με διαμορφωμένη από την Δημοτική Αρχή ράμπα εισόδου –εξόδου στην υπόψη οικοδομή.

 6.  

 7. Λαμβάνοντας υπ’ όψη:

 8. α) Τον ΚΟΚ (Ν.2696/1999 – ΦΕΚ 57Α/23-03-1999) όπου αναφέρεται ότι, :

 9. η στάση ή στάθμευση οχήματος απαγορεύεται σε πεζoδρόμια, πλατείες, ειδικά ερείσματα πoυ πρooρίζoνται για πεζoύς ως και πoδηλατoδρόμoυς, εκτός αν επιτρέπεται σε αυτoύς η στάθμευση με ειδική σήμανση (άρθρο 34 παρ. 2, ε).

 10. β) Επειδή, από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν προβλέπεται η προστασία των κατοικιών, καταστημάτων ή η αποτροπή στάθμευσης επί του πεζοδρομίου των οχημάτων με την κατασκευή σταθερών μπαρών, κολωνάκιων, «Π», κιγκλιδωμάτων, κλπ. ανάλογων κατασκευών επί του πεζοδρομίου, πλην εκείνων των πιστωτικών ιδρυμάτων – ή έμπροσθεν των σχολικών συγκροτημάτων όπου υπάρχει σαφής πρόβλεψη από τη νομοθεσία (Υ.Α. Αναπλ. Υπ. Εσ. 3015/2009 (Φ.Ε.Κ. 536Β’/23-03-2009) και ΔΜΕΟ/Ο/3050/13 (ΦΕΚ 2302 Β/16-9-2013): Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας ) κατόπιν σύνταξης σχετικής μελέτης, γνωμοδότησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και λήψης απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, με βάση τα ανωτέρω, και υπό την απαρέγκλιτη τήρηση των τιθεμένων από την ισχύουσα νομοθεσία προϋποθέσεων για την ανεμπόδιστη κίνηση των πεζών και ιδίως των ΑμεΑ,

 11. σας ενημερώνουμε, ότι :

 12. η τοποθέτηση επί των πεζοδρομίων του Δήμου προστατευτικών εμποδίων επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις όπου με αυτό τον τρόπο θα διασφαλίζεται ο χαρακτήρας του πεζοδρομίου και η ελεύθερη και ανεμπόδιστη πρόσβαση όλων των πολιτών.

 13.  

 14. Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμεθα:

 15. 1) γενικά την μη επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης με την τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων (κολονακίων) επί του άκρου του πεζοδρομίου καθώς του ότι δεν λειτουργεί ως μέτρο επιβολής απαγόρευσης, της ούτως ή άλλως παράνομης (επί του πεζοδρομίου) στάθμευσης .

 16. 2) τα παραπάνω να ισχύουν γενικά στο εξής για όλες τις περιπτώσεις, ενώ η τοποθέτηση μεταλλικών κολονακίων, κιγκλιδωματων, κλπ. ανάλογων κατασκευών επί των πεζοδρομίων σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους που πρόκειται να κατασκευασθούν είτε με αυτεπιστασία, είτε με εργολαβία που επιβλέπει ο Δήμος, θα πρέπει να προβλέπεται από την μελέτη κατασκευής των έργων .

 17. 3) να εξουσιοδοτηθεί ο εκάστοτε αρμόδιος Αντιδήμαρχος να επιλαμβάνεται, σύμφωνα με το ανωτέρω γενικό πλαίσιο, όλων των αντίστοιχων αιτημάτων, είτε δίνοντας τις σχετικές απαντήσεις, είτε δίνοντας εντολές υλοποίησης.

 18. 4) την αστυνόμευση της στάσης και στάθμευσης των τροχοφόρων στο πεζοδρόμιο στην υπ’ όψη θέση από την αρμόδια αστυνομική αρχή (ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ) και με αφορμή το παραπάνω γενικό πλαίσιο και ειδικότερα τις προαναφερόμενες ισχύουσες διατάξεις του ΚΟΚ,

 19. και γνωμοδοτούμε,

 20. αρνητικά περί του αιτήματος τοποθέτησης εμποδίων κατά μήκος τμήματος του πεζοδρομίου εκατέρωθεν υφιστάμενης ράμπας εισόδου-εξόδου ως μέτρο επιβολής απαγόρευσης της ούτως ή άλλως παράνομης (επί του πεζοδρομίου) στάθμευσης.

 21. Η παρούσα αποστέλλεται στον πρόεδρο της Δ.Κ. Κορίνθου για τη διαμόρφωση πρότασης προς στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προκείμενου να εισηγηθεί για την λήψη ή μη σχετικής κανονιστικής απόφασης από το Δ.Σ. του Δήμου Κορινθίων.

 22.  

 23. Συνημμένα :

 24. 1. απόσπασμα χάρτη

  1. 2. Αρ.πρωτ. 43386/21-10-2016 αίτηση

 

Ο Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει την μη αποδοχή του αιτήματος τοποθέτησης εμποδίων κατά μήκος τμήματος του πεζοδρομίου εκατέρωθεν υφιστάμενης ράμπας εισόδου-εξόδου επί της Λεωφόρου Ανδρ. Παπανδρέου (‘Λεωφόρος Ιωνίας’), αρ. 116 στον Συνοικισμό Κορίνθου, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, ενώ όσον αφορά τα σημεία 1,2,3,4 της σχετικής εισήγησης προτείνει να μην συζητηθούν, αλλά να αποτελέσουν θέμα νέας εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, τον φάκελλο δικαιολογητικών που προσκομίστηκαν, τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων αρνητικά επί του αιτήματος τοποθέτησης εμποδίων κατά μήκος τμήματος του πεζοδρομίου εκατέρωθεν υφιστάμενης ράμπας εισόδου-εξόδου επί της Λεωφόρου Ανδρ. Παπανδρέου (‘Λεωφόρος Ιωνίας’), αρ 116 στον Συνοικισμό Κορίνθου, ως μέτρο επιβολής απαγόρευσης της ούτως ή άλλως παράνομης (επί του πεζοδρομίου) στάθμευσης, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 43386/21-10-2016 αίτησης του κ.Αριστοτέλη Πατέστου του Μιχαήλ, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

Όσον αφορά δε, τα σημεία 1,2,3,4 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 43386/03-11-2016 σχετικής εισήγησης, ορίζει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να επανέλθει με νέα εξειδικευμένη εισήγηση επ’ αυτών.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/17/2017