Απόφαση αριθμ. 1/18/2017

 Αριθμός Πρακτικού 1

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 01-03-2017

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη-Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 1η Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8656/24-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Κων. Ζήμος, 4)Στ. Κεφάλας, 5)Παν. Λαμπρινός 6)Γεωργ. Μουρούτσος, 7)Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου.

Α π ό ν τ ε ς

1)Κων. Δημητρόπουλος 2)Μαρ. Καραμαλίκη.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 18η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αιτήματος Θεοφάνη Σταματίου για αποκλειστική θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Εθν. Αντίστασης με αρ. 100 στην Κόρινθο», θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. Πρωτ.39041/05-10-2016 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής:

 1. Θέμα: «Εξέταση αίτησης Θεοφάνη Σταματίου του Χρήστου για αποκλειστική θέση στάθμευσης (ΑΜΕΑ) στην οδό Εθν. Αντίστασης με αρ. 100 στην Κόρινθο»

 2.  

 3. Κατόπιν της αρ. 39041/26-9-16 σχετικής αίτησης, ο κος Θεοφάνης Σταματίου του Χρήστου, αιτείται την ανανέωση άδειας θέσης στάθμευσης λόγω αναπηρίας (ΑΜΕΑ) επί της οδού Εθν. Αντίστασης με αρ. 100 στην Κόρινθο.

 4. Ο αιτών κατέθεσε έγγραφο της πιστοποίησης του ΙΚΑ (αρ. 09905/2016/8094/ 2016 απόφαση ΚΕΠΑ), αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του ΑΜΕΑ και λοιπά δικαιολογητικά. Σημειώνεται ότι για τον ανωτέρω είχε παραχωρηθεί με την αρ. 34/2006 απόφαση της Δημοτικής Αρχής μια θέση στάθμευσης, η οποία λόγω μη ανανέωσης έχει καταργηθεί αυτοδίκαια σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω απόφασης.

  1. Η Τεχνική Υπηρεσία κατόπιν των ανωτέρω και μετά από αυτοψία στην άνω θέση, εισηγείται την επαναχορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Εθν. Αντίστασης με αρ. 100 στην Κόρινθο με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

 • να τοποθετηθούν δύο πινακίδες (Ρ-72) που ενδείκνυνται για χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ) και να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου : ΑΧΙ-1448 και ο αριθμός απόφασης της Δημοτικής Αρχής κατόπιν υπόδειξης της ακριβής θέσης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου με δαπάνες του αιτούντος

 • στο οδόστρωμα να διαγραμμιστεί με κίτρινο χρώμα διαγράμμισης η διάσταση που θα καταλαμβάνει το αυτοκίνητο, έξι μέτρα (6,0) μήκος επί δύο (2,0) μέτρα πλάτος με δαπάνες του αιτούντος

 • η παρούσα άδεια παύει να ισχύει όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους δίνεται.

 1.  

  1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα πολεοδομικών επεμβάσεων.

 2. Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με τα παραπάνω.

 

Ο Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει την αποδοχή του αιτήματος του κ. Θεοφάνη Σταματίου για αποκλειστική θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Εθν. Αντίστασης με αρ. 100 στην Κόρινθο, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, τον φάκελλο δικαιολογητικών που προσκομίστηκαν, τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την επαναχορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Εθν. Αντίστασης με αρ. 100 στην Κόρινθο, κατόπιν της υπ’ αρ. Πρωτ. 39041/05-10-2016 σχετικής αίτησης, του κ.Θεοφάνη Σταματίου του Χρήστου, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

 1. να τοποθετηθούν δύο πινακίδες (Ρ-72) που ενδείκνυνται για χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ) και να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου : ΑΧΙ-1448 και ο αριθμός απόφασης της Δημοτικής Αρχής κατόπιν υπόδειξης της ακριβούς θέσης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, με δαπάνες του αιτούντος,

 2. στο οδόστρωμα να διαγραμμιστεί με κίτρινο χρώμα διαγράμμισης η διάσταση που θα καταλαμβάνει το αυτοκίνητο, έξι μέτρα (6,0) μήκος επί δύο (2,0) μέτρα πλάτος, με δαπάνες του αιτούντος,

 3. η παρούσα άδεια παύει να ισχύει όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους δίνεται.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/18/2017 .