Εκλογή τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη περίοδο 2017-2019

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                              

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                            ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 5/05.03.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης  77/2017

 

Θέμα 6ο : «Εκλογή τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη περίοδο 2017-2019»

 Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Κυριακή  και ώρα 11:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε ειδική συνεδρίαση  σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 64,  ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 8862/28-02-2017 πρόσκληση του Συμβούλου της πλειοψηφίας που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα τρία (33) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος

2.       Μελέτης Χρήστος

3.       Καμπούρης Χαράλαμπος

4.       Παππάς Αντώνιος

5.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος

6.       Σταυρέλης Νικόλαος

7.       Χατζής Μιχαήλ

8.       Ζήμος Κωνσταντίνος

9.       Δράκος Παναγιώτης

10.   Φαρμάκης Γεώργιος

11.   Οικονόμου Γεώργιος

12.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κων/να

13.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος

14.    Λαμπρινός Παναγιώτης

15.   Κεφάλας Σταύρος

16.   Μουρούτσος Γεώργιος

17.    Βλάσσης Δημήτριος

18.    Μπάκουλης  Δημήτριος

19.    Ζώγκος Ανδρέας

20.   Κοντογιώργος Αναστάσιος

21.    Νανόπουλος Βασίλειος

22.   Ζαχαριάς Σπυρίδων

23.    Πανταζής Βασίλειος

24.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος

25.   Κορδώσης  Χρήστος

26.    Δημητρόπουλος Κων/νος

27.   Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής (αποχώρησε στο 4ο θέμα)

28.   Καρασσάβας Ιωάννης

29.   Σούκουλης Ανδρέας

30.   Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 

31.   Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

32.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία

33.    Πιέτρης Κων/νος 

 

 

Κανένα

 

 

Ο  Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας  διάταξης «Εκλογή τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη περίοδο 2017-2019» ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι μετά την εκλογή του Προεδρείου στη σημερινή ειδική συνεδρίαση και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3582/2010 πρέπει να εκλεγούν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ειδικότερα, θα εκλεγούν συνολικά οκτώ (8) τακτικά μέλη εκ των οποίων τρία (3) θα προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας.  

Σημειώνεται ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Καρασάββας, εκλεγείς με τη δημοτική παράταξη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» ανεξαρτητοποιήθηκε με την από 23-9-2016 αίτησή του και ως εκ τούτου θα συμμετάσχει μόνο στη ψηφοφορία ενώπιον του συνόλου του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος ακολουθώντας τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου, κάλεσε το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας να εκλέξει μεταξύ των μελών του τους 3 υποψήφιους, ως τακτικούς συμβούλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με μυστική ή φανερή ψηφοφορία κατά την κρίση τους. Ο Πρόεδρος επισήμανε ότι υποψήφιοι θα είναι όσοι εκλεγούν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας.

Μετά από ψηφοφορία του συνόλου των συμβούλων της μειοψηφίας ομόφωνα αποφασίσθηκε η εκλογή, των παραπάνω υποψηφίων, να γίνει με μυστική ψηφοφορία.

Ακολούθησε η μυστική ψηφοφορία από τους Συμβούλους της μειοψηφίας και μετά το πέρας αυτής, αποσφραγίστηκε η κάλπη, απαριθμήθηκαν οι φάκελοι  οι οποίοι ευρέθησαν έντεκα (11) όσοι και οι ψηφίσαντες. Στη συνέχεια άρχισε η διαλογή των ψήφων, από την οποία [διαλογή] προέκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα:Έγκυρα : 08  Λευκά: 3,   Άκυρα: 0 Έλαβαν:

 

  1. Νανόπουλος Βασίλειος     08 ψήφους
  2. Πανταζής Βασίλειος   08 ψήφους
  3. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)  08 ψήφους

 

 

 

 

Κατόπιν της ανωτέρω ψηφοφορίας υποψήφιοι εκ μέρους της μειοψηφίας για τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιόηττας Ζωής αναδείχθηκαν  οι :  1) Νανόπουλος Βασίλειος,  2)Πανταζής Βασίλειος  και 3) Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα). 

Ο Δήμαρχος στο σημείο αυτό πρότεινε ως υποψήφια  τακτικά μέλη της εν λόγω Επιτροπής από τη πλειοψηφία τους : 1) Λαμπρινό Παναγιώτη, 2) Μουρούτσο Γεώργιο, 3) Χατζή Μιχαήλ, 4) Κεφάλα Σταύρο  και 5) Ζήμο Κωνσταντίνο.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου να προβεί στην εκλογή των τακτικών μελών της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με μυστική ψηφοφορία.

Ξεκίνησε η μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας αποσφραγίστηκε η κάλπη, απαριθμήθηκαν οι φάκελοι  οι οποίοι ευρέθησαν τριάντα δύο (32) όσοι και οι ψηφίσαντες. Στη συνέχεια άρχισε η διαλογή των ψήφων, από την οποία [διαλογή] προέκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα: Έγκυρα : 29  Λευκά: 3,   Άκυρα: 0 Έλαβαν:

1.- Λαμπρινός Παναγιώτης 28 ψήφους

2.- Μουρούτσος Γεώργιος  26 ψήφους

3.- Χατζής Μιχαήλ        26 ψήφους

4.- Κεφάλας Σταύρος     28 ψήφους

5.- Ζήμος Κωνσταντίνος    28 ψήφους

6.- Νανόπουλος Βασίλειος  24 ψήφους

7.-Πανταζής Βασίλειος      24 ψήφους

8.-Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)  25 ψήφους

 Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι από τους  ανωτέρω εκλέγονται τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για δυόμισι έτη (2017 – 2019) οι κ.κ. 1. Λαμπρινός Παναγιώτης, 2. Μουρούτσος Γεώργιος , 3. Χατζής Μιχαήλ , 4. Κεφάλας Σταύρος         και 5. Ζήμος Κωνσταντίνος εκ της πλειοψηφίας, και 1.Νανόπουλος Βασίλειος, 2. Πανταζής Βασίλειος  και 3. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) εκ της μειοψηφίας,  οι οποίοι συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων συμβούλων.      

  Όμως,  επειδή  υπήρχε ισοψηφία μεταξύ των συμβούλων, ο Πρόεδρος προέβει σε κλήρωση, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, από την οποία  προέκυψε η τελική σειρά κατάταξης, ως εξής:

 

1.- Χατζής Μιχαήλ        

2.- Μουρούτσος Γεώργιος   

3.-  Λαμπρινός Παναγιώτης 

4.- Ζήμος Κωνσταντίνος 

5.- Κεφάλας Σταύρος 

6.- Νανόπουλος Βασίλειος

7.-  Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)

8.- Πανταζής Βασίλειος

 Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο

 

 

 Εκλέγει ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για δυόμισι έτη ( 2017 – 2019) τους Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Χατζή Μιχαήλ, 2) Μουρούτσο Γεώργιο, 3) Λαμπρινό Παναγιώτη  , 4) Ζήμο Κωνσταντίνο  , 5) Κεφάλα Σταύρο, εκ της πλειοψηφίας και τους 1) Νανόπουλο Βασίλειο, 2) Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), και 3) Πανταζή Βασίλειο, εκ της μειοψηφίας.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

               

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.

 Η απόφαση αυτή πήρε α/α  5/77/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                ΤΑ  ΜΕΛΗ                          

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ                                                

 

                                                            

 

    

                                                            Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

 

                                             ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ