Απόφαση αριθμ. 1/19/2017

 Αριθμός Πρακτικού 1

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 01-03-2017

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη-Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 1η Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8656/24-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Κων. Ζήμος, 4)Στ. Κεφάλας, 5)Παν. Λαμπρινός 6)Γεωργ. Μουρούτσος, 7)Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου.

Α π ό ν τ ε ς

1)Κων. Δημητρόπουλος 2)Μαρ. Καραμαλίκη.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 19η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί επανεξέτασης αίτησης Νικολάου Βενετσάνου για επαναχορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Κεχρεών 13 στην Κόρινθο», θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. Πρωτ.49075/26-11-2016 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής:

  1. Θέμα: « Επανεξέταση αίτησης Νικολάου Βενετσάνου του Δημητρίου για επαναχορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης (ΑΜΕΑ) στην οδό Κεχρεών 13 στην Κόρινθο »

 

Κατόπιν της αρ. 44524/31-10-2016 σχετικής του θέματος αίτησης, ο κος Νικόλαος Βενετσάνος του Δημητρίου, αιτείται επανεξέταση χορηγηθείσας άδειας στάθμευσης λόγω αναπηρίας (ΑΜΕΑ) επί της οδού Κεχρεών 13 στην Κόρινθο .

Σημειώνεται ότι για τον ανωτέρω είχε παραχωρηθεί με την αρ. 48/2011 απόφαση της Δημοτικής Αρχής μια αποκλειστική θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ στην άνω διεύθυνση, η οποία -κατόπιν επανελέγχου από την υπηρεσία μας- με την αρ. 302/2016 απόφαση του Δ.Σ. έχει σήμερα ανακληθεί σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω απόφασης.

Ο αιτών με την άνω αίτησή του, κατέθεσε δελτίο στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες (ΠΔ 241/2005 –ΦΕΚ 290/Α/30.11.2005).

Η Τεχνική Υπηρεσία, εισηγείται μετά από εξέταση του συνόλου των δικαιολογητικών που ζητήθηκαν και προσκομίσθηκαν (αρ. 1,2 και 3 συνημμένα), την επαναχορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κεχρεών 13 στην Κόρινθο .

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα πολεοδομικών επεμβάσεων.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με τα παραπάνω.

 

Συνημμένα:

1.Αρ. 11683/28-3-2016 έγγραφο με συνημμένη κατάσταση

2.Αρ. 44524/31-10-2016 αίτηση

3.Αρ. 6355/17-2-2016 αίτηση

 

Ο Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει την αποδοχή του αιτήματος του κ.Νικολάου Βενετσάνου του Δημητρίου για επαναχορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης (ΑΜΕΑ) στην οδό Κεχρεών 13 στην Κόρινθο, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, τον φάκελλο δικαιολογητικών που προσκομίστηκαν, τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την επαναχορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης (ΑΜΕΑ) στην οδό Κεχρεών 13 στην Κόρινθο, κατόπιν της υπ’ αρ. Πρωτ. 44524/31-10-2016 σχετικής αίτησης, του κ.Νικολάου Βενετσάνου του Δημητρίου, και σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/19/2017