Απόφαση αριθμ. 1/20/2017

 Αριθμός Πρακτικού 1

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 01-03-2017

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη-Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 1η Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8656/24-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Κων. Ζήμος, 4)Στ. Κεφάλας, 5)Παν. Λαμπρινός 6)Γεωργ. Μουρούτσος, 7)Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου.

Α π ό ν τ ε ς

1)Κων. Δημητρόπουλος 2)Μαρ. Καραμαλίκη.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 20η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί αιτούμενης επανεξέτασης χορήγησης αποκλειστικής θέσης στάθμευσης (ΑΜΕΑ) στην οδό Σίνα στην Κόρινθο», θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3983/30-01-2017 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Αιτούμενη επανεξέταση χορήγησης αποκλειστικής θέσης στάθμευσης (ΑΜΕΑ) στην οδό Σίνα στην Κόρινθο»

 

Κατόπιν της αρ. 1406/13-1-2017 σχετικής αίτησης, ο κ.Δημήτριος Σκέτος του Νικολάου, αιτείται την επανεξέταση χορήγησης αποκλειστικής θέσης στάθμευσης οχήματος (ΑΜΕΑ) στην περιοχή Καλάμια στην πόλη της Κορίνθου.

Σύμφωνα με την αρ. 302/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κορινθίων έχει ανακληθεί η αρχικώς δοθείσα (αρ. 593/2011 απόφαση του Δ.Σ.) στον ανωτέρω δημότη σχετική άδεια στάθμευσης ΑΜΕΑ, διότι δεν προσκομίσθηκαν τα ζητούμενα από την υπηρεσία (για τον επανέλεγχο των αδειών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ) δικαιολογητικά.

Ο αιτών, κατέθεσε με την άνω σχετική αίτησή του, έγγραφο πιστοποίησης του ΙΚΑ (αρ. 09905/2016/11448/ 25-10-2016 απόφαση ΚΕΠΑ), δελτίο στάθμευσης για ΑΜΕΑ (με ισχύ μέχρι 14-11-2037), άδεια κυκλοφορίας του οχήματος με αρ. κυκλοφ. ΚΡΗ 1804, αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης (Ε1) και λοιπά δικαιολογητικά.

Η Τεχνική Υπηρεσία κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων προαναφερόμενων δικαιολογητικών, γνωμοδοτεί για την επαναχορήγηση στον αιτούντα της αιτούμενης αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με τα παραπάνω.

 

Ο Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει την αποδοχή του αιτήματος του κ.Δημητρίου Σκέτου του Νικολάου, για επαναχορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης οχήματος (ΑΜΕΑ) στην περιοχή Καλάμια στην πόλη της Κορίνθου, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, τον φάκελλο δικαιολογητικών που προσκομίστηκαν, τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την επαναχορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης οχήματος (ΑΜΕΑ) στην περιοχή Καλάμια στην πόλη της Κορίνθου, κατόπιν της υπ’ αρ. Πρωτ.1406/13-1-2017 σχετικής αίτησης, του κ.Δημητρίου Σκέτου του Νικολάου και σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/20/2017