Απόφαση αριθμ. 1/22/2017

 Αριθμός Πρακτικού 1

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 01-03-2017

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη-Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 1η Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8656/24-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Κων. Ζήμος, 4)Στ. Κεφάλας, 5)Παν. Λαμπρινός 6)Γεωργ. Μουρούτσος, 7)Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου.

Α π ό ν τ ε ς

1)Κων. Δημητρόπουλος 2)Μαρ. Καραμαλίκη.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 22η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί εξέτασης αίτησης Ξανθής-Ελένης Ξανθοπούλου για αποκλειστική θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Γ. Παπανδρέου 29Β στην Κόρινθο», θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 49081/29-11-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής:

Θέμα : «Εξέταση αίτησης για την αποκλειστική θέση στάθμευσης (ΑΜΕΑ) στην οδό Γ.Παπανδρέου με αρ 29 Β στην Κόρινθο»

 

Κατόπιν της αρ. 47360/17-11-2016 σχετικής αίτησης, η κα Ξανθή-Ελένη Ξανθοπούλου του Παντελέοντος, αιτείται την χορήγηση θέσης στάθμευσης λόγω αναπηρίας (ΑΜΕΑ) επί της οδού Γ. Παπανδρέου με αρ 29 Β στην Κόρινθο.

 

Η αιτούσα, κατέθεσε έγγραφο της πιστοποίησης του ΙΚΑ (αρ. 09905/2016/10659/ 20-10-2016 απόφαση ΚΕΠΑ), δελτίο στάθμευσης για ΑΜΕΑ (με ισχύ μέχρι 03-08-2040), άδεια κυκλοφορίας του οχήματος με αρ. κυκλοφ. ΚΡΚ 2145, αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης (Ε1) και του Ε9 και λοιπά δικαιολογητικά .

Η Τεχνική Υπηρεσία κατόπιν των ανωτέρω και μετά από αυτοψία στην άνω θέση, γνωμοδοτεί την χορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ με τις εξής όρους και προϋποθέσεις:

  • να τοποθετηθούν δύο πινακίδες (Ρ-72) που ενδείκνυνται για χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ) και να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου : ΚΡΚ 2145 και ο αριθμός απόφασης της Δημοτικής Αρχής κατόπιν υπόδειξης της ακριβής θέσης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, με δαπάνες του αιτούντος

  • στο οδόστρωμα να διαγραμμιστεί με κίτρινο χρώμα διαγράμμισης η διάσταση που θα καταλαμβάνει το αυτοκίνητο, έξι μέτρα (6,00) μήκος επί δύο (2,00) μέτρα πλάτος με δαπάνες του αιτούντος

  • η παρούσα άδεια παύει να ισχύει όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους δίνεται.

 

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης από την Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με τα παραπάνω.

 

Ο Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει την αποδοχή του αιτήματος της κ.Ξανθής-Ελένης Ξανθοπούλου του Παντελέοντος για χορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης λόγω αναπηρίας (ΑΜΕΑ) επί της οδού Γ. Παπανδρέου με αρ 29 Β στην πόλη της Κορίνθου, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την χορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης (ΑΜΕΑ) στην οδό Γ.Παπανδρέου με αρ 29 Β στην Κόρινθο, κατόπιν της υπ’ αρ. 47360/17-11-2016 αίτησης της κ. Ξανθής-Ελένης Ξανθοπούλου του Παντελέων, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

  1. να τοποθετηθούν δύο πινακίδες (Ρ-72) που ενδείκνυνται για χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ) και να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου : ΚΡΚ 2145 και ο αριθμός απόφασης της Δημοτικής Αρχής, κατόπιν υπόδειξης της ακριβούς θέσης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, με δαπάνες της αιτούσης,

  2. στο οδόστρωμα να διαγραμμιστεί με κίτρινο χρώμα διαγράμμισης η διάσταση που θα καταλαμβάνει το αυτοκίνητο, έξι μέτρα (6,00) μήκος επί δύο (2,00) μέτρα πλάτος με δαπάνες της αιτούσης,

  3. η παρούσα άδεια παύει να ισχύει όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους δίνεται.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/22/2017.