Απόφαση αριθμ. 1/23/2017

 Αριθμός Πρακτικού 1

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 01-03-2017

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη-Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 1η Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8656/24-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Κων. Ζήμος, 4)Στ. Κεφάλας, 5)Παν. Λαμπρινός 6)Γεωργ. Μουρούτσος, 7)Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου.

Α π ό ν τ ε ς

1)Κων. Δημητρόπουλος 2)Μαρ. Καραμαλίκη.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 23η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αιτήματος παραχώρησης μιας αποκλειστικής θέσης στάσης οχημάτων επί της οδού Απ. Παύλου έμπροσθεν Δ΄ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Κορίνθου», θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 45576/07-11-2016 εισήγηση-Τεχνική Έκθεση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, που διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 45581/07-11-2016 έγγραφο, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ Δ’ Π.Σ. ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ»

 

Κατόπιν του αρ.52576/5-11-2015 εγγράφου του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής, της αρ. 56155/26-11-2015 αίτησης της κας. Αναστασίας Π. Κριεμπάρδη Νηπιαγωγού και του αρ. 15703/22-4-2016 εγγράφου των γονέων των νηπίων που φοιτούν στο Δ’ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό (Π.Σ.) Κορίνθου, ζητείται η παραχώρηση χώρου στάθμευσης επί της οδού Απ. Παύλου έμπροσθεν του Δ’ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού (Π.Σ.) Κορίνθου για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά των γονέων των νηπίων που φοιτούν στο συγκεκριμένο Π.Σ. κατά τις ώρες λειτουργίας του (7:00 π.μ. έως 15:00μ.μ.).

Έπειτα από αυτοψία της τεχνικής υπηρεσίας στην ανωτέρω οδό, διαπιστώθηκε ότι, έμπροσθεν της εισόδου του Π.Σ. επί της οδού Απ. Παύλου, υπάρχει θέση στάθμευσης αποκλειστικά για ΑΜΕΑ (αρ. 189/25-4-2007 απόφαση Δ.Σ.) και έχει σημανθεί με οριζόντια διαγράμμιση το οδόστρωμα.

Ο υπόψη Παιδικός Σταθμός έχει κύρια οδική πρόσβαση από την άνω οδό η οποία είναι διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας και πρωτεύουσα αρτηρία βάσει της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης της Κορίνθου.

 

Η Τεχνική Υπηρεσία γνωμοδοτεί:

1. Να χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια παραχώρησης μίας αποκλειστικής θέσης στάσης οχημάτων, για τις ώρες λειτουργίας του (7:00 π.μ. έως 15:00μ.μ.). σε εύρος συνολικού πλάτους δυόμιση (2,50) μέτρων και μήκους πέντε (5,00) μέτρων επί του προσώπου του άνω κτιρίου στο οποίο στεγάζεται σήμερα ο υπ’ όψη Π.Σ. για την εξυπηρέτηση των αυτοκίνητων αποκλειστικά των γονέων των νηπίων που φοιτούν στο συγκεκριμένο Π.Σ., κατόπιν υπόδειξης της ακριβούς θέσης από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου .

2. Εκατέρωθεν της παραχωρούμενης θέσης στάθμευσης, θα τοποθετηθούν ταμπέλες (Ρ –43), με πρόσοψη προς την κατεύθυνση της οδού που θα αναγράφεται ο αριθμός της χορηγούμενης άδειας από τη Δημοτική Αρχή με έξοδα της υπ’ όψη ενδιαφερομένης υπηρεσίας κατόπιν υπόδειξης της ακριβούς θέσης από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου .

3. Η απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της .

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα πολεοδομικών επεμβάσεων.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης από την Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με τα παραπάνω.

Συνημμένα :

1.Οι αρ. 56155/26-11-2015, 52576/5-11-2015 και 15703/22-4-2016 αιτήσεις

2. Χάρτης κυκλοφορίας

 

Ο Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει την παραχώρηση μίας αποκλειστικής θέσης στάσης οχημάτων, επί της οδού Απ. Παύλου έμπροσθεν του Δ’ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Κορίνθου, για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά των γονέων των νηπίων που φοιτούν στο συγκεκριμένο Παιδικό Σταθμό κατά τις ώρες λειτουργίας του, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την παραχώρηση μίας αποκλειστικής θέσης στάσης οχημάτων, επί της οδού Απ. Παύλου έμπροσθεν του Δ’ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Κορίνθου, για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά των γονέων των νηπίων που φοιτούν στο συγκεκριμένο Παιδικό Σταθμό κατά τις ώρες λειτουργίας του, κατόπιν του υπ’ αρ. 52576/5-11-2015 εγγράφου του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής, της υπ’ αρ. 56155/26-11-2015 αίτησης της κας. Αναστασίας Π. Κριεμπάρδη Νηπιαγωγού και του υπ’ αρ. 15703/22-4-2016 εγγράφου των γονέων των νηπίων που φοιτούν στο Δ’ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό (Π.Σ.) Κορίνθου, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις :

1. Να χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια παραχώρησης μίας αποκλειστικής θέσης στάσης οχημάτων, για τις ώρες λειτουργίας του (7:00 π.μ. έως 15:00μ.μ.) σε εύρος συνολικού πλάτους δυόμιση (2,50) μέτρων και μήκους πέντε (5,00) μέτρων επί του προσώπου του άνω κτιρίου στο οποίο στεγάζεται σήμερα ο υπ’ όψη Π.Σ. για την εξυπηρέτηση των αυτοκίνητων αποκλειστικά των γονέων των νηπίων που φοιτούν στο συγκεκριμένο Π.Σ., κατόπιν υπόδειξης της ακριβούς θέσης από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

2. Εκατέρωθεν της παραχωρούμενης θέσης στάθμευσης, να τοποθετηθούν ταμπέλες (Ρ –43), με πρόσοψη προς την κατεύθυνση της οδού που να αναγράφεται ο αριθμός της χορηγούμενης άδειας από τη Δημοτική Αρχή με έξοδα της υπ’ όψη ενδιαφερόμενης υπηρεσίας, κατόπιν υπόδειξης της ακριβούς θέσης από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

3. Η απόφαση του Δ.Σ. να διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/23/2017.