Απόφαση αριθμ. 33/415/2016

 Αριθμός Πρακτικού 33

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 13-12-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 13η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 50696/09-12-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Σταυρέλης Νικόλαος, Προεδρεύων, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδρ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.),

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος 2)Γκουργιώτης Αλεξ., 3)Κορδώσης Χρ., 4)Πανταζής Βασ..

 

Στην παρούσα συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου κ.Πνευματικού Αλέξανδρου και του Αντιπροέδρου κ.Κορδώση Χρήστου, προεδρεύει ο πρώτος πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος κ.Σταυρέλης Νικόλαος.

Ο Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 415η: Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Περί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση προς αποκατάσταση υλικής ζημίας», υπενθυμίζει στα μέλη την υπ’ αριθμ. 12/122/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία είχε οριστεί ο δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Πέτρου Ευστράτιος, ώστε να γνωμοδοτήσει γραπτώς στο Δήμο Κορινθίων σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14002/2015 αίτηση εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση προς αποκατάσταση υλικής ζημίας του κ.Παπαναστασίου Αλεξάνδρου και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ.13849/11-04-2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ο Προεδρεύων κατόπιν, θέτει υπ’ όψιν της επιτροπής την από 22/11/2016 Γνωμοδότηση του Πληρεξουσίου Δικηγόρου με αριθμ. Πρωτ. Εισερχομένου 48573/25-11-2016, σύμφωνα με την οποία “επειδή το ποσό της αποζημίωσης που αιτείται ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου είναι μικρό (ογδόντα 80,00 ευρώ), είναι προδήλως ορθό, προκειμένου να προστατευθούν και υπερασπιστούν τα συμφέροντα του Δήμου, να αποφευχθεί οποιαδήποτε Δικαστική διαδικασία, η οποία είναι εξόχως δαπανηρή και να αποφασιστεί η καταβολή αποζημίωσης αποκατάστασης της υλικής ζημίας του κ.Παπαναστασίου Αλέξανδρου με εξώδικό συμβιβασμό”.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προεδρεύοντος, την από 22/11/2016 Γνωμοδότηση του Πληρεξουσίου Δικηγόρου κ.Πέτρου Ευστράτιου, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 και κάθε άλλης ισχύουσας σχετικής διάταξης,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τον εξώδικο συμβιβασμό για την αποζημίωση προς αποκατάσταση υλικής ζημίας του κ.Παπαναστασίου Αλεξάνδρου στο χρηματικό ποσό των ογδόντα ευρώ (80,00 € ).

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με ΚΑ 00/6492.0001 και τίτλο “Αποζημίωση προς αποκατάσταση υλικής ζημίας του κ.Παπαναστασίου Αλεξάνδρου”, ποσού 80,00 € (Α.Ο.Ε. 33/407/2016, Π.Α.Υ. 1115/2016).

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 33/415/2016.-