Απόφαση αριθμ. 2/12/2017

 Αριθμός Πρακτικού 2

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 01-02-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 01η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ.3779/27-01-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και απουσίαζαν τρία (3) και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2) Σταυρέλης Νικόλαος 3)Βλάσσης Δημήτριος, 4)Φαρμάκης Γεώργιος, 5)Ζώγκος Ανδρέας, 6)Πανταζής Βασίλειος.

Α π ό ν τ ε ς

1) Παππάς Αντώνιος, 2) Κορδώσης Χρήστος, 3)Γκουργιώτης Αλεξανδρος.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 12η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτημα εξώδικου συμβιβασμού για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου», θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 57134/28-11-2014 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: ”Αίτημα εξώδικου συμβιβασμού για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου ”

 

Με το υπ. αριθμ. 57134/21-10-2014 αίτημά του ο κος Βύρλας Κωνσταντίνος του Δημητρίου και της Γεωργίας ιδιοκτήτης των με αρ. κτ. 0506011 σε ποσοστό 33,34%, αρ. κτ. 0506015 σε ποσοστό 100%, αρ. κτ. 0506024 σε ποσοστό 33,33%, αρ. κτ. 0506033 σε ποσοστό 50%, γεωτεμαχίων που βρίσκονται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή “Μπαθαρίστρα- Δέλτα” στο Ο.Τ. 707 ζητά τον εξώδικο συμβιβασμό προκειμένου να εκπληρώσει την υποχρέωση του προς τον Δήμο Κορινθίων η οποία ανέρχεται σε 134,17τ.μ. μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα.

Η πρόταση του αιτούντα ανέρχεται στην αξία των 120€/τ.μ. και συμφωνεί με την 24/512/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων δηλαδή δέχεται να εισφέρει στον Δήμο για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα το συνολικό ποσό των 16.100,40€.

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τις δικές σας αποφάσεις και ενέργειες.

Συνημμένα:

  • Αντ/φο Αίτησης υπ΄ αριθμ. 57134/21-10-2014 κ.Βύρλα Κωνσταντίνου

  • Αντ/φο Πινάκων και Διαγραμμάτων Πράξης Εφαρμογής

  • Αντ/φο της 24/512/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων

 

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την υπ’ αριθμ. 30/579/2014 Απόφασή της, ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ.Θωμαΐδου Αγλαΐα προκειμένου να γνωμοδοτήσει στο Δήμο για την ως άνω αναφερόμενη αίτηση εξώδικου συμβιβασμού και θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. 15004/17-04-2015 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, η οποία, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι:

“Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 24/512/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί επανακαθορισμού τιμών ρυμοτομούμενων ακινήτων στο σχέδιο πόλης “Μπαθαρίστρα” Κορίνθου (εισφορά σε χρήμα και μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα) ως νέα τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο γης στις περιπτώσεις μετατροπής της εισφοράς γης σε χρήμα ορίστηκε το ποσό των 120,00€ ανά τ.μ..

Επί τη βάσει όλων των ανωτέρω και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.57134/2014 σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών, φρονώ ότι ο Δήμος πρέπει να κάνει δεκτή την αίτηση του ιδιοκτήτη κου Κωνσταντίνου Βύρλα, και να αποδεχθεί την τιμή των 120,00€ ανά τ.μ., ήτοι να έχει δικαίωμα λαμβάνειν από τον ιδιοκτήτη το συνολικό ποσό των 16.100,40€ (134,17 τ.μ. X 120€) με τη σύνταξη πρακτικού συμβιβασμού.”

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να κάνει δεκτό το αίτημα του κ.Βύρλα Κωνσταντίνου του Δημητρίου, ιδιοκτήτη των με αριθμό κτηματογράφησης 0506011 σε ποσοστό 33,34%, αρ.κτ. 0506015 σε ποσοστό 100%, αρ.κτ. 0506024 σε ποσοστό 33,33% και αρ.κτ. 0506033 σε ποσοστό 50%, γεωτεμαχίων που βρίσκονται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” στο ΟΤ 707, περί εξώδικου συμβιβασμού με προτεινόμενη από πλευράς του τιμή μονάδος τα 120,00€/τμ, για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα συνολικής επιφάνειας 134,17τ.μ., δηλαδή την καταβολή από αυτόν του συνολικού ποσού των 16.100,40€ προκειμένου να εκπληρώσει την υποχρέωση του προς το Δήμο Κορινθίων.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 57134/21-10-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. 15004/17-04-2015 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ.Θωμαΐδου Αγλαΐας, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Τον εξώδικο συμβιβασμό για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, του κ.Βύρλα Κωνσταντίνου του Δημητρίου, ιδιοκτήτη των με αριθμό κτηματογράφησης 0506011 σε ποσοστό 33,34%, αρ. κτ. 0506015 σε ποσοστό 100%, αρ. κτ. 0506024 σε ποσοστό 33,33% και αρ. κτ. 0506033 σε ποσοστό 50%, γεωτεμαχίων που βρίσκονται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” στο ΟΤ 707, με προτεινόμενη από πλευράς του τιμή μονάδος τα 120,00€/τμ, για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα συνολικής επιφάνειας 134,17 τ.μ., δηλαδή την καταβολή από αυτόν του συνολικού ποσού των 16.100,40€ (134,17 τ.μ. X 120€) προς το Δήμο Κορινθίων προκειμένου να εκπληρώσει την σχετική υποχρέωση του.

Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή των απαιτούμενων για τον εξώδικο συμβιβασμό εγγράφων.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/12/2017.-