Απόφαση αριθμ.5/56/2017

 Αριθμός Πρακτικού 5

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 01-03-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 01η Μαρτίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 10:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 8657/24-02-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και απουσίαζαν τρία (3) και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Πανταζής Βασ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 56η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» ενημερώνει τα μέλη ότι στις 24-02-2017, διαβιβάστηκε στον Δήμο Κορινθίων από την Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. -προκειμένου ο Δήμος μας να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.,- η με γενικό αριθμό κατάθεσης 82388/2016 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 12118/2016 Αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών των Κωνσταντίνου Σταματίου και λοιπών (σύνολο 2) κατά 1)της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ) και 2)της διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στην ιδιοκτησία τους λόγω έκδοσης της με αριθμό πρωτ. 54809/3925/16-11-2015 απόφασης του Δήμου Κορινθίων (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας- Υπηρεσία Δόμησης), με την οποία ανακλήθηκε η με αριθμό 561/2007 οικοδομική άδεια της Δ/νσης Χωρ. Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος της Νομ/κης Αυτοδιοίκησης Κορινθίας-Τμήμα Πολεοδομίας Κορίνθου, και της οποίας δικάσιμος είχε οριστεί η 01-03-2017.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι, όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση την σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανωτέρω διατάξεις και με γνώμονα τα συμφέροντα του Δήμου, ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 8583/24-2-2017 Απόφαση Δημάρχου, η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Αργυρού Κωνσταντίνα, στην οποία εδόθη εντολή να παρασταθεί και να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.) και κατά των Κωνσταντίνου Σταματίου και λοιπών (σύνολο 2), κατά την συζήτηση της αναφερόμενης στο ιστορικό της παρούσης αίτησης με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 12118/2016 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στην δικάσιμο της 01-03-2017 ή και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω αίτηση, με γνώμονα την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου, να καταθέσει σχετικό υπόμνημα και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη της Επιτροπής την έγκριση της ανωτέρω απόφασης του Δημάρχου Κορινθίων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. 8583/24-2-2017Απόφαση Δημάρχου Κορινθίων, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 8583/24-2-2017(ΑΔΑ:6Σ90ΩΛ7-ΗΨ1) Απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού της πληρεξούσιας δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Αργυρού Κωνσταντίνας, στην οποία εδόθη η εντολή να παρασταθεί και να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.) και κατά των Κωνσταντίνου Σταματίου και λοιπών (σύνολο 2), κατά την συζήτηση της : με γενικό αριθμό κατάθεσης 82388/2016 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 12118/2016 Αίτησης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών των Κωνσταντίνου Σταματίου και λοιπών (σύνολο 2) κατά 1)της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ) και 2)της διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στην ιδιοκτησία τους λόγω έκδοσης της με αριθμό πρωτ. 54809/3925/16-11-2015 απόφασης του Δήμου Κορινθίων (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας- Υπηρεσία Δόμησης), με την οποία ανακλήθηκε η με αριθμό 561/2007 οικοδομική άδεια της Δ/νσης Χωρ. Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος της Νομ/κης Αυτοδιοίκησης Κορινθίας-Τμήμα Πολεοδομίας Κορίνθου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στην δικάσιμο της 01-03-2017 ή και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω αίτηση, με γνώμονα την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου, να καταθέσει σχετικό υπόμνημα και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν, και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/56/2017.-