Απόφαση αριθμ. 2/9/2017

 Αριθμός Πρακτικού 2

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 01-02-2017

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 1η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 3779/27-01-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδρ., 6)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1) Παππάς Αντ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

     Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   

  ΑΠΟΦΑΣΗ 9η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2016) προϋπολογισμού 73.840,00€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 31/380/2016 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 58/2016 σχετικής μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και ορίστηκε ημερομηνία διαγωνισμού η  16-12-2016.   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 16-12-2016 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν δύο φάκελοι προσφορών, των Γ. Δ. Δαλαμαρίνης & ΣΙΑ Ε.Ε. και Πίτσα Κυρ. Φωτεινή.  Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς κατέθεσαν σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά ορίζονται από την αριθμ. 49509/2016 σχετική διακήρυξη, και οι προσφορές τους προχώρησαν στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών τους προσφορών.  Από την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων η επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού διαπίστωσε ότι: α)η προσφορά της Γ. Δ. Δαλαμαρίνης & ΣΙΑ Ε.Ε. – Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Αντιπροσωπείαι – Εισαγωγαί  για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα από τη διακήρυξη και τη γενική συγγραφή υποχρεώσεων της σχετικής μελέτης, β)η προσφορά της Πίτσα Κυρ. Φωτεινής – Εμπορία Ελαστικών για τη προμήθεια ελαστικών είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα από τη διακήρυξη και τη γενική συγγραφή υποχρεώσεων της σχετικής μελέτης για τα είδη των ελαστικών, για τα οποία υποβάλλει προσφορά.  Ακολούθως, η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι ως άνω δύο προσφορές καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης και γίνονται δεκτές: α)της Γ. Δ. Δαλαμαρίνης & ΣΙΑ Ε.Ε. για το σύνολο των κατηγοριών για την προμήθεια ανταλλακτικών, ήτοι για τα είδη με α/α στη σχετική μελέτη 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 6.1, 7.1,  και 8.1, β)της Πίτσα Κυρ. Φωτεινή για τα ελαστικά διαστάσεων 12R22.5, 13R22.5, 285/70R19.5, 11R22.5, 175/70R13, 185/60R15, 205R16C, 295/80R22.5, 315/80R22.5 και 315/70R22.5, αποφαίνεται ότι θα προχωρήσουν αμφότερες στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών τους προσφορών.  Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των ως άνω συμμετεχόντων οικονομικών φορέων και διαπίστωσε  ότι οι οικονομικές τους προσφορές είχαν συνταχθεί όπως προβλέπεται από τη διακήρυξη του διαγωνισμού.  Σύμφωνα λοιπόν με το από 16-12-2016 πρακτικό προκύπτει:

Α) Για την προμήθεια των ανταλλακτικών η ανάδειξη της Γ.Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ως προσωρινού ανάδοχου με ποσοστό έκπτωσης για όλες τις κατηγορίες ανταλλακτικών πέντε (5) % και ποσό για την προμήθεια των ανταλλακτικών όλων των κατηγοριών του προϋπολογισμού της μελέτης 19.528,63€ και συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%  24.215,50€.

Β) Για την προμήθεια των ελαστικών η ανάδειξη της ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ως προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Α/Α

 

ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΜΕ ΦΠΑ 24% & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

1

11R22.5 (ΤΙΜ. & ΔΙΑΦ.)

353,60

1%

 2

12R22,5 (ΤΙΜΟΝΙΟΥ)

404,68

1%

3

12R22,5 (ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ)

435,00

1%

4

205R16

112,55

1%

5

175/70R13

50,09

1%

6

185/60R15

62,09

1%

7

295/80R22,5 (ΤΙΜΟΝΙΟΥ)

375,15

1%

8

295/80R22,5 (ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ)

411,80

1%

9

315/80R22,5 (ΤΙΜΟΝΙΟΥ)

412,05

1%

10

315/80R22,5 (ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ)

425,30

1%

11

315/70R22,5 (ΤΙΜ. & ΔΙΑΦ.)

425,58

1%

12

13R22,5 (ΤΙΜ. & ΔΙΑΦ.)

451,41

1%

13

285/70R19,5 (ΤΙΜΟΝΙΟΥ)

299,71

1%

14

285/70R19,5 (ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ)

306,56

1%

 

  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 16-12-2016 πρακτικού αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, την ανάδειξη των: α)εταιρείας με την επωνυμία Γ. Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας των ειδών με α/α στη σχετική μελέτη 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 6.1, 7.1,  και 8.1 με συνολικό ποσό προσφοράς 24.215,50€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και β)εταιρείας με την επωνυμία ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας ελαστικών διαστάσεων 12R22.5, 13R22.5, 285/70R19.5, 11R22.5, 175/70R13, 185/60R15, 205R16C, 295/80R22.5, 315/80R22.5 και 315/70R22.5 με ποσοστό έκπτωσης 1% επί των τιμών καταλόγου συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και τοποθέτησης, οι οποίες με την παρούσα θα πρέπει να κληθούν να υποβάλλουν εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών (άρθρ. 11 της αριθμ. 49509/2016 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού) από την κοινοποίηση της παρούσης τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που καθορίζονται στο άρθρο 7 σημείο 6.Β της αριθμ. 49509/02-12-2016 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού, προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, η οποία, κατόπιν του ελέγχου αυτού, θα εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή για την αποδοχή ή μη των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  Σε περίπτωση αποδοχής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Οικονομική Επιτροπή θα κατακυρώσει την ανάθεση της προμήθειας στους προσωρινούς μειοδότες.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Α.- Εγκρίνει το από 16-12-2016 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2016) προϋπολογισμού 73.840,00€.

  Β.- Ανακηρύσσει προσωρινούς αναδόχους του ανωτέρω διαγωνισμού:

1)την εταιρεία με την επωνυμία Γ. Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ για τη προμήθεια των ειδών με α/α στη σχετική μελέτη 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 6.1, 7.1,  και 8.1 με συνολικό ποσό προσφοράς είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσια δέκα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά (24.215,50€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και

2)την εταιρεία με την επωνυμία ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ για την προμήθεια ελαστικών διαστάσεων 12R22.5, 13R22.5, 285/70R19.5, 11R22.5, 175/70R13, 185/60R15, 205R16C, 295/80R22.5, 315/80R22.5 και 315/70R22.5 με ποσοστό έκπτωσης ένα τοις εκατό (1%) επί των τιμών καταλόγου συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και τοποθέτησης,

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

  Γ.- Καλεί τις εταιρείες Γ. Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ και ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, να υποβάλουν μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών (άρθρ. 11 της αριθμ. 49509/2016 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού) από την κοινοποίηση της παρούσης τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που καθορίζονται στο άρθρο 7 σημείο 6.Β της αριθμ. 49509/02-12-2016 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμούΤα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  Η αποσφράγιση του Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων – Κολιάτσου 32, Κόρινθος, 2ος όροφος – στις 22-02-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

  Δ.- Καλεί όσους υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές στον ως άνω διαγωνισμό, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών των προσωρινών αναδόχων στις 22-02-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, Κολιάτσου 32 -2ος όροφος.

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/9/2017.-