Απόφαση αριθμ. 4/23/2017

 Αριθμός Πρακτικού 4

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-02-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Φεβρουαρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 7435/17-02-2017  πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και απουσίαζαν τρία (3) και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ. (προσήλθε στη συζήτηση του 16ου θέματος ημερ. διάταξης), 2)Δημητρόπουλος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Γκουργιώτη Αλ.) (προσήλθε στη συζήτηση του 7ου θέματος ημερ. διάταξης), 3)Πανταζής Βασ. (προσήλθε στη συζήτηση του 13ου θέματος ημερ. διάταξης).

 

           Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

    ΑΠΟΦΑΣΗ 23η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση δαπανών από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2017», λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το σημείο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει, μεταξύ άλλων, για την διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.  Επίσης, από 01-01-2017 εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, το οποίο ορίζει ότι ο χρόνος έκδοσης της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης τοποθετείται μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση Δαπανών  από τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.

 

      Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” [ΦΕΚ 114/Α] &  το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.

       Επίσης για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα (παρ. 2 άρθρο 2 του ΠΔ 80/2016). Συγκεκριμένα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 68 του Ν.4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 10 του Ν.4337/2015 (Α’ 129). Ειδικότερα  προβλέπεται ιδιαίτερος τρόπος ανάληψης υποχρέωσης για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών.

        Έχοντας  υπόψη  α) τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2017, που ψηφίστηκε με την  υπ΄ αριθ.   27/481/27-12-2016 [σε ορθή επανάληψη] απόφαση  του Δημοτικού  Συμβουλίου και  εγκρίθηκε με την  υπ΄ αριθ.  31888/13-02-2017  απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου [ΑΔΑ: ΩΨ2ΛΟΡ1Φ-0ΩΣ] β) τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις  παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στην έγκριση σχετικών δαπανών που αναγράφονται σ’ αυτόν.

Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση των δαπανών και ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2017 :

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

00

6421.0001

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών

7.000,00

00

6423.0001

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων

2.000,00

10

6422.0001

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών υπηρεσιών

2.000,00

15

6422.0001

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής

1.500,00

20

6422.0001

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

2.000,00

30

6422.0001

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

5.000,00

35

6422.0001

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου

1.000,00

40

6422.0001

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολεοδομίας

3.000,00

45

6422.0001

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων

500,00

60

6422.0001

Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών

1.500,00

10

6012.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας   και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

300,00

20

6012.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

10.000,00

 

30

6012.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

1.500,00

45

6012.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων

700,00

45

6022.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές  υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Νεκροταφείων

200,00

10

6022.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

200,00

35

6012.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές  μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου

700,00

20

 

6022.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

1.100,00

 

35

6022.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πρασίνου

300,00

35

6042.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές προσωπικού ορισμένου χρόνου Υπηρεσίας Πρασίνου

500,00

30

7323.0108

Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου,  Συνεχιζόμενο, ΑΜ 64/2016, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ & Π.Δ.

500.000,00

30

7324.0008

Κατασκευή παραλιακού πεζόδρομου στον Κόρφο,  Συνεχιζόμενο, ΑΜ 46/2016, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2016

180.000,00

30

7323.0018

Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου,  Συνεχιζόμενο, Α.Μ. 39/2016

12.735,00

30

7323.0019

Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου,  Συνεχιζόμενο, Α.Μ. 43/2016

12.735,00

30

7323.0020

Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού,  Συνεχιζόμενο, Α.Μ. 42/2016

12.735,00

30

7323.0021

Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας,  Συνεχιζόμενο, Α.Μ. 41/2016

12.735,00

30

7323.0022

Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Τενέας,  Συνεχιζόμενο, Α.Μ. 40/2016

12.735,00

30

7326.0010

Επισκευαστικές εργασίες γηπέδων Δ.Ε Τενέας,  Συνεχιζόμενο, ΑΜ 60/2016

22.806,00

30

7135.0089

Προμήθεια πινακίδων Κ.Ο.Κ.  [ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΑΜ 35/2016]

14.942,00

30

7135.0028

Προμήθεια πινακίδων οδών [ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΑΜ 35/2016]

14.985,40

30

7135.0014

Προμήθεια Καθρεπτών Δρόμων [ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΑΜ 35/2016]

19.840,00

30

6266

Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού

1.728,00

20

6699.0001

Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων, Συνεχιζόμενο, ΑΜ 5/2013

9.266,87

30

6699.0001

Λοιπές προμήθειες  αναλωσίμων υλικών, Συνεχιζόμενο, ΑΜ 5/2013

21.763,49

45

6699.0001

Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων, Συνεχιζόμενο, ΑΜ 5/2013

3.965,82

10

7133.0001

Έπιπλα σκεύη, συνεχιζόμενο

 

1.116,00

00

 

6451.0001

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα , συνεχιζόμενο

96,72

10

6265.0001

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού, συνεχιζόμενο

43,40

10

6265.0001

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού, συνεχιζόμενο

80,60

10

7134.0001

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα , συνεχιζόμενο.

793,60

10

6462.0001

Δημοσίευση προκηρύξεων

450,00

30

6265.0001

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού, συνεχιζόμενο.

705,42

10

6265.0001

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού, συνεχιζόμενο.

94,00

10

6265.0001

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού, συνεχιζόμενο.

192,20

30

6661.0001

Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων, συνεχιζόμενο

1.587,20

30

6661.0001

Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων, συνεχιζόμενο, ΑΜ 51/2016.

12.985,65

30

7135.0038

Προμήθεια εργαλείων Τεχνικής Υπηρεσίας, συνεχιζόμενο

496,00

30

6261.0032

Συντήρηση -επισκευή εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων στην Δ.Ε. Κορίνθου, συνεχιζόμενο

558,00

30

6662.0027

Προμήθεια οικοδομικών υλικών συντήρησης πλατειών -πεζοδρομίων και λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε.Κορίνθου, συνεχιζόμενο.

910,00

30

6662.0027

Προμήθεια οικοδομικών υλικών συντήρησης πλατειών -πεζοδρομίων και λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε.Κορίνθου, συνεχιζόμενο, ΑΜ 53/2016.

8.999,73

30

6261.0032

Συντήρηση -επισκευή εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων στην Δ.Ε. Κορίνθου, συνεχιζόμενο

1.723,60

15

7326.0016

Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου – Β’ ΦΑΣΗ (Δ. Άσσου – Λεχαίου -ΚΑ:15/7326.07) Συνεχιζόμενο, ΑΜ 25/2010

3.908,45

20

7325.0005

Ηλεκτροφωτισμός Παλαιάς Βρύσης Χιλιομοδίου (συνεχιζόμενο ΣΑΤΑ), ΑΜ 22/2015

667,29

25

7336.0002

Επισκευή τσιμενταυλάκων άρδευσης στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου,  Συνεχιζόμενο, ΣΑΤΑ, ΑΜ 42/2015

11.237,17

25

7413.0001

Μελέτη αποχέτευσης και βιολογικός καθαρισμός αναπτυξιακού συνδέσμου Βόχας,  Συνεχιζόμενο, ΘΗΣΕΑΣ

29.361,61

30

7322.0101

Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Κατακαλίου,  Συνεχιζόμενο, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2012

7.650,44

30

7322.0100

Ανάπλαση Δημοτικών Κοινόχρηστων Χώρων πέριξ Δικαστικού Μεγάρου,  Συνεχιζόμενο

171.000,00

30

7412.0009

Μελέτη βελτίωσης οδών Αγίας Άννης και Ιωνίας εκτός σχεδίου πόλεως,  Συνεχιζόμενο, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ

16.000,00

30

7331.0008

Ανακατασκευή παλαιού δημοτικού σχολείου Κατακαλίου σε πολιτιστικό κέντρο,  Συνεχιζόμενο, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2011, ΑΜ 206/2013

1.541,35

30

7322.0002

Ανάπλαση πεζοδρομίων στο Συνοικισμό Κορίνθου,  Συνεχιζόμενο, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2015, ΑΜ 208/2016

118.870,36

30

7322.0083

Ανάπλαση Κ.Χ. Χιλιομοδίου,  Συνεχιζόμενο

90.944,00

00

 

6737.0004

Προγραμματική σύμβαση με το Ιστορικό -Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου

40.000,00

30

7322.0095

Κατασκευή πλατείας Κάτω Αλμυρής,  Συνεχιζόμενο, ΑΜ 105/2013

2.754,58

30

7322.0001

Ολοκλήρωση πλατείας ΚΧ Γ 939 σχεδίου πόλεως Κορίνθου,  Συνεχιζόμενο, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ, ΑΜ 113/2013

81.402,05

30

7322.0098

Ολοκλήρωση πεζοδρομίων Π..Ε.Ο Κορίνθου – Αργους Τ.Κ.Χιλιομοδίου,  Συνεχιζόμενο, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2013

44.167,85

30

7326.0048

Ανακατασκευή γηπέδου Γαλατακίου,  Συνεχιζόμενο, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2014

14.445,13

30

7323.0055

Οδοποιία Δ.Ε. Ασσου-Λεχαίου,  Συνεχιζόμενο

36.000,00

30

7323.0071

Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού,  Συνεχιζόμενο

35.200,00

30

7323.0102

Οδοποιϊα Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Κορινθίων,  Συνεχιζόμενο, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ

33.962,34

30

7413.0035

Γ.Π.Σ.-Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. μελέτη πολεοδομικού σχεδιασμού Δ. Σαρωνικού (ΚΑ 70/7413.001),  Συνεχιζόμενο, ΘΗΣΕΑΣ

34.737,85

30

7323.0002

Ασφαλτοστρώσεις Οδών Δ.Ε. Σολυγείας,  Συνεχιζόμενο

30.000,00

30

7323.0126

Τσιμεντόστρωση οδών στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου,  Συνεχιζόμενο, ΑΜ 41/2015

2.216,00

30

7322.0012

Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Κουταλά,  Συνεχιζόμενο, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ

34.404,42

30

7326.0033

Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων  Δ.Δ.Σολομού κ΄Δ.Δ.Αρχ. Κορίνθου,  Συνεχιζόμενο, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2016

233.000,00

30

7331.0003

Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων,  Συνεχιζόμενο, Χρηματοδότηση ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΜ 10/2015

55.577,81

30

7331.0004

Συντήρηση σχολικών κτιρίων Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων, Συνεχιζόμενο, Χρηματοδότηση ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΜ 11/2015

59.282,99

30

7336.0034

Ανακατασκευή Περιβάλλοντος χώρου Πολύκεντρου Ξυλοκέριζας, Συνεχιζόμενο, ΑΜ 16/2016

39.689,74

30

7336.0009

Κατασκευή οδοποιίας ΤΔ Αθικίων, Συνεχιζόμενο, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2013

14.897,65

40

7413.0001

Μελέτη χωροταξικού – πολεοδομικού σχεδιασμού του Δήμου (συνεχιζόμενο Δ.Τενέας ΚΑ 40/7413.01), Συνεχιζόμενο

50.000,00

40

7421.0001

Γενικό πολεοδομικό σχέδιο και μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας Δήμου ( Δ.Άσσου – Λεχαίου ΚΑ 40/7421.001), Συνεχιζόμενο, Χρηματοδότηση ΘΗΣΕΑΣ

16.701,10

30

7412.0008

Βελτίωση οδού Μπαθαρίστρας, Συνεχιζόμενο, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ

18.580,00

30

7322.0102

Κατασκευή πεζοδρομίων στο Ο.Τ. ΚΦ Γ253 Σ.Π. Αγίου Γεωργίου, Συνεχιζόμενο

11.971,54

30

7413.0041

Ανασύνταξη πράξης εφαρμογής σχεδίου πόλεως Αγία Άννα -Συνοικισμός, Συνεχιζόμενο, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ

12.500,00

30

7324.0040

Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου, Συνεχιζόμενο, ΑΜ 14/2016

13.328,02

30

6042.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές εκτάκτων υπάλληλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

700,00

45

7336.0006

Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε Σαρωνικού

35.000,00

15

7135.0004

Προμήθεια και εγκατάσταση χλοοτάπητα στο γήπεδο Σοφικού

195.000,00

62

7135.0013

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων [Π.Δ.Ε.]

73.800,00

00

 

6312.0004

Φόρος εισοδήματος

135.000,00

00

 

6331.0005

Λοιποί φόροι και τέλη (ΕΝ.Φ.Ι.Α. )

10.000,00

00

 

6111.0001

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων(συνεχ.)

35.000,00

00

 

6111.0001

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

20.000,00

00

 

6116.0001

Αμοιβές δικαστικών επιμελητών(συνεχ.)

1.000,00

00

 

6116.0001

Αμοιβές δικαστικών επιμελητών

2.000,00

00

 

6117.0003

Αμοιβή γιατρού εργασίας για την υγιεινή του προσωπικού του Δήμου(συνεχ.)

4.900,00

00

 

6492.0001

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων

445.921,13

15

6481.0003

Δαπάνη σίτισης μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου(συνεχ.)

28.432,05

10

6142.0002

Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2013

9.052,00

10

6142.0003

Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014

9.052,00

10

6142.0004

Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015

7.200,00

10

6142.0005

Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016

7.200,00

10

6142.0028

Αμοιβή ορκωτών λογιστών για εκκαθάριση των Κοινοφελών Επιχειρήσεων Κορινθίων,Σαρωνικού,Άσσου Λεχαίου,Σολυγείας και Δημοτικής Επιχ/σης Ανάπτυξης Σολυγείας και Δημοτική Κατασκευαστική Επιχ/σης Άσσου-Λεχαίου

4.000,00

10

6263.0001

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

1.300,00

10

6271.0001

Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.

500,00

10

6279.0001

Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα

900,00

10

6321.0001

Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων

7.000,00

10

6323.0001

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

3.000,00

10

6461.0001

Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων

100,00

10

6462.0001

Δημοσίευση προκηρύξεων

500,00

10

6671.0001

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων(συνεχ.)

1.650,00

10

7134.0002

Προμήθεια  λογισμικών(συνεχ.)

14.760,00

20

6263.0001

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

30.000,00

20

6263.0001

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων(συνεχ.)

17.250,88

20

6264.0001

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.

12.000,00

20

6264.0001

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων(συνεχ.)

7.285,00

20

6271.0001

Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.

300,00

20

6277.0001

Σύναψη σύμβασης για μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας(συνεχ.)

22.816,00

20

6322.0001

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

7.000,00

20

6323.0001

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

2.000,00

20

6462.0001

Δημοσίευση προκηρύξεων

800,00

20

6661.0001

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικών κτιρίων(συνεχ.)

9.175,08

20

6662.0002

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ.(συνεχ.)

94.940,52

20

6662.0007

Προμήθεια φωτιστικών ιστών Δήμου Κορινθίων(συνεχ.)

14.391,00

20

6671.0001

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων(συνεχ.)

39.440,00

20

6672.0001

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων(συνεχ.)

5.000,00

30

6142.0001

Σύναψη σύμβασης με σύμβουλο για την υποβοήθηση του Δήμου στην σύνταξη της Έκθεσης υπολογισμού /εκτίμησης κλιματολογικών παραμέτρων πριν και μετά την υλοποίηση του έργου Βιοκλιματική Αναβάθμιση του κέντρου της πόλης της Κορίνθου -πλατεία Παν. Τσαλδάρη και περιβάλλοντες δρόμοι -πεζόδρομοι (συνεχ.)

3.690,00

30

6234.0002

Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Σαρωνικού(συνεχ.)

43.412,40

30

6234.0003

Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Σολυγείας(συνεχ.)

39.692,40

30

6234.0004

Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Τενέας(συνεχ.)

41.266,20

30

6261.0017

Συντήρηση – Βελτίωση πινάκων Η/Μ εγκαταστάσεων θεάτρου(συνεχ.)

7.012,20

30

6263.0001

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

2.000,00

30

6263.0001

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων(συνεχ.)

2.016,00

30

6264.0001

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

5.000,00

30

6279.0001

Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα

500,00

30

6321.0001

Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων

1.000,00

30

6322.0001

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

6.000,00

30

6323.0001

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

6.000,00

30

6462.0001

Δημοσίευση προκηρύξεων

900,00

30

6661.0001

Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων(συνεχ.)

12.985,65

30

6662.0005

Προμήθεια ασφαλτομίγματος Δ.Ε.Τενέας(συνεχ.)

864,89

30

6662.0007

Προμήθεια ασφαλτομίγματος Δ.Ε.Σολυγείας(συνεχ.)

10.572,24

30

6662.0009

Προμήθεια ασφαλτομίγματος Δ.Ε.Ασσου-Λεχαίου(συνεχ.)

10.183,98

30

6662.0010

Προμήθεια ασφαλτομίγματος Δ.Ε.Σαρωνικού

8.145,48

30

6662.0012

Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών Δ.Ε.Κορίνθου(συνεχ.)

6.319,15

30

6662.0018

Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών Δ.Ε.Τενέας(συνεχ.)

9.176,09

30

6662.0019

Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών Δ.Ε.Σολυγείας(συνεχ.)

7.823,76

30

6662.0020

Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών Δ.Ε.Ασσου-Λεχαίου(συνεχ.)

4.520,94

30

6662.0021

Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών Δ.Ε.Σαρωνικού(συνεχ.)

8.721,10

30

6662.0027

Προμήθεια οικοδομικών υλικών συντήρησης πλατειών -πεζοδρομίων και λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε.Κορίνθου(συνεχ.)

8.999,73

30

6662.0028

Προμήθεια οικοδομικών υλικών συντήρησης πλατειών -πεζοδρομίων και λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε.Τενέας(συνεχ.)

4.999,31

30

6662.0029

Προμήθεια οικοδομικών υλικών συντήρησης πλατειών -πεζοδρομίων και λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε.Σολυγείας(συνεχ.)

4.999,31

30

6662.0030

Προμήθεια οικοδομικών υλικών συντήρησης πλατειών -πεζοδρομίων και λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε.Ασσου-Λεχαίου(συνεχ.)

4.999,31

30

6662.0031

Προμήθεια οικοδομικών υλικών συντήρησης πλατειών -πεζοδρομίων και λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε.Σαρωνικού(συνεχ.)

4.999,31

30

6671.0001

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων(συνεχ.)

16.000,00

30

6672.0001

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων(συνεχ.)

1.500,00

30

7112.0006

Αγορά εδαφικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Άσσου(συνεχ.)

5.302,75

35

6262.0005

Προμήθεια ξυλουργικών υλικών για συντήρηση – επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(συνεχ.)

10.316,98

35

6263.0001

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

3.000,00

35

6264.0001

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

1.000,00

35

6321.0001

Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων

1.000,00

35

6322.0001

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

4.000,00

35

6323.0001

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

2.000,00

35

6462.0001

Δημοσίευση προκηρύξεων

900,00

35

6671.0001

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων(συνεχ.)

7.000,00

35

6672.0001

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων(συνεχ.)

2.000,00

35

6692.0001

Προμήθεια φυτών(συνεχ.)

3.679,28

40

6279.0001

Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα

200,00

45

6263.0001

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

600,00

45

6322.0001

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

500,00

45

6671.0001

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων(συνεχ.)

1.250,00

60

6073.0001

Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών(συνεχ.)

950,00

60

6117.0001

Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του  προγράμματος ΤΕΒΑ-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016(συνεχ.)

79.140,00

60

6117.0002

Δαπάνες προσωπικού με παροχή υπηρεσιών για εργασίες διανομής αποθήκευσης για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016(συνεχ.)

32.040,00

60

6234.0001

Μίσθωση εξοπλισμού-οχημάτων για την υλοποίηση  του Προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016(συνεχ.)

10.000,00

60

6235.0001

Μίσθωση επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού  για την υλοποίηση  του Προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016(συνεχ.)

5.000,00

60

6278.0001

Δαπάνες φύλαξης ακινήτων-χώρων αποθήκευσης τροφίμων για απόρους για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016(συνεχ.)

1.500,00

60

6422.0001

Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών(συνεχ.)

1.500,00

60

6474.0001

Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ -ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016(συνεχ.)

3.778,45

60

6474.0002

Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016(συνεχ.)

14.378,45

60

6481.0001

ΤΕΒΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 2015-2016

1.289.842,58

60

6611.0001

Δαπάνες επικοινωνίας και δικτύωσης (αφίσες , φυλλάδια, banner κ.α.) Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών(συνεχ.)

3.000,00

60

6612.0001

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών(συνεχ.)

900,00

60

6634.0001

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών(συνεχ.)

600,00

30

7323.0006

Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας, ΑΜ 5/2017, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2017.

50.000,00

30

7326.0003

Ανάπλαση αύλειων χώρων και αθλητικές υποδομές σχολείων Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης, ΑΜ 4/2017, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ για τη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.

120.000,00

30

7326.0002

 Ανάπλαση αύλειων χώρων και αθλητικές υποδομές σχολείων Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης, ΑΜ 3/2017, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ για τη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.

150.000,00

                                                                                                        

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017, που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 27/481/27-12-2016 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 31888/13-02-2017 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι., τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016,  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

      Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2017, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

 

         Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/23/2017.-

Leave a Comment