Απόφαση αριθμ. 3/20/2017

 Αριθμός Πρακτικού 3

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 20-02-2017

      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 20η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε έκτακτη συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 7480/17-02-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

      Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Φαρμάκης Γεώργιος, Προεδρεύων, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Ζώγκος Ανδρ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 5)Μπάκουλης Δημ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Νικ.),   

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ., 4)Πανταζής Βασ..

 

    Στην παρούσα συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Πνευματικού Αλέξανδρου και του Αντιπροέδρου κ. Κορδώση Χρήστου, προεδρεύει ο πρώτος πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φαρμάκης Γεώργιος.

     Ο  Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

  Στη συνέχεια ο Προεδρεύων πήρε το λόγο και ζήτησε από την επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της συνεδρίασης, καθώς και για το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος «Έγκριση απόφασης Δημάρχου περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου», διότι οι προθεσμίες των ένδικων ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβεί ο Δήμος δια μέσου των πληρεξούσιων δικηγόρων του είναι δεσμευτικές.

       Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης, καθώς και για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω θέματος.

   ΑΠΟΦΑΣΗ 20η: Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση απόφασης Δημάρχου περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου» λέει στην Οικονομική Επιτροπή ότι στις 31-01-2017 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η με αριθμό 14/2017 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου των Μιχαήλ Αγγιστριώτη και λοιπών (σύνολο: 6) κατά Δήμου περί αποζημίωσής τους λόγω απαλλοτρίωσης, για την ανακοπή της οποίας τάσσεται προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επίδοσή της.

   Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι, όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση την σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής. 

      Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 281 του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, τον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017, που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 27/481/27-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στον οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση με Κ.Α.00/6111.0001 και τίτλο “Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων”, συνολικού ποσού 150.000,00 , και με γνώμονα τα συμφέροντα του Δήμου, ορίστηκε με την αριθμ. 5289/06-02-2017 απόφαση Δημάρχου η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Αργυρού Κωνσταντίνα, στην οποία δόθηκε εντολή ασκήσει αίτηση ανακοπής κατά της με αριθμό 14/2017 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, να παρασταθεί κατά την όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί για τη συζήτησης της αίτησης ανακοπής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου ή και σε κάθε μετ΄ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί αυτή, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα προτάσεων, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει έφεση κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.  Με την ως άνω απόφαση Δημάρχου ορίστηκε επίσης ότι η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα καθοριστεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 281 του Ν. 3463/2006, διότι στην εν λόγω υπόθεση είναι πολύ μεγάλο το αντικείμενο της διαφοράς και παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία στο χειρισμό της, λόγω της ιδιαίτερα δύσκολης νομοθεσίας και νομολογίας, που πρέπει να μελετηθούν για τη σύνταξη των απαραίτητων δικογράφων, υπομνημάτων, προτάσεων, αφού πρόκειται για διαταγή πληρωμής που εκδόθηκε από απαλλοτρίωση, και, ακολούθως, με την αριθμ. 2/23/2017 (ΑΔΑ: 7ΜΖΙΩΛ7-ΧΚΕ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε η αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου κ. Αργυρού για τον χειρισμό της ως άνω υπόθεσης.

  Εκτός αυτών, για την ίδια υπόθεση και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 58 του Ν. 3852/2010, την αριθμ. 6122/2017 αίτηση της πληρεξούσιας δικηγόρου κ. Αργυρού και την ανάγκη επίδοσης της ανακοπής του Δήμου κατά της με αριθμό 14/2017 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και κατά του Μιχαήλ Αγγιστριώτη και λοιπών (σύνολο: 6) και με γνώμονα τα συμφέροντα του Δήμου, ορίστηκε με την αριθμ. 6948/15-02-2017 απόφαση Δημάρχου η δικαστική επιμελήτρια στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα, στην οποία δόθηκε εντολή να προβεί εμπρόθεσμα στις επιδόσεις της ανακοπής κατά της ως άνω αναφερομένης διαταγής πληρωμής στους αντιδίκους Μιχαήλ Αγγιστριώτη και λοιπούς (σύνολο: 6).

   Στην συνέχεια ο Προεδρεύων προτείνει στα μέλη της Επιτροπής την έγκριση των ανωτέρω αποφάσεων του Δημάρχου Κορινθίων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προεδρεύοντος, τις αριθμ. 5289/2017 και 6948/2017 αποφάσεις Δημάρχου Κορινθίων,  καθώς και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, 

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Εγκρίνει: α)την αριθμ. 5289/06-02-2017 (ΑΔΑ: ΩΛΡΞΩΛ7-7ΡΡ) απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού της πληρεξούσιας δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Αργυρού Κωνσταντίνας, στην οποία δίνεται εντολή να ασκήσει αίτηση ανακοπής κατά της με αριθμό 14/2017 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, να παρασταθεί κατά την όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί για τη συζήτησης της αίτησης ανακοπής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου ή και σε κάθε μετ΄ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί αυτή, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα προτάσεων, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει έφεση κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.  Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου καθορίστηκε με την αριθμ. 2/23/2017 (ΑΔΑ: 7ΜΖΙΩΛ7-ΧΚΕ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 281 του Ν. 3463/2006, διότι στην εν λόγω υπόθεση είναι πολύ μεγάλο το αντικείμενο της οικονομικής διαφοράς και παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία στο χειρισμό της, λόγω της ιδιαίτερα δύσκολης νομοθεσίας και νομολογίας, που πρέπει να μελετηθούν για τη σύνταξη των απαραίτητων δικογράφων, υπομνημάτων, προτάσεων, αφού πρόκειται για διαταγή πληρωμής που εκδόθηκε από απαλλοτρίωση, και β)την αριθμ. 6948/15-02-2017 (ΑΔΑ: Ω0Ρ3ΩΛ7-Ν2Δ) απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Γιαννοπούλου Κωνσταντίνας, στην οποία δίνεται εντολή να προβεί εμπρόθεσμα στις επιδόσεις της ανακοπής κατά της ως άνω αναφερομένης διαταγής πληρωμής στους αντιδίκους Μιχαήλ Αγγιστριώτη και λοιπούς (σύνολο: 6).    Η πληρεξούσια δικαστική επιμελήτρια του Δήμου Κορινθίων θα πρέπει να συνεργαστεί με την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου για την ως άνω υπόθεση κ. Αργυρού Κωνσταντίνα.

    Η αμοιβή της ανωτέρω δικαστικής επιμελήτριας θα οριστεί βάσει της ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015) και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016) και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας διάταξης.

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/20/2017.-