Απόφαση αριθμ. 3/21/2017

 Αριθμός Πρακτικού 3

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 20-02-2017

      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 20η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε έκτακτη συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 7480/17-02-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

      Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Φαρμάκης Γεώργιος, Προεδρεύων, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Ζώγκος Ανδρ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 5)Μπάκουλης Δημ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Νικ.),   

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ., 4)Πανταζής Βασ..

 

    Στην παρούσα συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Πνευματικού Αλέξανδρου και του Αντιπροέδρου κ. Κορδώση Χρήστου, προεδρεύει ο πρώτος πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φαρμάκης Γεώργιος.

 

     Ο  Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

  Στη συνέχεια ο Προεδρεύων πήρε το λόγο και ζήτησε από την επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της συνεδρίασης, καθώς και για το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για αμοιβές πληρεξούσιων δικηγόρων», διότι οι προθεσμίες των ένδικων ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβεί ο Δήμος δια μέσου των πληρεξούσιων δικηγόρων του είναι δεσμευτικές.

       Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης, καθώς και για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω θέματος.

    ΑΠΟΦΑΣΗ 21η: Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για αμοιβές πληρεξούσιων δικηγόρων», λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το σημείο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει, μεταξύ άλλων, για την διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Επίσης, από 01-01-2017 εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, το οποίο ορίζει ότι ο χρόνος έκδοσης της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης τοποθετείται μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής Δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα. Στην συνέχεια ο Προεδρεύων υπενθυμίζει τις αριθμ. 2/15/2017, 2/16/2017, 2/17/2017, 2/18/2017 και 2/19/2017 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες ορίστηκαν πληρεξούσιοι δικηγόροι του Δήμου για δικαστικές υποθέσεις του Δήμου, των οποίων οι δικάσιμοι ήταν εγγύς, καθώς και την αριθμ. 3/20/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι αριθμ. 5289/06-02-2017 (ΑΔΑ: ΩΛΡΞΩΛ7-7ΡΡ) και 6948/15-02-2017 (ΑΔΑ: Ω0Ρ3ΩΛ7-Ν2Δ) αποφάσεις Δημάρχου περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου και δικαστικού επιμελητή αντίστοιχα, για δικαστική υπόθεση του Δήμου, η οποία, λόγω σοβαρότητας και προθεσμιών, έχρηζε άμεσων χειρισμών.  Στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2017, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 27/481/27-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 31888/13-02-2017 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π. Δ. Ε. & Ι. προβλέπονται πιστώσεις με Κ.Α. 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» και με Κ.Α. 00/6116.0001 και τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών».  Κατόπιν των ανωτέρω ο Προεδρεύων προτείνει την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων ως εξής:

-Για την Α.Ο.Ε. 2/15/2017 (ΑΔΑ: 67ΠΠΩΛ7-Κ2Φ) (αίτηση αναστολής Χρήστου Πετρόπουλου κ.λπ.): στον Κ.Α. 00/6111.0001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» ποσό 936,20€.

-Για την Α.Ο.Ε. 2/16/2017 (ΑΔΑ: ΨΑΦΚΩΛ7-ΨΓΚ) (αίτηση ακύρωσης HELM HELLAS ΑΒΕΕ): στον Κ.Α. 00/6111.0001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» ποσό 936,20€.

-Για την Α.Ο.Ε. 2/17/2017 (ΑΔΑ: ΨΨΡ3ΩΛ7-6ΕΞ) (αίτηση ακύρωσης Παρασκευά Νταβαρίνου): στον Κ.Α. 00/6111.0001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» ποσό 936,20€.

-Για την Α.Ο.Ε. 2/18/2017 (ΑΔΑ: 6ΛΦΦΩΛ7-16Κ) (αίτηση-κλήση αναγνώρισης δικαιούχων Στυλιανής συζ. Γεωργίου Δεδεμπίλη): στον Κ.Α. 00/6111.0001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» ποσό 570,40€.

-Για την Α.Ο.Ε. 2/19/2017 (ΑΔΑ: Ω5ΧΨΩΛ7-78Λ) (αίτηση ασφαλιστικών μέτρων Κώστα Αναγνωστή κ.λπ.): στον Κ.Α. 00/6111.0001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» ποσό 784,92€.

-Για την Α.Ο.Ε. 3/20/2017 (ΑΔΑ: ΩΜΛΠΩΛ7-ΩΜ3) (διαταγή πληρωμής 14/2017 Μιχαήλ Αγγιστριώτη κ.λπ.): α)στον Κ.Α. 00/6111.0001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» ποσό 3.154,56€ και β)στον Κ.Α. 00/6116.0001 με τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών» ποσό 543,12€.

 

                                                                                                        

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις με αριθμό 15/2017, 16/2017, 17/2017, 18/2017, 19/2017 και 20/2017 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017, που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 27/481/27-12-2016 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 31888/13-02-2017 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π. Δ. Ε. & Ι., τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016,  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

      Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπανών και την διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2017, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

 

         Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/21/2017.-