Απόφαση αριθμ. 4/42/2017

 Αριθμός Πρακτικού 4

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-02-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Φεβρουαρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 7435/17-02-2017  πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και απουσίαζαν τρία (3) και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ. (προσήλθε στη συζήτηση του 16ου θέματος ημερ. διάταξης), 2)Δημητρόπουλος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Γκουργιώτη Αλ.) (προσήλθε στη συζήτηση του 7ου θέματος ημερ. διάταξης), 3)Πανταζής Βασ. (προσήλθε στη συζήτηση του 13ου θέματος ημερ. διάταξης).

 

           Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

        ΑΠΟΦΑΣΗ 42η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ακύρωση της από 15-02-2016 δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων στον οικισμό Σπαθοβουνίου Τ.Κ. Κουταλά Δήμου Κορινθίων και επανακαθορισμός όρων διακήρυξης για την ως άνω μίσθωση» ο Πρόεδρος παρατηρεί ότι εκ παραδρομής στον τίτλο του θέματος αναφέρεται ως ημερομηνία δημοπρασίας η 15-02-2016, αντί του ορθού 03-03-2016, οπότε και πραγματοποιήθηκε η ανωτέρω δημοπρασία.

            Κατόπιν, υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την υπ’ αριθμ. 9/71/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής δημοπρασίας για την εν θέματι μίσθωση κι ανακηρύχθηκε μειοδότης – εκμισθωτής ο Στεργιόπουλος Χαράλαμπος,  και η οποία νομιμοποιήθηκε την αριθμ. 1153/28919/28-4-2016 όμοια του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.   Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 02/06/2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, το οποίο έχει ως εξής:

 

  ΘΕΜΑ: Επιστροφή φακέλου ακινήτου ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ

 Δια της παρούσης σας επιστρέφουμε το φάκελο του ακινήτου ιδιοκτησίας Στεργιόπουλου Χαρ. Για τις δικές σας ενέργειες, διότι το μίσθωμα που αναφέρεται στο πρακτικό Α.Ο.Ε. 9/15-3-2016, υπερβαίνει το τρέχον μίσθωμα του ιδίου ακινήτου και βάσει του Νόμου 4316/2014 αυτό απαγορεύεται και για τις νέες μισθώσεις έως 31/12/2018.  Σας επισυνάπτουμε σχετικό έγγραφο για το Νόμο 4316/2014.

 

  Ακολούθως υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 17/287/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου στον οικισμό Σπαθοβουνίου Τ.Κ. Κουταλά Δήμου Κορινθίων για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος θα πρέπει να μισθώσει ένα ακίνητο εμβαδού περίπου 60 τ.μ., το οποίο θα βρίσκεται εντός του οικισμού Σπαθοβουνίου, λόγω του ότι ο Δήμος δεν διαθέτει ιδιόκτητο ακίνητο για τον ως άνω σκοπό.  

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την ακύρωση της από 03-03-2016 δημοπρασίας για την εν θέματι μίσθωση και τον επανακαθορισμό όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων στον οικισμό Σπαθοβουνίου Τ.Κ. Κουταλά Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 194 του Ν.3463/2006 και αυτές του άρθρου 2 του Π.Δ. 270/1981.

 

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλoγική συζήτηση κι έχovτας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, το από 02/06/2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 72 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 και αυτές τoυ Π.Δ. 270/81

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Διορθώνει τον τίτλο του θέματος ως προς την ημερομηνία της δημοπρασίας από το λανθασμένο «15-02-2016» στο ορθό «03-03-2016».

   Β.- Ακυρώνει την από 03-03-2016 δημοπρασία  για την μίσθωση ακινήτου για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων στον οικισμό Σπαθοβουνίου Τ.Κ. Κουταλά Δήμου Κορινθίων, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

   Γ.- Επανακαθορίζει τους όρους διακήρυξης φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας  για την μίσθωση ακινήτου στον οικισμό Σπαθοβουνίου Τοπικής Κοινότητας Κουταλά Δήμου Κορινθίων για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων ως εξής:

 

  Έχοντας υπόψη:

Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/Α/81),

τον Δ.Κ.Κ.(Ν. 3463/06),

το Ν.3852/2010,

την αριθμ.17/287/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου,

την αριθμ. 4/42/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία επανακαθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας

Προκηρύσσουμε

δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας στον οικισμό Σπαθοβουνίου Τοπικής Κοινότητας Κουταλά Δήμου Κορινθίων, όπου θα στεγαστούν υπηρεσίες του Δήμου Κορινθίων.

            Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης, ήτοι έως και την 19-04-2017.

1) Περιγραφή του μισθίου

Το μίσθιο θα πρέπει να είναι εμβαδού περίπου 60 τ.μ., να βρίσκεται εντός του οικισμού Σπαθοβουνίου της Τοπικής Κοινότητας Κουταλά Δήμου Κορινθίων, να διαθέτει WC και να είναι απολύτως έτοιμο σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου για την εγκατάσταση των υπηρεσιών του Δήμου εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού, με ευθύνη και έξοδα του ιδιοκτήτη.

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δήμο και στην συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην Επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή  συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί  σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στην συνέχεια ο Δήμαρχος Κορινθίων ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά την διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό, το οποίο μετά την λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη.

3) Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από την μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων.

4) Σύμβαση

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του υπό μίσθωση ακινήτου.  Επίσης, ο μειοδότης – ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι υπεύθυνος, σύμφωνα με την αριθ. 13/08 (Φ.Ε.Κ. 1506Β’/08) Πυροσβεστική Διάταξη όπως ισχύει, για την έκδοση και ανανέωση πιστοποιητικού πυρασφάλειας για το υπό μίσθωση ακίνητο, για την αμοιβή του μηχανικού που θα ελέγξει τις εγκαταστάσεις πυρασφάλειας ή τυχόν θα επικαιροποιήσει τα σχέδια, εφόσον απαιτείται, καθώς και τις εργασίες συντήρησης, προσθήκης ή εκσυγχρονισμού της εγκατάστασης πυρασφάλειας, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις τις ισχύουσας νομοθεσίας. Επίσης η αγορά του απαιτούμενου πυροσβεστικού εξοπλισμού βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη.

Διαφορετικά, ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του, σε περίπτωση επί έλλατον διαφοράς του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

5) Διάρκεια Μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. Λήγει δε με την παρέλευση των πέντε ετών, οπότε και ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο στον εκμισθωτή χωρίς καμία όχληση. Σαv μηvιαίo μίσθωμα ορίζεται και θα καταβάλλεται τo ποσό της προσφοράς τoυ τελευταίου μειοδότη χωρίς αναπροσαρμογή.

6) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Η πληρωμή του μισθώματος θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα με έκδοση σχετικού χρηματικού εντάλματος στο όνομα του ιδιοκτήτη.

7) Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση.

8) Κρατήσεις

Το μίσθωμα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου.

9) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Κορινθίων.

Σιωπηρή αναμίσθωση του μίσθιου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως. Απαγορεύεται επίσης η υπεκμίσθωση ή η παραχώρηση με ή χωρίς αντάλλαγμα της χρήσης του μίσθιου προς οποιονδήποτε τρίτο ή η συστέγαση οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή.

10) Λήξη Μίσθωσης

Ο  μισθωτής υποχρεούται με την λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο σε καλή κατάσταση.

Ο μισθωτής δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή για φθορές του ακινήτου που οφείλονται στην συνηθισμένη χρήση του, σε κακή κατάσταση του ή στην παλαιότητά αυτού ή σε τυχαίο γεγονός.

11) Δικαιολογητικά συμμετοχής

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να είναι ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης, νομέας ή συννομέας και κάτοχος ή συγκάτοχος του υπό μίσθωση ακινήτου και να καταθέσει με την προσφορά του (Α΄ Φάση διαγωνισμού):

1. ταυτότητα του φυσικού προσώπου

2. αντίγραφο Ε9

3. συμβόλαιο αγοράς ή κάποιο άλλο τίτλο, που να αποδεικνύει την κυριότητα του ακινήτου

4. οικοδομική άδεια και κάτοψη του ακινήτου

5. υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/85 ότι επιθυμεί να μισθώσει το ακίνητό του στον Δήμο Κορινθίων.

12) Δημοσίευση Διακήρυξης

Περίληψη της παρούσας αναλυτικής διακήρυξης θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την λήξη υποβολής προσφορών – εκδηλώσεων ενδιαφέροντος με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων.

13) Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν μειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας,

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή την σύμβαση μίσθωσης, επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της λήξης υποβολής προσφορών – εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

14) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση Κολιάτσου 32 (2ος όροφος), τηλέφωνο 27413 61021, 61099 (Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία), φαξ 27413 61038.

 

  Δ.-     Μετά τον καθορισμό των όρων της παρούσας εκδίδεται λεπτομερής διακήρυξη του  Δημάρχου περί εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών των ενδιαφερομένων, τον οποίο και εξoυσιoδoτεί για τις vόμιμες δημoσιεύσεις.

 

  Ε.-     Η δαπάνη για την ανωτέρω μίσθωση θα καλυφθεί από την πίστωση δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017 με ΚΑ 10/6232.0001 ποσού  8.328,00€ και τίτλο «Μισθώματα κτιρίων»  (Α.Ο.Ε. 2/3/2017, Π.Α.Υ. 145/2017).

 

         Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                 Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/42/2017.-