Περίληψη διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κόρινθος, 28-03-2017

   ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                      Αριθμ. Πρωτ.:  13505

  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Διακηρύττει

 

   Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Κορινθίων στον οικισμό Σπαθοβουνίου Τοπικής Κοινότητας Κουταλά Δήμου Κορινθίων, όπου θα στεγαστούν υπηρεσίες του Δήμου Κορινθίων.

 

      Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πενταετής (5 έτη).

 

   Το μίσθιο θα πρέπει να είναι εμβαδού περίπου 60τ.μ., να βρίσκεται εντός του οικισμού Σπαθοβουνίου της Τοπικής Κοινότητας Κουταλά Δήμου Κορινθίων, να διαθέτει WC και να είναι απολύτως έτοιμο σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου για την εγκατάσταση των υπηρεσιών του Δήμου εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή του σχετικού μισθωτήριου συμφωνητικού, με ευθύνη και έξοδα του ιδιοκτήτη.

 

      Καλούνται οι κ.κ. ενδιαφερόμενοι όπως, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης, ήτοι μέχρι τις 19-04-2017, προσκομίσουν τις αιτήσεις – προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου (Κολιάτσου 32, Κόρινθος).

 

      Πληροφόρηση ενδιαφερομένων:

   Η σχετική αναλυτική διακήρυξη διατίθεται από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου, Κολιάτσου 32 (2ος όροφος), τηλέφωνο 27413 61021, 61099 (Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία).

 

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ