Συμμετοχή του Δήμου στην ημερίδα που διοργανώνει το 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου

                                                                                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 6/23.03.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 111/2017

 

Θέμα 29o Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στην ημερίδα με τίτλο ‘’Από τη Γη και πέρα από τον Πλούτωνα σε 50 χρόνια: η επί τόπου εξερεύνηση του πλανήτη’’ που διοργανώνει το 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου, με τον Αστροφυσικό της ΝΑΣΑ κ. Σταμάτη Κριμιζή»

 

 

 

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11080/17-3-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος

3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

4.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος

5.       Ζήμος Κωνσταντίνος

6.       Σταυρέλης Νικόλαος

7.       Παππάς Αντώνιος

8.       Φαρμάκης Γεώργιος

9.       Οικονόμου Γεώργιος

10.    Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος

11.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα

12.    Βλάσσης Δημήτριος

13.   Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος

14.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

15.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

16.    Κεφάλας Σταύρος

17.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

18.    Μπάκουλης  Δημήτριος

19.    Κοντογιώργος Αναστάσιος

20.    Νανόπουλος Βασίλειος

21.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος,

22.    Πανταζής Βασίλειος, (αποχώρησε στο τέλος του 3ου ΗΔΘ)

23.    Κορδώσης Χρήστος

24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος

25.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής

26.   Γκουργιώτης Αλέξανδρος

27.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)

28.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

 

 

 

 

1.       Μελέτης Χρήστος

2.       Σούκουλης Ανδρέας

3.       Καρασάββας Ιωάννης, (προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)

4.       Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία,(προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)

5.       Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 

3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

8.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 

9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

 

 

 

 

 

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

6.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 

 Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 29ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως κατωτέρω:

<< Το 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου αιτήθηκε από το Δήμο μας με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 9456 και 9297/02.3.2017 έγγραφα, τη συμμετοχή του στην διοργάνωση ημερίδας με τίτλο «Από τη Γη και πέρα από τον Πλούτωνα σε 50 χρόνια: η επί τόπου εξερεύνηση του πλανήτη» τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:30π.μ. στην αίθουσα Γ. Σάμιος στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου «Θωμάς Θωμαΐδης».

Στην ημερίδα θα μιλήσει ο παγκοσμίου ακτινοβολίας Αστροφυσικός της ΝΑΣΑ, Ακαδημαϊκός και Επόπτης του Γραφείου Διαστημικής Έρευνας και Τεχνολογίας της Ακαδημίας Αθηνών και Ομότιμος Διευθυντής του Κέντρου Διαστημικής και Έρευνας του Πανεπιστημίου Johns Hopkins,  κ. Σταμάτης Κριμιζής. Η Διεθνής Αστρονομική Ένωση εκτιμώντας την προσφορά του κου Κριμιζή στην εξερεύνηση του διαστήματος, έδωσε προς τιμή του, σε αστεροειδή το όνομα : «8323 Krimizis». Η παρουσία και ομιλία του διακεκριμένου επιστήμονα θα αποτελέσει σπουδαίο γεγονός για την πόλη μας και σημαντική επένδυση στη γνώση για τους μαθητές της περιοχής μας.

 Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε τη συμμετοχή του Δήμου μας στη διοργάνωση της εν λόγω εκδήλωσης που προάγει τη γνώση και τον πολιτισμό, για την πραγματοποίηση της οποίας προτείνουμε ο Δήμος να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:

        1.       Ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης, ποσού έως 372,00€ με Φ.Π.Α.

2.       Παράθεση γεύματος για είκοσι άτομα (20) άτομα, ποσού έως 571,00€ με Φ.Π.Α.

3.     Προμήθεια έντυπου υλικού, ήτοι 50 προσκλήσεις και 30 αφίσες για τις ανάγκες τις εκδήλωσης, ποσού έως 200,00€ με Φ.Π.Α.

 

Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 1.143,00€ θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 με ΚΑ 15/6474.0001 και τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων».

Παρακαλούμε α) για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανωτέρω εκδήλωση και β) για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.143,00€ σε βάρος του ΚΑ 15/6474.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 Σημειώνεται ότι ο Δήμος μπορεί να συμμετέχει στις δαπάνες της ανωτέρω εκδήλωσης, η οποία σχετίζεται με την εδαφική του περιφέρεια και προάγει τα κοινωνικά συμφέροντα και τα πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων του,    σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 α, β. του Ν. 3463/2006.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Κωνσταντίνου Παρτσινέβελου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α, β του Ν. 3463/2006

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 Την συμμετοχή του Δήμου στην διοργάνωση ημερίδας με τίτλο «Από τη Γη και πέρα από τον Πλούτωνα σε 50 χρόνια: η επί τόπου εξερεύνηση του πλανήτη» τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:30π.μ. στην αίθουσα Γ. Σάμιος στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου «Θωμάς Θωμαΐδης».

Εγκρίνει ποσό 1.143,00 € συμπ. Φ.Π.Α. για την κάλυψη των κάτωθι δαπανών:

 

1.      Ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης, ποσού έως 372,00€ με Φ.Π.Α.

2.      Παράθεση γεύματος για είκοσι άτομα (20) άτομα, ποσού έως 571,00€ με Φ.Π.Α.

3.      Προμήθεια έντυπου υλικού, ήτοι 50 προσκλήσεις και 30 αφίσες για τις ανάγκες τις εκδήλωσης, ποσού έως 200,00€ με Φ.Π.Α.

 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 με ΚΑ 15/6474.0001 και τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων».

Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 1.143,00 €.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  6 / 111 / 2017.

 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

  ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ