Διοργάνωση εκδήλωσης προς τιμή του δημότη μας κ. Ντίνου Κορδώση

                                                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 6/23.03.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 112/2017

 

Θέμα 30o Η.Δ.: «Διοργάνωση εκδήλωσης προς τιμή του δημότη μας κ. Ντίνου Κορδώση»

 

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11080/17-3-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος

3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

4.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος

5.       Ζήμος Κωνσταντίνος

6.       Σταυρέλης Νικόλαος

7.       Παππάς Αντώνιος

8.       Φαρμάκης Γεώργιος

9.       Οικονόμου Γεώργιος

10.    Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος

11.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα

12.    Βλάσσης Δημήτριος

13.   Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος

14.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

15.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

16.    Κεφάλας Σταύρος

17.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

18.    Μπάκουλης  Δημήτριος

19.    Κοντογιώργος Αναστάσιος

20.    Νανόπουλος Βασίλειος

21.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος,

22.    Πανταζής Βασίλειος, (αποχώρησε στο τέλος του 3ου ΗΔΘ)

23.    Κορδώσης Χρήστος

24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος

25.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής

26.   Γκουργιώτης Αλέξανδρος

27.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)

28.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

 

 

 

 

1.       Μελέτης Χρήστος

2.       Σούκουλης Ανδρέας

3.       Καρασάββας Ιωάννης, (προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)

4.       Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία,(προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)

5.       Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 

3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

8.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 

9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

 

 

 

 

 

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

6.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 

 Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διοργάνωση εκδήλωσης προς τιμή του δημότη μας κ. Ντίνου Κορδώση» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 11809/16-03-2017 εισήγηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Ανάπτυξης,  κ. Παρτσινέβελου Κ., η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως κατωτέρω:

<<Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 158 § 3 του Ν. 3463/20016 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», ο Δήμος μας πρόκειται να διοργανώσει εκδήλωση προς τιμή του δημότη μας κυρίου Ντίνου Κορδώση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017  και ώρα 8:00μ.μ. στο  Θέατρο του Δημαρχείου Κορίνθου.

 Ο κ. Ντίνος Κορδώσης γεννήθηκε στην Κλένια Κορινθίας. Σπούδασε μαθηματικός στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και πολιτικός μηχανικός στο Ε.Μ.Π. Δίδαξε μαθηματικά στη Μέση Εκπαίδευση και ασχολήθηκε με το θέατρο αλλά και με άλλες μορφές τέχνης. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την τεχνολογία των Αρχαίων Ελλήνων κατασκευάζοντας λειτουργικά ομοιώματα αρχαιοελληνικών μηχανών και οργάνων διαφόρων χρήσεων. Τα ανωτέρω εκθέματα περιλαμβάνονται σε έκθεση του η οποία λειτουργεί στο ανακαινισμένο κτίριο του ΟΣΕ και συνεχώς εμπλουτίζεται με νέα εκθέματα Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας. Έτσι η πόλη μας καθίσταται ιδανικός προορισμός για εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών, οι οποίοι εφόσον επιθυμούν, ξεναγούνται στον χώρο της έκθεσης από τον ίδιο τον κατασκευαστή. 

Ο Δήμος μας αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο και την προσφορά του κου Ντίνου Κορδώση αποφάσισε να διοργανώσει εκδήλωση προς τιμή του στην οποία θα γίνει παρουσίαση του θεατρικού και συγγραφικού του έργου. H ως άνω διοργάνωση προωθεί την εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου μας, καθώς συνδέεται με την καλλιέργεια κοινωνικών σχέσεων στην τοπική κοινωνία και συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών για την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων. Για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης προτείνουμε ο Δήμος να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:

1. Παράθεση μπουφέ για τους προσκεκλημένους της εκδήλωσης, ήτοι 100 άτομα ποσού έως 870,00€ με Φ.Π.Α.

2. Ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης, ποσού έως 310,00€ με Φ.Π.Α.

3.  Προμήθεια τιμητικής πλακέτας, ποσού έως 50,00€ με Φ.Π.Α.

4. Προμήθεια έντυπου υλικού ήτοι 200 προσκλήσεις ποσού έως 215,00€ με Φ.Π.Α.

 Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 1.445,00€ θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Παρακαλούμε α) για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανωτέρω εκδήλωση και β)για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.445,00€ σε βάρος του ΚΑ 15/6471.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.>>

 Σημειώνεται ότι ο Δήμος μπορεί να συμμετέχει στις δαπάνες της ανωτέρω εκδήλωσης, η οποία σχετίζεται με την εδαφική του περιφέρεια και προάγει τα κοινωνικά συμφέροντα και τα πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων του,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 α του Ν. 3463/2006.

 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 Την διοργάνωση εκδήλωσης προς τιμή του δημότη μας κ. Ντίνου Κορδώση, την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 και ώρα 08:00μ.μ. στο Θέατρο του Δημαρχείου Κορίνθου.

Εγκρίνει ποσό 1.445,00 € συμπ. Φ.Π.Α. για την κάλυψη των κάτωθι δαπανών:

1. Παράθεση μπουφέ για τους προσκεκλημένους της εκδήλωσης, ήτοι 100 άτομα ποσού έως 870,00€ με Φ.Π.Α.

2. Ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης, ποσού έως 310,00€ με Φ.Π.Α.

3.  Προμήθεια τιμητικής πλακέτας, ποσού έως 50,00€ με Φ.Π.Α.

4. Προμήθεια έντυπου υλικού ήτοι 200 προσκλήσεις ποσού έως 215,00€ με Φ.Π.Α.

 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».

Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 1.445,00 €.

 

                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  6 / 112 / 2017.

 

 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

 ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ