Διοργάνωση του 10ου Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου Κορίνθου

                                                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 6/23.03.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 114/2017

 

Θέμα 32o Η.Δ.: «Διοργάνωση του 10ου Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου Κορίνθου»

 

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11080/17-3-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος

3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

4.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος

5.       Ζήμος Κωνσταντίνος

6.       Σταυρέλης Νικόλαος

7.       Παππάς Αντώνιος

8.       Φαρμάκης Γεώργιος

9.       Οικονόμου Γεώργιος

10.    Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος

11.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα

12.    Βλάσσης Δημήτριος

13.   Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος

14.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

15.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

16.    Κεφάλας Σταύρος

17.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

18.    Μπάκουλης  Δημήτριος

19.    Κοντογιώργος Αναστάσιος

20.    Νανόπουλος Βασίλειος

21.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος,

22.    Πανταζής Βασίλειος, (αποχώρησε στο τέλος του 3ου ΗΔΘ)

23.    Κορδώσης Χρήστος

24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος

25.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής

26.   Γκουργιώτης Αλέξανδρος

27.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)

28.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

 

 

 

 

1.       Μελέτης Χρήστος

2.       Σούκουλης Ανδρέας

3.       Καρασάββας Ιωάννης, (προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)

4.       Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία,(προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)

5.       Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 

3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

8.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 

9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

 

 

 

 

 

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

6.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 32ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διοργάνωση του 10ου Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου Κορίνθου» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 12063/17-03-2017 εισήγηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Ανάπτυξης, κ. Παρτσινέβελου Κ., η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως κατωτέρω:

<< Ο Δήμος Κορινθίων διοργανώνει σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κορινθίας, για 10η συνεχή χρονιά, το Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου Κορίνθου 2017. Στο φετινό Φεστιβάλ θα συμμετέχουν σχολεία της Κορινθίας, της Αργολίδας και της Μεσσηνίας και οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Θέατρο της Κορίνθου «Θωμάς Θωμαΐδης» από 2 έως 8 Απριλίου 2017. Πρόκειται για ένα Φεστιβάλ πολιτιστικού περιεχομένου, το οποίο αποτελεί πλέον καταξιωμένο θεσμό για την πόλη μας. 

Για την πραγματοποίηση της εν λόγω διοργάνωσης προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις  ακόλουθες δαπάνες: 

 1.Προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες του φεστιβάλ, ήτοι: προσκλήσεις (1.000 τεμάχια), προγράμματα (1.000 τεμάχια), αφίσες (50 τεμάχια), λάβαρα (1 τεμάχιο) και αναμνηστικά συμμετοχής (7 τεμάχια) για τις θεατρικές ομάδες των σχολείων που θα συμμετέχουν στο Φεστιβάλ, ποσού έως 1.225,00 € με Φ.Π.Α.

2.Ηχητική-φωτιστική κάλυψη των παραστάσεων, ποσού έως 1.220,00€ με Φ.Π.Α.

3.Παράθεση γεύματος στα μέλη κάθε θεατρικής ομάδας (165 άτομα) μετά την παράσταση τους, ποσού έως 2.145,00 € με Φ.Π.Α.

4.Προμήθεια λουλουδιών ήτοι επτά (7) ανθοδέσμες, ποσού έως 140,00€ με Φ.Π.Α.

5.Προμήθεια ατομικών νερών για τους συμμετέχοντες στο Μαθητικό φεστιβάλ ήτοι οκτώ (8) κιβώτια (24 x 0,5 lt), ποσού έως 25,00€ με Φ.Π.Α.

Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού έως 4.755,00 € με Φ.Π.Α. θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με Κ.Α. 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Παρακαλούμε για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά:

α) με τη διοργάνωση του 10ου Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου Κορίνθου και

β) με την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 4.755,00 € σε βάρος του ΚΑ 15/6471.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.>>

 

Σημειώνεται ότι ο Δήμος μπορεί να συμμετέχει στις δαπάνες της ανωτέρω εκδήλωσης, η οποία σχετίζεται με την εδαφική του περιφέρεια και προάγει τα κοινωνικά συμφέροντα και τα πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων του,    σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 α και β του Ν. 3463/2006.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3  α,β του Ν. 3463/2006

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων με το ποσό των 4.755,00€ με ΦΠΑ στο 10ο Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου Κορίνθου που θα πραγματοποιειθεί στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου «Θωμάς Θωμαϊδης» από την Κυριακή 2 Απριλίου έως το Σάββατο 8 Απριλίου 2017.

Εγκρίνει την ανωτέρω δαπάνη για την κάλυψη των κάτωθι δαπανών:

1. Προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες του φεστιβάλ, ήτοι: προσκλήσεις (1.000 τεμάχια), προγράμματα (1.000 τεμάχια), αφίσες (50 τεμάχια), λάβαρα (1 τεμάχιο) και αναμνηστικά συμμετοχής (7 τεμάχια) για τις θεατρικές ομάδες των σχολείων που θα συμμετέχουν στο Φεστιβάλ, ποσού έως 1.225,00 € με Φ.Π.Α.

2. Ηχητική-φωτιστική κάλυψη των παραστάσεων, ποσού έως 1.220,00€ με Φ.Π.Α.

3. Παράθεση γεύματος στα μέλη κάθε θεατρικής ομάδας (165 άτομα) μετά την παράσταση τους, ποσού έως 2.145,00 € με Φ.Π.Α.

4. Προμήθεια λουλουδιών ήτοι επτά (7) ανθοδέσμες, ποσού έως 140,00€ με Φ.Π.Α.

5. Προμήθεια ατομικών νερών για τους συμμετέχοντες στο Μαθητικό φεστιβάλ ήτοι οκτώ (8) κιβώτια (24 x 0,5 lt), ποσού έως 25,00€ με Φ.Π.Α.

Η ανωτέρω δαπάνη θα ανέλθει συνολικά έως το ποσό των 4.755,00€ συμπ. ΦΠΑ και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».

Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 4.755,00€.

 

                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  6 / 114 / 2017.

 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ