Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Ν. Κορινθίας

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 6/23.03.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 80/2017

 

Θέμα 2ο Ε.Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Ν. Κορινθίας»

 

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11080/17-3-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος

3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

4.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος

5.       Ζήμος Κωνσταντίνος

6.       Σταυρέλης Νικόλαος

7.       Παππάς Αντώνιος

8.       Φαρμάκης Γεώργιος

9.       Οικονόμου Γεώργιος

10.    Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος

11.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα

12.    Βλάσσης Δημήτριος

13.   Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος

14.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

15.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

16.    Κεφάλας Σταύρος

17.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

18.    Μπάκουλης  Δημήτριος

19.    Κοντογιώργος Αναστάσιος

20.    Νανόπουλος Βασίλειος

21.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος,

22.    Πανταζής Βασίλειος, (αποχώρησε το τέλος του 3ου ΗΔΘ)

23.    Κορδώσης Χρήστος

24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος

25.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής

26.   Γκουργιώτης Αλέξανδρος

27.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)

28.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

 

 

 

 

1.       Μελέτης Χρήστος

2.       Σούκουλης Ανδρέας

3.       Καρασάββας Ιωάννης, (προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)

4.       Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία,(προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)

5.       Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 

3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

8.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 

9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

 

 

 

 

 

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

6.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον του θέματος με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Ν. Κορινθίας», προκειμένου να πραγματοποιηθεί η  εκδήλωση και λαμβάνοντας υπόψη ότι έως την ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης μπορεί να μην συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το εν λόγω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.

Ο Πρόεδρος, για το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12676/22-03-2017 εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχεις ως εξής:

 

«Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Ν. Κορινθίας αιτήθηκε από το Δήμο μας με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 12175/20-03-2017 έγγραφο, τη συμμετοχή του στην εκδήλωση την οποία διοργανώνει προς τιμή του ποιητή Τίτου Πατρίκιου, την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 και ώρα 07:30μ.μ. στο Καλογεροπούλειο Ίδρυμα.

Ο Τίτος Πατρίκιος γεννήθηκε στην Αθήνα και αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε επίσης Κοινωνιολογία στο Παρίσι και επέστρεψε στην Ελλάδα το 1975 όπου εργάστηκε ως δικηγόρος, κοινωνιολόγος και λογοτεχνικός μεταφραστής. Ο Τίτος Πατρίκιος ήταν πρόεδρος της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας του 2004, ενώ από την Κατοχή και τον Εμφύλιο μέχρι σήμερα ασχολείται αδιάκοπα με τα κοινά, αναδεικνύοντας το ενδιαφέρον του για τα κοινωνικά και πολιτικά θέματα της χώρας μας. Ως προσωπικότητα συνδυάζει αρμονικά την εγρήγορση του ποιητή με την ενεργό δράση του πολίτη και παραμένει πάντα δημιουργικός, ενώ υπηρετεί με συνέπεια τα ιδεώδη που σηματοδότηση τη ζωή και την τέχνη του.

 

 Σύμφωνα με τα ανωτέρω και αναγνωρίζοντας τη σημαντική προσφορά του ποιητή στα Ελληνικά Γράμματα, προτείνουμε τη συμμετοχή του Δήμου μας στην εκδήλωση προς τιμή του,  με την κάλυψη της δαπάνης για την προμήθεια μίας τιμητικής πλακέτας ποσού έως 50,00€ με ΦΠΑ.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 πίστωση με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις».  Παρακαλούμε α) για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την εν λόγω εκδήλωση και β) για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού 50,00€  σε βάρος του ΚΑ 15/6471.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους”.

 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12676/22-03-2017 εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Τη συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση την οποία διοργανώνει ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Ν. Κορινθίας προς τιμή του ποιητή Τίτου Πατρίκιου, την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 και ώρα 07:30μ.μ. στο Καλογεροπούλειο Ίδρυμα.

Εγκρίνει ποσό 50,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια τιμητικής πλακέτας.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις».

Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 50,00 €.

                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  6 / 80/ 2017.

 

 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

   ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ