Χορήγηση ή μη άδειας κοινοχρήστου χώρου για ψυχαγωγικές παιδειές

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 6/23.03.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 79/2017

 

Θέμα 1ο Ε.Η.Δ.: «Χορήγηση ή μη άδειας κοινοχρήστου χώρου για ψυχαγωγικές παιδειές»

 

 

 

 Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11080/17-3-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος

3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

4.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος

5.       Ζήμος Κωνσταντίνος

6.       Σταυρέλης Νικόλαος

7.       Παππάς Αντώνιος

8.       Φαρμάκης Γεώργιος

9.       Οικονόμου Γεώργιος

10.    Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος

11.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα

12.    Βλάσσης Δημήτριος

13.   Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος

14.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

15.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

16.    Κεφάλας Σταύρος

17.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

18.    Μπάκουλης  Δημήτριος

19.    Κοντογιώργος Αναστάσιος

20.    Νανόπουλος Βασίλειος

21.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος,

22.    Πανταζής Βασίλειος, (αποχώρησε το τέλος του 3ου ΗΔΘ)

23.    Κορδώσης Χρήστος

24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος

25.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής

26.   Γκουργιώτης Αλέξανδρος

27.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)

28.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

 

 

 

 

1.       Μελέτης Χρήστος

2.       Σούκουλης Ανδρέας

3.       Καρασάββας Ιωάννης, (προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)

4.       Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία,(προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)

5.       Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 

3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

8.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 

9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

10.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

 

 

 

 

 

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

6.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

12.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον του θέματος με τίτλο «Χορήγηση ή μη άδειας κοινοχρήστου χώρου για ψυχαγωγικές παιδειές», επειδή η χρήση του χώρου ξεκινά την 25/3/2017. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το εν λόγω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως κατωτέρω:

 <<ΘΕΜΑ: «Χορήγηση ή μη άδειας κοινοχρήστου χώρου για ψυχαγωγικές παιδειές»

 

 ΣΧΕΤ.: 1.- Άρθρο 80 του Ν. 3463/2006.

              2.- Η αρίθμ. 76936/3992/7-12-87 (ΦΕΚ 783/31-12-87) Υπουργική απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ

              3.- Το άρθρο 6 του Π.Δ. 12/95 (ΦΕΚ Α΄10)

              4.- Η αρ. 11069/13-03-2017 αίτηση του ενδιαφερομένου

 

  Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω (4) αίτηση του Ιωάννη Μαρινάτου του Γεωργίου, με θέμα την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εντός της πλατείας Π. Τσαλδάρη «Περιβολάκια» στην Κόρινθο, για περιορισμένο χρονικό διάστημα από 25/3/2017 έως 25/5/2017, προκειμένου να τοποθετήσει λυόμενες προσωρινές ψυχαγωγικές παιδειές.

Πριν την έκδοση της άδειας εγκατάστασης της κατασκευής στον κοινόχρηστο χώρο από την αρμόδια υπηρεσία, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει:

·   Διπλότυπο πληρωμής τελών κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, το ύψος του οποίου θα καθορίσει το δημοτικό συμβούλιο καθώς και εγγυητική επιστολή για τη δαπάνη αποκατάστασης του κοινόχρηστου χώρου όπως ήταν πριν την τοποθέτηση των λυόμενων κατασκευών κατά την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου.

·      Τοπογραφικό διάγραμμα, Αρχιτεκτονική μελέτη & Στατική μελέτη.

·         Άδεια υπαίθριου εμπορίου.

Παρακαλούμε για λήψη σχετικής απόφασης περί:

1.   Χορήγησης ή μη άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου εντός της πλατείας Π. Τσαλδάρη «Περιβολάκια» στην Κόρινθο, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, στον κο ΜΑΡΙΝΑΤΟ ΙΩΑΝΝΗ του Γεωργίου.

2.   Καθορισμού της έκτασης που θα παραχωρηθεί εντός του κοινόχρηστου χώρου, η οποία και θα χωροθετηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, πριν την έκδοση της σχετικής αδείας εγκατάστασης.

3.     Καθορισμού του ύψους του τέλους κατάληψης του κοινοχρήστου χώρου.

4.   Καθορισμού ύψους εγγυητικής επιστολής για τη δαπάνη αποκατάστασης του κοινοχρήστου χώρου, όπως ήταν πριν την τοποθέτηση των λυόμενων κατασκευών. >>

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη  τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο και τις διατάξεις:

1.       του από 15-05-1956 Β.Δ/τος (ΦΕΚ 123Δ),

2.       του Ν.Δ/τος  917/1971 (ΦΕΚ 140/Α/1971),

3.       του άρθρου 80 του ν. 3463/2006

4.       την αριθμ. 76936/3992/7-12-1987 (ΦΕΚ 783/31-12-87) απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 

5.       το άρθρο 6 του Π.Δ. 12/95 (ΦΕΚ 10Α΄)

6.       την αριθμ. 11069/13-03-2017 αίτηση του ενδιαφερομένου,

μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1.- Τη χορήγηση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου εντός της πλατείας Παναγή Τσαλδάρη (Περιβολάκια), εκτάσεως 250 τ.μ., στο ΜΑΡΙΝΑΤΟ ΙΩΑΝΝΗ για τοποθέτηση λυόμενων προσωρινών ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΩΝ για το χρονικό διάστημα από 25-03-2017 έως 25-05-2017 ο οποίος θα χωροθετηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, πριν την έκδοση της σχετικής άδειας.

2.- Καθορίζει το τέλος κατάληψης κοινοχρήστου χώρου στο ποσό των 1.200,00 € εφάπαξ για το χρονικό διάστημα από 25-03-2017 έως και 25-05-2017.

3.- Καθορίζει ως ύψος εγγυητικής επιστολής το ποσό των 500,00 €, για την αποκατάσταση του κοινόχρηστου χώρου στη προτέρα κατάσταση.  

4.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τις απαραίτητες περαιτέρω ενέργειες.

 Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια λειτουργίας. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πρέπει να υποβληθούν  όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τον ενδιαφερόμενο στο αρμόδιο όργανο, για τη χορήγηση της παραπάνω άδειας λειτουργίας.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  6 / 79 / 2017.


Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ