Απόφαση αριθμ. 5/54/2017

 Αριθμός Πρακτικού 5

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 01-03-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 1η Μαρτίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 10:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 8657/24-02-2017  πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και απουσίαζαν τρία (3) και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Πανταζής Βασ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλ..

 

           Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  ΑΠΟΦΑΣΗ 54η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ προϋπολογισμού 35.000,00€» υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. 33/414/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, ορίστηκε δε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 31-01-2017.  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 31-01-2017 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, σύμφωνα με το οποίο: α)δεν αποσφραγίστηκαν: -για την εργοληπτική επιχείρηση Ι. Σπαθόπουλος ο φάκελος δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς, διότι δεν κατατέθηκε αίτηση κατά την υποβολή της προσφοράς και -για την εργοληπτική επιχείρηση Γ. Καψής ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς, διότι δεν κατατέθηκε ΤΕΥΔ, β)κατόπιν του απαιτούμενου ελέγχου των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, όλες οι οικονομικές προσφορές έγιναν δεκτές, γ)κατόπιν του απαιτούμενου ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, η επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς της εργοληπτικής επιχείρησης Α. Μπακλώρης – Α. Πίπιλος Ο.Ε., επειδή παρουσιάζει ουσιαστικές ελλείψεις στο φάκελο δικαιολογητικών και συγκεκριμένα δεν κατέθεσε αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντα και δ)η επιτροπή εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο εταιρεία «Πιστεύος Α.Ε.» με έκπτωση 47,00% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

  Ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 31-01-2017 πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης, την απόρριψη των προσφορών των εργοληπτικών επιχειρήσεων Ι. Σπαθόπουλος, Γ. Καψής και Α. Μπακλώρης – Α. Πίπιλος Ο.Ε. και την ανάδειξη της εταιρείας με την επωνυμία Πιστεύος Α.Ε. ως προσωρινού αναδόχου, η οποία με την παρούσα θα πρέπει να κληθεί να υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών (άρθρ. 4.2 της αριθμ. 1258/2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού) από την κοινοποίηση της παρούσης τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της αριθμ. 1258/13-01-2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού, προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, η οποία, κατόπιν του ελέγχου αυτού, θα εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή για την αποδοχή ή μη των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  Σε περίπτωση αποδοχής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Οικονομική Επιτροπή θα κατακυρώσει την ανάθεση της προμήθειας στον προσωρινό ανάδοχο.

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4412/2016 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Εγκρίνει το από 31-01-2017 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε την 31-01-2017 για την εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 35.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

  Β.- Απορρίπτει:

α)την προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης Ι. Σπαθόπουλος, β)την προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης Γ. Καψής και γ)την προσφορά της εργοληπτικής εταιρείας με την επωνυμία Α. Μπακλώρης – Α. Πίπιλος Ο.Ε.,

για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 31-01-2017 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

  Γ.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού την εταιρεία με την επωνυμία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., νόμιμα εκπροσωπούμενη, με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 26604 για έργα Οικοδομικά 2ης Τάξης, με έκπτωση 47,00% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

  Δ.- Καλεί την εταιρεία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, να υποβάλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών (άρθρ. 4.2 της αριθμ. 1258/2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού) από την κοινοποίηση της παρούσης, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της αριθμ. 1258/13-01-2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμούΤα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  Η αποσφράγιση του Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων – Κολιάτσου 32, Κόρινθος, 2ος όροφος – στις 03-04-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

  Ε.- Καλεί όσους υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές στον ως άνω διαγωνισμό, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στις 03-04-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, Κολιάτσου 32 -2ος όροφος (άρθρ. 4.2 της αριθμ. 1258/2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού).

 

   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/54/2017.-

Leave a Comment