Απόφαση αριθμ. 1/6/2017

  1. Αριθμός Πρακτικού 1

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 01-03-2017

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη-Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 1η Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8656/24-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Κων. Ζήμος, 4)Στ. Κεφάλας, 5)Παν. Λαμπρινός 6)Γεωργ. Μουρούτσος, 7)Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου.

Α π ό ν τ ε ς

1)Κων. Δημητρόπουλος 2)Μαρ. Καραμαλίκη.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 6η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αιτήματος καταβολής ποσοστού αποζημίωσης από απαλλοτρίωση», θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 41841/11-10-2016 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί αιτήματος κ.κ. Αλέξιου Αδάμ και Αλεξάνδρας Δημοπούλου

 

Με την αριθμ. πρωτ. 34081/22-8-2016 αίτηση οι κ.κ Αλέξιος Αδάμ του Νικολάου και Αλεξάνδρα Δημοπούλου του Κων/νου, ζητούν την καταβολή ποσοστού 60% της αποζημίωσης που καθορίστηκε προσωρινά με την υπ’ αριθμ. 70/2016 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου, για το απαλλοτριούμενο έδαφος και τα επικείμενα της ιδιοκτησίας τους με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0628002, που βρίσκεται στην περίμετρο του σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δήμου Κορινθίων.

Η πράξη εφαρμογής έχει κυρωθεί με την υπ’ αριθμ. 3920/15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας και έχει διορθωθεί για την ιδιοκτησία αυτή με την αριθμ. πρωτ. 43130/12-08-2013 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί κύρωσης της υπ’ αριθμ. 14/2013 διορθωτικής πράξης εφαρμογής.

Οι πίνακες επικειμένων έχουν κυρωθεί με την υπ΄ αριθμ. 66264/6-12-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Η συνολική αποζημίωση της εν λόγω απαλλοτρίωσης με βάση την προσωρινή τιμή μονάδος που καθόρισε η υπ’ αριθμ. 70/2016 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου, ανέρχεται σε 38.736 € για την απαλλοτριούμενη γη, σε 2.920 € για τα απαλλοτριούμενα επικείμενα και σε 824,84 € για τα δικαστικά έξοδα.

Με την υπ΄ αριθμ. 24/304/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ορίστηκε ως πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κα Βαρβάρα Γιαλού, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του ως άνω αιτήματος και μας υπέβαλε την από 5/10/2016 γνωμοδότησή της.

Ως αναφέρει η δικηγόρος σε αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 4 του Συντάγματος, ο Δήμος δύναται να συντελέσει την απαλλοτρίωση μέσα σε 1 ½ έτος από τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 70/2016 απόφασης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου, ήτοι έως 8-8-2017.

Αυτό σημαίνει, ότι η απόφαση αυτή δεν έχει καταστεί ακόμη τελεσίδικη και μάλιστα ο Δήμος έχει καταθέσει αίτηση στο Τριμελές Εφετείο Ναυπλίου για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος, η οποία θα εκδικαστεί στις 17/05/2017.

Επίσης, ότι η υπ΄ αριθμ. 70/2016 δικαστική απόφαση δεν αναφέρεται πουθενά σε καταβολή του 60% της αποζημίωσης που καθόρισε προσωρινά στους δικαιούχους. Στην τυχόν καταβολή από το Δήμο ολόκληρου του ποσού αποζημίωσης που καθορίστηκε προσωρινά με την παραπάνω απόφαση πριν την έκδοση της απόφασης για τον καθορισμό της οριστικής τιμής και στην περίπτωση που καθοριστεί οριστική τιμή σε μικρότερο ποσό, τότε θα πρέπει ο Δήμος να αναζητήσει από τους δικαιούχους το επιπλέον καταβληθέν ποσό.

Με βάση τα παραπάνω, η Υπηρεσία μας έχει την άποψη να μη γίνει δεκτή η αίτηση των κ.κ. Αλέξιου Αδάμ του Νικολάου και Αλεξάνδρας Δημοπούλου του Κων/νου και να αναμείνουμε την έκδοση της απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου για τον καθορισμό της οριστικής τιμής μονάδος.

 

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε, σύμφωνα με την υποπερίπτωση ii του εδαφίου Β της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

 

Συνημμένα:

  1. Η με αριθμ. πρωτ. 34081/22-8-2016 των κ.κ. Αλέξιου Αδάμ & Αλεξάνδρας Δημοπούλου

  2. Η υπ’ αριθμ. 70/2016 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου

  3. Η υπ’ αριθμ. απόφαση 24/304/2016 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

  4. H από 5/10/2016 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου κας Βαρβάρας Γιαλού

  5. Η από 18/05/2016 αίτηση ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος προτείνει αρνητική ως προς το ως άνω αίτημα, εισήγηση της Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τα δικαιολογητικά του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, του εδαφίου Β. Παρ.ii) του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να μην γίνει δεκτό το αίτημα των κ.κ Αλεξίου Αδάμ του Νικολάου και Αλεξάνδρας Δημοπούλου του Κων/νου, για την καταβολή ποσοστού 60% της αποζημίωσης που καθορίστηκε προσωρινά με την υπ’ αριθμ. 70/2016 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου, για το απαλλοτριούμενο έδαφος και τα επικείμενα της ιδιοκτησίας τους με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0628002, που βρίσκεται στην περίμετρο του σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δήμου Κορινθίων, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 34081/22-8-2016 αιτήσεώς τους, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/6/2017 .

 

  1.