Απόφαση αριθμ. 1/9/2017

 Αριθμός Πρακτικού 1

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 01-03-2017

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη-Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 1η Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8656/24-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Κων. Ζήμος, 4)Στ. Κεφάλας, 5)Παν. Λαμπρινός 6)Γεωργ. Μουρούτσος, 7)Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου.

Α π ό ν τ ε ς

1)Κων. Δημητρόπουλος 2)Μαρ. Καραμαλίκη.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 9η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αιτήματος χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου για χώρο στάθμευσης σε οικοδομή στη συμβολή των οδών Γ. Παπανδρέου και Απ. Παύλου στην Κόρινθο», λέει ότι εξ ιδίας αντιλήψεως γνωρίζει ότι το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο αναφέρεται το αίτημα ορίζεται από τις οδούς Γ.Παπανδρέου και Πατρών, και όχι Γ. Παπανδρέου και Απ. Παύλου όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. 7713/20-02-2017 σχετική εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, την οποία θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ

ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ KAI Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ»

Με την αρ. 6450/13-2-2017 αίτησή του προς το Δήμο, ο κ.Σωτήριος Αργυρ. Αργυρόπουλος αιτείται την χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου για χώρο στάθμευσης σε οικοδομή που ευρίσκεται στην συμβολή των οδών Γ. Παπανδρέου και Απ. Παύλου στην πόλη της Κορίνθου.

Έπειτα από αυτοψία της Τεχνικής Υπηρεσίας στην ανωτέρω οδό, διαπιστώθηκε ότι, έμπροσθεν της εισόδου επί της πρόσοψης γωνιακού οικοπέδου στην οδό (Απ. Παύλου) Πατρών που βρίσκεται στο Ο.Τ. 70 του σχεδίου πόλης της Κορίνθου, υπάρχει κράσπεδο στο ρείθρο του διαμορφωμένου πεζοδρομίου πλάτους δύο (2) μέτρων της άνω οδού.

Η Τεχνική Υπηρεσία γνωμοδοτεί:

1. Να χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια εισόδου-εξόδου σε εύρος συνολικού τριάμισι (3,50) μέτρων επί του προσώπου του υπόψη οικόπεδου στην οδό (Απ. Παύλου) Πατρών για την εξυπηρέτηση των πέντε σε αριθμό προβλεπόμενων θέσεων στάθμευσης της οικοδομής (αρ. 5122/3-6-2013 πράξη καθορισμού αποκλειστικής χρήσης τμήματος του ισογείου και του υπογείου χώρου), λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι, η δημιουργούμενη είσοδος-έξοδος δεν θα προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία των διερχόμενων στην οδό οχημάτων.

2. Εκατέρωθεν της δημιουργούμενης εισόδου-εξόδου, θα τοποθετηθούν ταμπέλες (Ρ–40), με πρόσοψη προς την κατεύθυνση της οδού που θα αναγράφεται ο αριθμός της χορηγούμενης άδειας από τη Δημοτική Αρχή .

3. Θα κατασκευαστεί κεκλιμένο επίπεδο (ράµπα), σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας

4. Η δαπάνη για την προμήθεια των σχετικών πινακίδων κάθετης σήμανσης και των εργασιών διαμόρφωσης του πεζοδρομίου (απότμηση-ράμπα εισόδου), που θα γίνουν κατόπιν υπόδειξης της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου, θα βαρύνει τους ιδιοκτήτες.

5. Η απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της .

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα πολεοδομικών επεμβάσεων.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης από την Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με τα παραπάνω.

Συνημμένα :

1. αρ. 6450/13-2-2017 αίτηση

2. αρ. 5122/3-6-2013 συμβολαιογραφική πράξη

3. σχεδιαγράμματα (αρ. 3)

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την χορήγηση της αιτούμενης άδειας εισόδου-εξόδου με εύρος συνολικό τριάμισι (3,50) μέτρων επί του προσώπου του υπ’ όψιν οικόπεδου στην οδό Πατρών για την εξυπηρέτηση των πέντε σε αριθμό προβλεπόμενων θέσεων στάθμευσης της οικοδομής, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι, η δημιουργούμενη είσοδος-έξοδος δεν θα προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία των διερχόμενων στην οδό οχημάτων, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

1.Εκατέρωθεν της δημιουργούμενης εισόδου-εξόδου, θα τοποθετηθούν ταμπέλες (Ρ–40), με πρόσοψη προς την κατεύθυνση της οδού που θα αναγράφεται ο αριθμός της χορηγούμενης άδειας από τη Δημοτική Αρχή.

2.Θα κατασκευαστεί κεκλιμένο επίπεδο (ράµπα), σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

3.Η δαπάνη για την προμήθεια των σχετικών πινακίδων κάθετης σήμανσης και των εργασιών διαμόρφωσης του πεζοδρομίου (απότμηση-ράμπα εισόδου), που θα γίνουν κατόπιν υπόδειξης της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου, θα βαρύνει τους ιδιοκτήτες.

4.Η απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/9/2017 .