Απόφαση αριθμ. 4/36/2017

Ορθή επανάληψη

Αριθμός Πρακτικού 4

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-02-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Φεβρουαρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 7435/17-02-2017  πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και απουσίαζαν τρία (3) και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ. (προσήλθε στη συζήτηση του 16ου θέματος ημερ. διάταξης), 2)Δημητρόπουλος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Γκουργιώτη Αλ.) (προσήλθε στη συζήτηση του 7ου θέματος ημερ. διάταξης), 3)Πανταζής Βασ. (προσήλθε στη συζήτηση του 13ου θέματος ημερ. διάταξης).

 

           Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

     ΑΠΟΦΑΣΗ 36η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ., ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΩΝ, ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ προϋπολογισμού 49.767,40€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 28/342/2016 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 35/2016 σχετικής μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και ορίστηκε ημερομηνία διαγωνισμού η  16-11-2016. Κατόπιν  με την αριθμ. 32/400/2016  απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 16-11-2016 πρακτικό περί ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 21-11-2016, αποκλείστηκε η προσφορά της εταιρείας ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., λόγω του ότι δεν έγιναν δεκτά όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής της,  αποκλείστηκε η προσφορά της εταιρείας ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ για τα είδη με α/α στη σχετική μελέτη 1, 2, 3 και 4, διότι η τεχνική της προσφορά γι΄ αυτά δεν ικανοποιεί όλες τις αντίστοιχες τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης και έγιναν αποδεκτές οι προσφορές των εταιρειών: α)ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ για τα είδη με α/α στη σχετική μελέτη 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13, β) ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ για τα είδη με α/α στη σχετική μελέτη 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13 και γ)ΤΕΜΚΑ ΕΠΕ για τα είδη με α/α στη σχετική μελέτη 10, 11, 12 και 13, οι οποίες ορίστηκε από την επιτροπή αξιολόγησης πως θα προχωρήσουν στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.  Τέλος, με την σε ορθή επανάληψη αριθμ. 34/426/2016 απόφασή της ανακλήθηκε η αριθμ. 32/401/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το από 22-11-2016 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, αποκλείστηκε από τον διαγωνισμό η προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ, ανακηρύχθηκαν προσωρινοί αναδόχους του ανωτέρω διαγωνισμού οι α)εταιρεία με την επωνυμία ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ, νόμιμα εκπροσωπούμενη, για την προμήθεια των ειδών με α/α στην αρ. 35/2016 μελέτη 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 και 13, με συνολικό ποσό προσφοράς τις 31.184,45€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και β)εταιρεία με την επωνυμία ΤΕΜΚΑ ΕΠΕ, νόμιμα εκπροσωπούμενη, για την προμήθεια των ειδών με α/α στην αρ. 35/2016 μελέτη 10 και 11, με συνολικό ποσό προσφοράς τις 8.135,64€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και, ως προσωρινοί ανάδοχοι, κλήθηκαν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης για τον διαγωνισμό.  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 09-01-2017 αριθμ. 3 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης, σύμφωνα με το οποίο  οι ως άνω προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν φακέλους με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία, κατόπιν του ελέγχου τους, βρέθηκαν σωστά και όπως ορίζει η αρ. 44694/2016 αναλυτική διακήρυξη, και η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης στους προσωρινούς αναδόχους.

  Ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 09-01-2017 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και την κατακύρωση της σύμβασης για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας ως εξής:

  α)στην εταιρεία με την επωνυμία ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ την προμήθεια των ειδών με α/α στη σχετική μελέτη 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 και 13,  για τα οποία το συνολικό ποσό προσφοράς ανέρχεται στο ποσό των 31.184,45€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  Αναλυτικά η προσφορά της εταιρείας έχει ως εξής:

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ – ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ – ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ

1

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΕΥΡΑΣ 60  CM ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΜΕ ANTIGRAFFITI

20

ΤΕΜΑΧΙΟ

14,35

287,00

2

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ  ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΜΕ ANTIGRAFFITI

135

ΤΕΜΑΧΙΟ

14,35

1.937,25

3

ΠΙΝΑΚΙΔA ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚH P-2 ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 60 CM ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΜΕ ANTIGRAFFITI

85

ΤΕΜΑΧΙΟ

25,00

2.125,00

4

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΜΕ ANTIGRAFFITI

40

Μ2

79,50

3.180,00

5

ΣΤΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1 1/2 ” ΜΗΚΟΥΣ 3,30 Μ.

15

ΤΕΜΑΧΙΟ

12,90

193,50

6

ΣΤΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 2” ΜΗΚΟΥΣ 3,30 Μ.

220

ΤΕΜΑΧΙΟ

14,70

3.234,00

7

ΣΤΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 2 1/2” ΜΗΚΟΥΣ 3,30 Μ.

10

ΤΕΜΑΧΙΟ

24,00

240,00

8

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΟΨΗΣ 30*50 CM ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

300

ΤΕΜΑΧΙΟ

6,50

1.950,00

9

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟΘΕΣΙΑΣ 10Χ15 CM ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1ΜΜ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΣΗ Η’ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

250

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,00

250,00

12

ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φ60

240

ΤΕΜΑΧΙΟ

29,30

7.032,00

13

ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φ80

80

ΤΕΜΑΧΙΟ

59,00

4.720,00

 

 

 

 

 

25.148,75

 

 

 

 

 

6.035,70

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

31.184,45

 

  β)στην εταιρεία με την επωνυμία ΤΕΜΚΑ ΕΠΕ την προμήθεια των ειδών με α/α στη σχετική μελέτη 10 και 11, για τα οποία το συνολικό ποσό προσφοράς ανέρχεται στο ποσό των 8.135,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  Αναλυτικά η προσφορά της εταιρείας έχει ως εξής:

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ –

ΤΕΜΚΑ ΕΠΕ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ – ΤΕΜΚΑ ΕΠΕ

10

ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΥΨΟΥΣ 45 CM

600

ΤΕΜΑΧΙΟ

9,50

5.700,00

11

ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΥΨΟΥΣ 75CM

70

ΤΕΜΑΧΙΟ

12,30

861,00

 

 

 

 

 

6.561,00

 

 

 

 

 

1.574,64

 

 

 

 

 

8.135,64

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

   Α.- Εγκρίνει το από 09-01-2017 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ., ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΩΝ, ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ προϋπολογισμού 49.767,40€.

  Β.- Ανακηρύσσει αναδόχους του ανωτέρω διαγωνισμού:

1)την εταιρεία με την επωνυμία ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ (57022 ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τ.Θ.41, Α.Φ.Μ. 094374140, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης)

νόμιμα εκπροσωπούμενη, στην οποία κατακυρώνει τη σύμβαση για την προμήθεια των ειδών με α/α στην αρ. 35/2016 μελέτη 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 και 13, με το ποσό των τριάντα μία χιλιάδων εκατόν ογδόντα τέσσερα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (31.184,45€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και

2)την εταιρεία με την επωνυμία ΤΕΜΚΑ ΕΠΕ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (Αγ. Πέτρου 9, Αχαρναί Αττικής, Α.Φ.Μ. 095010899, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών), νόμιμα εκπροσωπούμενη, στην οποία κατακυρώνει τη σύμβαση για την προμήθεια των ειδών με α/α στην αρ. 35/2016 μελέτη 10 και 11, με το ποσό των οκτώ χιλιάδων εκατόν τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (8.135,64€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

    Γ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

   Δ.-  Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 2017 με ΚΑ:

-30/7135.0089 και τίτλο «Προμήθεια πινακίδων Κ.Ο.Κ.  [ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΑΜ 35/2016]» ποσού 14.942,00€,

-30/7135.0028 και τίτλο «Προμήθεια πινακίδων οδών [ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΑΜ 35/2016]» ποσού 14.985,40 και

-30/7135.0014 και τίτλο «Προμήθεια Καθρεπτών Δρόμων [ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΑΜ 35/2016]» ποσού 19.840,00 (Α.Ο.Ε. 4/23/2017, Α.Α.Υ. 379/2017, 380/2017, 381/2017).

 

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/36/2017.-