Απόφαση αριθμ. 6/80/2017

 Αριθμός Πρακτικού 6

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 13-03-2017

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 13η Μαρτίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 10612/09-03-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και απουσίαζαν τρία (3) και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωρ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασ. (προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκε τελευταίο),  2)Κορδώσης Χρ.,(προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκε τελευταίο),  3) Δημητρόπουλος Κων.. 

 

       Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

       Επειδή η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε για πρώτη φορά μετά την υπ’ αριθμ. 5/75/2017 Απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εξελέγησαν τα νέα μέλη της, για δυόμιση έτη (2017-2019) και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 “Οι επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ των μελών τους, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τη μειοψηφία”, λόγω καθυστέρησης προσέλευσης των μελών της μειοψηφίας, κατά την συνεδρίαση ο Πρόεδρος πρότεινε να συζητηθούν κατά προτεραιότητα τα θέματα 2,3,4,5 και 6 της ημερήσιας διάταξης και το θέμα 1ο της ημερήσιας διάταξης “Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής”, να συζητηθεί τελευταίο.

 

     ΑΠΟΦΑΣΗ 80η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017» ενημερώνει τα μέλη της επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…. η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν».

       Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

                                           

Θέμα:  Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

 

Κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2017 προκειμένου να δημιουργηθούν πιστώσεις ως εξής:

προτείνουμε:    ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2017

 

Ως προς το μέρος των εξόδων:

·         μειώνουμε τον Κ.Α 35/6692.0002 με τίτλο: “Προμήθεια φυτών Δ.Ε. Κορίνθου” προϋπολογισμού 10.000,00€ κατά το ποσό των 2.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 8.000,00€

·         μειώνουμε τον Κ.Α 35/6692.0003 με τίτλο: “Προμήθεια σπόρων, δενδρυλλίων” προϋπολογισμού 5.000,00€ κατά το ποσό των 3.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 2.000,00€

·         μειώνουμε τον Κ.Α 20/6641.0001 με τίτλο: “Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων”, προϋπολογισμού 30.000,00€ κατά το ποσό των 500,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 29.500,00€

μεταφέρουμε αυτό στο αποθεματικό και από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 6063,68 € συνολικά προκειμένου να δημιουργηθούν  οι κάτωθι πιστώσεις:

Δημιουργούμε:

·         τον Κ.Α 35/6692.0008 με τίτλο:«Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα», προϋπολογισμού 5.000,00€

·         τον Κ.Α 15/6278.0001 με τίτλο:«Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008)», προϋπολογισμού 163,68€

·         τον Κ.Α 10/6278.0001 με τίτλο:«Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008)», προϋπολογισμού 400,00

·        τον Κ.Α 20/6265.0001 με τίτλο:«Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού», προϋπολογισμού 500,00€

 

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013)

                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

        Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και  Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο ιστορικό της παρούσης.        

     Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/80/2017.-