Απόφαση αριθμ. 35/436/2016

 Αριθμός Πρακτικού 35

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 27-12-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 27η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 52635/23-12-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδρ., 6)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.),

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Γκουργιώτης Αλεξ., 3)Πανταζής Βασ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 436η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου – δημοτικού αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Αγ. Βασιλείου Δήμου Κορινθίων» υπενθυμίζει στην Επιτροπή την υπ’ αριθμ.31/381/2016 απόφασή της, σύμφωνα με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του εν λόγω δημοτικού ακινήτου, ορίστηκε δε ημερομηνία δημοπρασίας η 5η Δεκεμβρίου 2016. Ακολούθως, θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το από 5 Δεκεμβρίου 2016 Πρακτικό Επιτροπής Δημοπρασίας, σύμφωνα με το οποίο η δημοπρασία της 5ης Δεκεμβρίου 2016 υπήρξε άγονη, επειδή δεν κατατέθηκε καμμία αποδεκτή προσφορά ενώπιον της Επιτροπής δημοπρασίας.

Ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη της Επιτροπής να γίνει επανάληψη της εν λόγω δημοπρασίας, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 22 της υπ’ αριθμ. 48182/24-11-2016 σχετικής διακήρυξης και τις διατάξεις του άρθρου 6 «Επανάληψις δημοπρασίας» του Π.Δ. 270/81.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. 48182/24-11-2016 διακήρυξη Δημάρχου Κορινθίων, το από 5 Δεκεμβρίου 2016 πρακτικό Επιτροπής Δημοπρασίας, τον φάκελο της εν θέματι δημοπρασίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 192 του Ν.3463/2006 και αυτές του Π.Δ. 270/1981,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 05 Δεκεμβρίου 2016 Πρακτικό επιτροπής Δημοπρασίας και κηρύσσει άγονη την δημοπρασία της 05-12-2016 για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου–δημοτικού αναψυκτηρίου, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου του Δήμου Κορινθίων, επειδή δεν κατατέθηκε καμμία αποδεκτή προσφορά ενώπιον της επιτροπής δημοπρασίας.

Β.- Επαναλαμβάνει την δημοπρασία για την ως άνω εκμίσθωση, οίκοθεν από τον Δήμαρχο Κορινθίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 της υπ’ αριθμ. 48182/24-11-2016 σχετικής αναλυτικής Διακήρυξης Δημάρχου Κορινθίων και τις διατάξεις του άρθρ. 6 «Επανάληψις δημοπρασίας» του Π.Δ. 270/81, με την έκδοση Ανακοίνωσης Δημάρχου για την επανάληψη της δημοπρασίας σε νέα ημερομηνία, που θα ορίζεται από αυτόν και με τους όρους της υπ’ αριθμ. 48182/24-11-2016 σχετικής αναλυτικής Διακήρυξης Δημάρχου Κορινθίων.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 35/436/2016.-