Απόφαση αριθμ. 6/85/2017

 Αριθμός Πρακτικού 6

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 13-03-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 13η Μαρτίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 10612/09-03-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και απουσίαζαν τρία (3) και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωρ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασ. (προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκε τελευταίο), 2)Κορδώσης Χρ.,(προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκε τελευταίο), 3) Δημητρόπουλος Κων..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Επειδή η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε για πρώτη φορά μετά την υπ’ αριθμ. 5/75/2017 Απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εξελέγησαν τα νέα μέλη της, για δυόμιση έτη (2017-2019) και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 “Οι επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ των μελών τους, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τη μειοψηφία”, λόγω καθυστέρησης προσέλευσης των μελών της μειοψηφίας, κατά την συνεδρίαση ο Πρόεδρος πρότεινε να συζητηθούν κατά προτεραιότητα τα θέματα 2,3,4,5 και 6 της ημερήσιας διάταξης και το θέμα 1ο της ημερήσιας διάταξης “Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής”, να συζητηθεί τελευταίο.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 85η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής ότι στις 08-07-2014 επιδόθηκε στο Δήμο μας με δικαστικό επιμελητή η με αριθμό καταθέσως 2343/2014 αίτηση ακυρώσεως του Κελάμη Βασιλείου, Κελάμη Ιωάννη, Κελάμη Ευστρατίας και Κελάμης Ελένης κατά του Δήμου Κορινθίων για την ακύρωση: 1) του 18468/9-4-2014 εγγράφου της Διευθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Αποκεντρωμένων Διοικητικών Υπηρεσιών/Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών Δημοτικής Ενότητας Άσσου – Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων “περί μη εκτέλεσης έργων διαμόρφωσης οικογενειακού τάφου”, 2) κάθε άλλης προγενεστέρας ή μεταγενεστέρας συναφούς αμέσως ή εμμέσως, πράξεως ή παραλείψεως, και ιδίως της 146/2008 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άσσου -Λεχαίου (πρακτικό 13/15-10-2008), η οποία έχει κατατεθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και της οποίας δικάσιμος είχε οριστεί η 03-02-2015.

Με γνώμονα την υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου με την υπ’ αριθμ.18/404/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Στρίφτη Παναγούλα, στην οποία εδόθη εντολή να παρασταθεί κατά την δικάσιμο της 03-02-2015 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. 1979/2014 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που προσκόμισε η πληρεξούσια Δικηγόρος του Δήμου, σύμφωνα με την οποία η από 20 Ιουνίου 2014 αίτηση ακυρώσεως του Κελάμη Βασιλείου, Κελάμη Ιωάννη, Κελάμη Ευστρατίας και Κελάμης Ελένης κατά του Δήμου Κορινθίων για την ακύρωση: 1) του 18468/9-4-2014 εγγράφου της Διευθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου και 2) της υπ’ αριθμ.146/2008 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άσσου -Λεχαίου και κάθε άλλης σχετικής πράξης ή παράλειψης της Διοικήσεως, εισήχθη προς κρίση σε συμβούλιο, κατόπιν της από 28 Ιουλίου πράξης του Προέδρου του Β’ Τμήματος Διακοπών του Συμβουλίου της Επικρατείας και “επειδή οι προσβαλλόμενες πράξεις έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή διατάξεων οι οποίες εμπίπτουν στην νομοθεσία περί οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να παραπεμφθεί, κατά την διαδικασία σε συμβούλιο του άρθρου 34Α του Π.Δ/τος 18/1989(Α’ 8), όπως ισχύει, στο κατά τόπον αρμόδιο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Τριπόλεως”. Σύμφωνα δε, με ενημέρωση της πληρεξούσιας δικηγόρου, η δικάσιμος έχει προσδιοριστεί για τις 21-03-2017.

Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να ορίσουμε εκ νέου πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα παρασταθεί κατά την δικάσιμο της 21-03-2017 ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως ή και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω αίτηση ακυρώσεως, θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, θα παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, θα ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά θα προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, και για το λόγο αυτό προτείνει την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Στρίφτη Παναγούλα.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. 1979/2014 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Στρίφτη Παναγούλα, στην οποία δίνει εντολή να παρασταθεί κατά την δικάσιμο της 21-03-2017 ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως ή και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η με αριθμό καταθέσως 2343/2014 αίτηση Ακυρώσεως του Κελάμη Βασιλείου, Κελάμη Ιωάννη, Κελάμη Ευστρατίας και Κελάμης Ελένης κατά του Δήμου Κορινθίων για την ακύρωση: 1) του 18468/9-4-2014 εγγράφου της Διευθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Αποκεντρωμένων Διοικητικών Υπηρεσιών/Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών Δημοτικής Ενότητας Άσσου – Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων “περί μη εκτέλεσης έργων διαμόρφωσης οικογενειακού τάφου”, 2) κάθε άλλης προγενεστέρας ή μεταγενεστέρας συναφούς αμέσως ή εμμέσως, πράξεως ή παραλείψεως, και ιδίως της 146/2008 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άσσου -Λεχαίου (πρακτικό 13/15-10-2008), θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, θα παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, θα ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά θα προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.

 

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/85/2017.-