Απόφαση αριθμ. 6/84/2017

 Αριθμός Πρακτικού 6

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 13-03-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 13η Μαρτίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 10612/09-03-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και απουσίαζαν τρία (3) και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωρ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασ. (προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκε τελευταίο), 2)Κορδώσης Χρ.,(προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκε τελευταίο), 3) Δημητρόπουλος Κων..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Επειδή η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε για πρώτη φορά μετά την υπ’ αριθμ. 5/75/2017 Απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εξελέγησαν τα νέα μέλη της, για δυόμιση έτη (2017-2019) και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 “Οι επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ των μελών τους, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τη μειοψηφία”, λόγω καθυστέρησης προσέλευσης των μελών της μειοψηφίας, κατά την συνεδρίαση ο Πρόεδρος πρότεινε να συζητηθούν κατά προτεραιότητα τα θέματα 2,3,4,5 και 6 της ημερήσιας διάταξης και το θέμα 1ο της ημερήσιας διάταξης “Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής”, να συζητηθεί τελευταίο.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 84η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής ότι στις 08-07-2016 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας με Δικαστικό Επιμελητή η υπ’ αριθμ. 990/2013 Απόφαση Ειρηνοδικείου Κορίνθου, που αφορούσε στην από 21-12-2010 και με αυξ. αρ. 533/2010, αγωγή της Μαριάντζελας Νομικού του Παύλου. Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου, με την υπ’ αριθμ.20/236/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Αργυρού Κωνσταντίνα, με την εντολή να ασκήσει έφεση κατά της ανωτέρω απόφασης και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών το υπ’ αριθμ. Πρωτ. εισερχ. 10273/08-03-2017 έγγραφο της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου, με το οποίο η πληρεξούσια δικηγόρος ενημερώνει για την κατάθεση Έφεσης κατά της με αριθμό 990/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κορίνθου (Τακτική διαδικασία- αύξων αριθμός κατάθεσης αγωγής 533/2010) και κατά της Μαριάντζελας Νομικού του Παύλου, συζύγου Μιχ. Πιτίδη, κατοίκου Δ.Δ. Αρχαίας Επιδαύρου Δήμου Επιδαύρου, Οδός Νικ. Πιτίδη αριθμ.28.

Συγκεκριμένα η Έφεση κατατέθηκε στις 30/08/2016, με αριθμ. κατάθεσης δικογράφου Ειρηνοδικείου Κορίνθου 36/2016 και έχει προσδιορισμένη δικάσιμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου στις 04-10-2017, με αριθμό Έκθεσης κατάθεσης δικογράφου Έφεσης 25/Τ.Μ.25/2017. Για την απαιτούμενη επίδοση αυτής, η πληρεξούσια δικηγόρος αιτείται τον ορισμό Δικαστικού Επιμελητή στην περιφέρεια του Εφετείου Ναυπλίου, με έδρα το Πρωτοδικείο Ναυπλίου.

Για το λόγο αυτό και με γνώμονα τα συμφέροντα του Δήμου, ο Πρόεδρος προτείνει τον ορισμό του Δικαστικού Επιμελητή Πρωτοδικείου Ναυπλίου, Γεωργίου Λαυρενιάδη.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, το υπ’ αριθμ. Πρωτ. εισερχ. 10273/08-03-2017 έγγραφο της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει πληρεξούσιο δικαστικό επιμελητή του Δήμου Κορινθίων τον δικαστικό επιμελητή Πρωτοδικείου Ναυπλίου, Γεώργιο Λαυρενιάδη, στον οποίο δίνει εντολή, σε συνεργασία με την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου, κ.Αργυρού Κωνσταντίνα, να επιδώσει εμπρόθεσμα, αντίγραφο της από 30/08/2016, με αριθμ. κατάθεσης δικογράφου Ειρηνοδικείου Κορίνθου 36/2016, με προσδιορισμένη δικάσιμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου στις 04-10-2017 με αριθμό Έκθ. Κατάθ. Δικογρ. Έφ. 25/Τ.Μ.25/2017, Εφέσεως στην αντίδικο Μαριάντζελα Νομικού του Παύλου, σύζυγο Μιχ. Πιτίδη, κάτοικο Δ.Δ. Αρχαίας Επιδαύρου Δήμου Επιδαύρου, Οδός Νικ. Πιτίδη αριθμ.28.

Η αμοιβή του ανωτέρω δικαστικού επιμελητή θα οριστεί βάσει της ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015) και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016) και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας διάταξης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/84/2017.-